Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρονικών επικοινωνιών : βαθμός απελευθέρωσης, ρόλος ρυθμιστικών αρχών, συγκριτική ανάλυση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Τίτλος:Regulation of electricity market and electronic communications : grade of release, role of regulations, comparative analysis at national and european level
Κύρια Υπευθυνότητα:Στρατηγού, Δάφνη Ι.
Επιβλέπων:Παπαντώνη, Mαρία
Θέματα:Ηλεκτρική ενέργεια -- Οικονομικές απόψεις
Τηλεπικοινωνία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
Electric power -- Economic aspects
Telecommunication -- Law and legislation -- Greece
Keywords:απελευθέρωση, ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ρύθμιση αγορών
liberalization, electricity, electronic communications, market regulation
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η ενεργειακή αγορά και η αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούν τις σημαντικότερες παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής ζωής όλων των χωρών του κόσμου. Ο όρος απελευθέρωση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία οι κυβερνήσεις καταργούν περιορισμούς από την αγορά με σκοπό να ενθαρρύνουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Με βάση το σκεπτικό ότι λιγότεροι περιορισμοί θα οδηγήσουν σε αυξημένο επίπεδο ανταγωνιστικότητας και κατά συνέπεια σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγής και αποτελεσματικότητας ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να επιφέρουν και χαμηλότερα επίπεδα τιμών για τους καταναλωτές. Η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών παρακίνησε και την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τον τομεακό, τεχνικό και αποσπασματικό χαρακτήρα των αγορών αυτών, οι αντιστοιχούντες κανόνες υπερβαίνουν ιστορικά την αυτονομία των εννόμων τάξεων και συνθέτουν ένα ρυθμιστικό ius commune με υπερεθνική, πανευρωπαϊκή και ενδεχομένως παγκόσμια εμβέλεια. Προς τούτο η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας τη βασική της πολιτική για ελεύθερη αγορά υιοθέτησε τομεακές ρυθμίσεις υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να απελευθερώσουν έως ένα κατώτατο όριο τις αγορές τους. Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις η Ελλάδα υιοθετεί και η ίδια σταδιακά ρυθμίσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Ωστόσο η απελευθέρωση συνάντησε από την αρχή πλήθος εμποδίων που την αναχαιτίζουν μέχρι σήμερα και ιδίως σήμερα που εξετάζουμε δύο ευαίσθητες αγορές σε μία ευαίσθητη περίοδο. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει τη διαδικασία της απελευθέρωσης των δύο αγορών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες που συνθέτουν την παρούσα, να περιγράψει την εξέλιξη της διαδικασίας σε νομοθετικό επίπεδο και να διερευνήσει τις νομικές επιπτώσεις της απελευθέρωσης στην εκάστοτε αγορά. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στην ηλεκτρική ενέργεια και τις ηλεκτρονικές σαν αγαθό και αναλύονται τα κοινά και ειδικά χαρακτηριστικά τους, οι μορφές της αγοράς όπως το μονοπώλιο, περιγράφεται δε η έννοια απελευθέρωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η νομοθετική πορεία της απελευθέρωσης σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και σε εθνικό επίπεδο στις δύο αγορές. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ρυθμιστικές αρχές, περιγράφεται ο ρόλος της εκάστοτε ρυθμιστικής αρχής, οι αρμοδιότητες και η συμβολή στη ρύθμιση. Στο τελευταίο κεφάλαιο μελετώνται τα πορίσματα ως προς την απελευθέρωση στις εξεταζόμενες αγορές.
Abstract:The energy market and the market for electronic communications are the important parameters of economic activity and social life of all countries of the world. The term liberalization refers to the process by which governments remove restrictions from the market in order to encourage the more efficient operation. On the grounds that fewer restrictions will result in an increased level of competitiveness and therefore higher levels of production and efficiency while expected to result and lower prices for consumers. The liberalization of the electronic communications market urged the release of the electricity market. Despite sectoral, technical and fragmentary nature of these markets, the rules corresponded exceed historical autonomy jurisdictions wanted synthesize a regulatory “ius commune” with supranational, European and potentially global reach. To this end the European Union following the basic free market policy adopted sectoral provisions obliging Member States to release up to a threshold purchases. Following the European and international developments, Greece adopts the same phase settings in the same direction. However, the release of markets met from the beginning many obstacles and especially today at a sensitive look of the two markets in a sensitive period. The present study aims to study the process of releasing the two markets at European and national level, to present the basic concepts that make up this, describe the development process at the legislative level and to explore the legal implications of the release in a particular market. The first chapter is an introduction to electricity and electronic communications as a commodity and analyzed the common and specific characteristics, the forms of the market as a monopoly and describes the concept release. The second chapter analyzes the legislative process of liberalization at EU level and at national level in both markets. In the third chapter, the regulatory authorities, described the role of each regulatory authority, responsibilities and contribute to the setting. In the last chapter we discuss the findings concerning the liberalization in the relevant markets.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 77-81
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_StratigouDa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο