Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στο δημόσιο τομέα : μελέτη περίπτωσης Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τίτλος:The implementation of TQM in the public sector : case study Ministry of Education and Religion, Culture and Sport
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσάκνη, Γεωργία Ι.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:Δημόσια διοίκηση -- Ελλάδα
Δημόσια διοίκηση ολικής ποιότητας -- Ελλάδα
Public administration -- Greece
Total quality management in government -- Greece
Keywords:Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, καινοτομία, δημόσιος τομέας
Total quality management, innovation, public sector
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο δημόσιο τομέα. Η εν λόγω μελέτη χωρίζεται σε έξι ενότητες, εκ των οποίων οι τέσσερις πρώτες αφορούν το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και οι δύο επόμενες το πρακτικό μέρος ανασκόπησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στα πλαίσια της πρώτης ενότητας, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η έννοια και οι ποικίλοι ορισμοί που έχουν δοθεί στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Επίσης, γίνεται λόγος στην ιστορική εξέλιξη της ποιότητας, στις συνιστώσες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και στις διαφορές που έχει η εν λόγω έννοια με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών των επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια προσπάθεια μελέτης της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο δημόσιο τομέα, έπειτα από μια αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας και κυρίως στη γραφειοκρατία, η οποία αναστέλλει την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητά του. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια και τους τύπους της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, αποσκοπώντας μετέπειτα στη διερεύνηση της σχέσης καινοτομίας και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ακολουθούν θετικά και αρνητικά επιχειρήματα όσον αφορά τη σχέση καινοτομίας και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με τα μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας σε έναν δημόσιο οργανισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα μοντέλα ποιότητας του δημόσιου τομέα, εστιάζοντας κυρίως στα κριτήρια του «Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης». Επίσης, αναφέρονται και αναλύονται τα βραβεία ποιότητας στο δημόσιο τομέα. Έπειτα από το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, το οποίο προσπαθεί να αποσαφηνίσει και να αποκωδικοποιήσει την έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο δημόσιο τομέα, στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο και η αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επίσης, εντοπίζονται οι μέθοδοι εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Υπουργείο Παιδείας, εστιάζοντας κυρίως σε ζητήματα ποιότητας στο Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, αναλύεται η στοχοθεσία, οι επιμέρους δράσεις και τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπρόσθετα, αναλύεται μια μικρής έκτασης δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας σε υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που διαμοιράστηκε σε δείγμα εκατό (100) διοικητικών και εκπαιδευτικών υπαλλήλων. Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων που καλείται να εφαρμόσει η δημόσια διοίκηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων οργανισμών, στα πλαίσια εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας και του παραρτήματος.
Abstract:This thesis attempts to record and analyze the concept of Total Quality Management in the public sector. This study is divided into six sections, of which the first four relate to the theoretical framework of work, and the fother two iclude the practical review of TQM in the Ministry of Education, Culture and Sports. The first section of the first chapter icludes the concept and varied definitions of TQM. Furthermore, describes the historical evolution of quality in the components of TQM and the differences with the business processes reengineering. The second chapter is an attempt in order to study the application of TQM in the public sector, after a reference to problems that faces and especially the bureaucracy, which inhibits the effectiveness and productivity. The next chapter is a detailed report on the concept and types of innovation in the public sector, aiming in parallel, in the relationship between Innovation and TQM. This chapter also includes the positive and negative arguments regarding this relationship. Also, mentioned possible measures that can help to foster innovation in a public authority. The fourth chapter is a reference to quality models of public sector focusing mainly on the criteria of the "Common Assessment Framework". The current chapter reports and analyzes the quality awards in the public sector. After the theoretical approach, which attempts to clarify and decipher the meaning of TQM in the public sector, the second section presents the institutional framework and the mission of the Ministry of Education, Culture and Sports. Also, identifies methods of implementing TQM in the Ministry of Education, focusing primarily on quality issues. Specifically,this section analyzes the targeting, individual actions and activities of the Directorate of Quality and Efficiency of Ministry of Education, Culture and Sports. Additionally, it includes a survey as a part of the total work, in which they participated employees of the Ministry of Education, with the help of a questionnaire that was distributed to (100) administrative and educational staff. The final chapter is a summary of conclusions and proposals that the public administration has to implement in order to improve the efficiency of public agencies applied in pursuit of TQM. The current thesis is completed by bibliography and Annexes.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 151-158
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_TsakniGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο