Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος
Κύρια Υπευθυνότητα:Ιορδανίδης, Ιώνης
Επιβλέπων:Γκόρτσος, Χρήστος Β.
Θέματα:Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Banks and banking -- European Union countires
Νομισματική πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Monetary policy -- European Union countires
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
European Central Bank
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εμπειρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατέδειξε σημαντικές αδυναμίες στην χρηματοπιστωτική εποπτεία, τόσο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όσο και σε σχέση με ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι αδυναμίες αυτές οδήγησαν τα κράτη στην ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών για την αναμόρφωση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στον πυρήνα των προσπαθειών της μεταρρύθμισης της αρχιτεκτονικής της χρηματοπιστωτικής εποπτείας βρίσκεται η μεταφορά της εποπτείας του συνόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος κάτω από την «ομπρέλα» της ΚΤ. Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε και την ύπαρξη ρηγμάτων στα θεμέλια του τραπεζικού συστήματος. Η αποστράγγιση ρευστότητας από τις χρηματοπιστωτικές αγορές είχε καταστροφικές συνέπειες, γεγονός που προκάλεσε την χωρίς προηγούμενο παρέμβαση των ΚΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και την αποτροπή μιας ενδεχόμενης κατάρρευσης ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ΚΤ και συγκεκριμένα το ΕΣΚΤ ως προς τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ξεκινώντας, στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση των αντικειμενικών στόχων μιας ΚΤ, οι οποίοι σε τελική ανάλυση, είναι η διασφάλιση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την ενίσχυση των εποπτικών λειτουργιών των ΚΤ ως συνέπεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ αμέσως μετά αναλύονται διεξοδικά τα κυριότερα επιχειρήματα κατά της ανάθεσης της προληπτικής εποπτείας στις ΚΤ αλλά και τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της ανάθεσης, το ισχυρότερο εκ των οποίων είναι η λειτουργία της ΚΤ ως ΔΥΠ.. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται σκιαγράφηση του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, ώστε να κατανοηθεί η δομή, η λειτουργία και οι στόχοι τους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάλυση των ισχυόντων εποπτικών καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Παραπέρα, αναπτύσσονται τα κυριότερα επιχειρήματα υπέρ της ανάθεσης της μικρο-προληπτικής εποπτείας στην ΕΚΤ, αναφέρονται οι προϋποθέσεις αναγωγής της ΕΚΤ σε ενιαία υπερεθνική αρχή με σκοπό να δρα αυτή ως ΔΥΠ των πιστωτικών ιδρυμάτων, και, κυρίως, αυτών με πανευρωπαϊκή δραστηριότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις αδυναμίες της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας που ανέδειξε η πρόσφατη χρηματοπιστωτική αναταραχή. Αναλύονται τα βασικά «συστατικά» της θεσμικής απάντησης της Ένωσης στη κρίση: του Νέου Πλαισίου Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο αποτελείται από δύο νέους πυλώνες (μικρο-προληπτική εποπτεία και μακρο-προληπτική επίβλεψη) και έχει ως απώτερο στόχο τον έλεγχο και την πρόληψη των συστημικών κινδύνων. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο αναλύεται η στρατηγική της Νομισματικής Πολιτικής της Ζώνης του Ευρώ. Εξηγούνται ποια είναι τα «εργαλεία» που έχει στη διάθεση του Ευρωσύστημα για την αποτελεσματική άσκηση της ενιαίας Νομισματικής Πολιτικής, με βασικό προσανατολισμό τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα πρωτοφανή και χωρίς προηγούμενο μέτρα που έλαβε το Ευρωσύστημα με στόχο, ουσιαστικά, την επαναλειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, 2012
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 88-96
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_IordanidisIo application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο