Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εταιρική κοινωνική ευθύνη : πυλώνας για βιώσιμη ανάπτυξη, επιτυχή διακυβέρνηση και καινοτομία με κοινωνικό προσανατολισμό η περίπτωση της "Swarovski"
Τίτλος:CSR : pillar for sustainable development, innovation and successful governance with social orientation the case of "Swarovski"
Κύρια Υπευθυνότητα:Ξανθοπούλου, Παναγιώτα Ι.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Εταιρική διακυβέρνηση
Social responsibility of business
Corporate governance
Keywords:Αειφόρος ανάπτυξη, νέο δημόσιο μάνατζμεντ, Κοινωνία των Πολιτών, εταιρική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, αειφορία, ανταγωνιστικότητα, επιχειρησιακή στρατηγική
Sustainable development, new public management, civil society, corporate governance, e-governance, private sector, public sector, sustainability, competitiveness, business strategy
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια αρχή που ταιριάζει στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, που όμως η επιδίωξη του ατομικού κέρδους δεν γίνεται σε βάρος της συλλογικής ή κοινωνικής ευημερίας ούτε σε βάρος των επόμενων γενεών. Αντίθετα, η επιδίωξη του κέρδους οφείλει να είναι συμβατή με δραστηριότητες που βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων, προωθούν την αξιοπρέπεια του ατόμου, ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπόψη τους την ευημερία των επόμενων γενεών. Είναι μια νέα αντίληψη στη σύγχρονη εποχή η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η διάθεση όλων των ατόμων μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, για τη προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την εν γένει εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος είναι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να προωθούνται συνεχώς, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της παρούσας κρίσης. Παράλληλα, είναι πολύ χρήσιμο να εξετάζονται οι έννοιες της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, τα ανάπτυξης και της διακυβέρνησης ως συνιστώσες της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Και οι τέσσερις αυτοί πυλώνες είναι σημαντικό να αναπτυχθούν, με στόχο την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε συνθήκες δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι παραπάνω παράγοντες ως συνιστώσες μιας Κοινωνικά Υπεύθυνης Εταιρείας, με τη χρήση του παραδείγματος της μονάδας Swarovski σε Ελλάδα και Αυστρία, έχοντας ως στόχο την παρουσίαση και σύγκριση των εταιρικών δράσεων στις δύο αυτές χώρες. Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει αρχικά την ανάλυση των κλασικών θεωριών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και να των προαναφερθεισών μεταβλητών και στη συνέχεια ακολουθεί μια σύγκριση μεταξύ των δράσεων της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. Επιπλέον, διεξάγεται σχετική έρευνα για την συλλογή πρωτογενών στοιχείων, με την βοήθεια της χρήσης καθιερωμένων μεθοδολογιών μέτρησης. Στη συνέχεια περιγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται τα δοθέντα στοιχεία με τη βοήθεια εργαλείων ανάλυσης στατιστικών δεδομένων (SPSS, Excel) και παρατίθενται τα αντίστοιχα συμπεράσματα και προτάσεις.
Abstract:Corporate Social Responsibility is a principle that applies to a free market economy, but the pursuit of personal profit is neither at the expense of collective or social welfare nor at the expense of future generations. Instead, the pursuit of profit must be compatible with activities that improve the position of workers, promote human dignity, strengthen the environmental protection and take into account the welfare of future generations. It is a new concept in the modern era that is constantly gaining ground. The disposal of all people in a company or an organization to offer to the community, to protect the environment but also for the general service of collective interest are factors that should be considered seriously and constantly promoted, particularly under the conditions of the current crisis. At the same time, it is very useful to examine the concepts of innovation, sustainability, development and governance as a component of Corporate Social Responsibility’s concept. These four pillars are important to develop, in order to improve the efficiency and effectiveness of the private and public sector’s services, particularly in conditions of difficult economic times. In the present study these factors were examined as components of a socially responsible company, by using the example of the Industrial Unit “Swarovski” both in Austria and Greece, targeting the presentation and comparison of corporate actions in these two countries. The methodology applied, initially includes the analysis of classical theories of corporate social responsibility but also the analysis of the aforementioned four pillars, followed by a comparison between the actions of the private and public sphere. Furthermore, there was conducted an investigation in order to collect primary data, by means of the use of conventional techniques of measurement. Then these data are described, analyzed and evaluated by using statistical data analysis tools (SPSS, Excel) and at the end, they are listed the corresponding conclusions and suggestions.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 218-233
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KsanthopoulouPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο