Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπανδρέου, Ανδρέας
Επιβλέπων:Κοσκινάς, Κωνσταντίνος
Θέματα:Διαδίκτυο στη δημόσια διοίκηση
Internet in public administration
Keywords:Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημόσια Διοίκηση, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Διαδίκτυο
E-Government, Public Administration, Information and Communications Technologies (ICTs), Internet.
Ημερομηνία Έκδοσης:2010
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Abstract:E-government is a compound tendency of governments in all levels especially within their rules of management and decentralization with the access of civilians in public issues and has the purpose to promote: a) Better and efficient management b) Effective relationships among civilians and administration c) To provide efficient civilian access in the political process of decisions. When the idea of e-government took place everybody were talking about methods, technology, network, software etc.. After a while though it become obvious that in the e-government, “technology” isn’t the primary goal but it is only a tool and it looses it’s value if no one uses it. Today the majority of organizations have realized the fact that in order for e-government to succeed a change is required in the structures of public section, the educational training of public servants and a familiar contact and briefing about digital technology among the citizens. In the case of e-government our country is the “sweeper” according to European specific reports. Although, in theory a big part of the funds from the Information Society in our country are “intended” for the development of e-government, this project hasn’t done much of a progress. Apart from taxisnet and ikanet the e-government progress of organizations in our country is at the bottom. We must not also ignore the fact that the majority of citizens don’t have the required “e-knowhow“. The problem is huge, and there is a great deal of corporations and organizations that intervene. There has to be a lot of work to be done, in order for our country to approach the other developing countries. The e-government will consist a major issue in Greece the following years. This project exhibits the “application ways” of the e-government project, pros and cons the current circumstances and what are the perspectives about Greece. This project also introduces technological issues. The IDABC program (Interoperable Delivery of Pan-European e-Government Services to Public Administrations, Business and Citizens) aims in the Pan-European e-government provision services in Public Administrations, Corporations and Civilians. Furthermore it introduces the twenty (20) Public Administrations that consist the pilot project of i2010 for e-government and are (adopted) implemented by the Greek Digital Project and the Digital Strategy Movement 2006-2013. As a conclusion solutions are suggested that concern the creation of a complete City Portal based in the terms of Greek Functional Framework for e-government.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές", 2010
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 102-104
Περιγραφή:Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η σύνθετη τάση των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα, κυρίως μέσω των λειτουργιών τους, της διοίκησης και της αποκέντρωσης με την πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια ζητήματα, που σκοπό έχει την προαγωγή: (α) καλύτερης και πιο αποδοτικής διοίκησης (β) περισσότερο αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ διοικήσεων και διοίκησης-πολιτών και (γ) ενδυνάμωσης των χρηστών και μεγαλύτερης διαφάνειας στην πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων . Αρχικά, όταν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έκανε τα πρώτα βήματά της όλοι μιλούσαν για συστήματα, τεχνολογίες, δίκτυα και λογισμικά. Στην πορεία, όμως, έγινε εμφανές ότι στο e-government η τεχνολογία δεν είναι πρωταγωνιστής. Είναι ένα μέσο και συνεπώς, αν δεν το χρησιμοποιεί κανείς, χάνει κάθε αξία. Σήμερα, λοιπόν, η συντριπτική πλειονότητα των αρμόδιων φορέων αναγνωρίζει ότι για να πετύχει το e-government απαιτείται αλλαγή στις οργανωτικές δομές του δημόσιου τομέα, εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων, δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής κουλτούρας στον πολίτη και πάνω από όλα ενημέρωση προς όλες τις πλευρές. Και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η χώρα μας "καλά" κρατεί τις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών εξειδικευμένων μελετών. Θεωρητικά, ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων της ΚτΠ αφορά στο e-government, αλλά, αν αναλογιστεί κανείς την πορεία του επιχειρησιακού προγράμματος, κατανοεί αυτόματα και την επιτυχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Πλην του TAXISnet, του IKAnet και κάποιων μικρών έργων, η e-πρόοδος των κρατικών οργανισμών μόνο μηδαμινή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Παράλληλα, βέβαια, και η e-γνώση της συντριπτικής μερίδας των πολιτών δεν κινείται σε καλύτερα επίπεδα. Πολλά, λοιπόν, τα εμπόδια. Πολλά τα χρήματα. Πολλοί οι εμπλεκόμενοι φορείς. Πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, για να μπορέσει η χώρα μας να προσεγγίσει την e-ετοιμότητα των υπόλοιπων αναπτυγμένων κρατών. Ίσως για αυτό και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τελικώς, να αποτελεί το κρισιμότερο στοίχημα της χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Με την παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι εφαρμογές τρόπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα και οι προοπτικές στον Ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζονται επίσης τεχνολογικά ζητήματα, το πρόγραμμα IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens) που αποσκοπεί στην παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, οι 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν τεθεί σαν στόχος από το i2010 για ηλεκτρονικοποίηση και οι οποίες υιοθετούνται από την ελληνική ψηφιακή στρατηγική καθώς και οι Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής 2006 – 2013. Τέλος, προτείνονται λύσεις για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Δημοτικής Πύλης με βάση τις προδιαγραφές που θέτει το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_DYN_KOI_PapandreouAn application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο