Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και ο ρόλος τους στην άσκηση σωφρονιστικής πολιτικής
Κύρια Υπευθυνότητα:Αρφαράς, Αλέξανδρος
Επιβλέπων:Λαμπροπούλου, Έφη Π.
Θέματα:Σωφρονιστικοί υπάλληλοι -- Ελλάδα
Σωφρονισμός -- Ελλάδα
Correctional personnel -- Greece
Corrections -- Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2011
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει το ρόλο του φυλακτικού προσωπικού στηλειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίοαντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως σωφρονιστικοί υπάλληλοι και εάν και κατά πόσο η στάσητους συμβάλλει στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Το φυλακτικό προσωπικό απο-τελεί την πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα του σωφρονιστικού συστήματος και έχει τηνιδιαιτερότητα της συχνής επαφής με τους κρατούμενους. Κατά συνέπεια, βρίσκεται στο επίκε-ντρο κάθε απόπειρας βελτίωσης των συνθηκών κράτησης και της μεταρρύθμισης του σωφρο-νιστικού συστήματος. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε το βαθμό στον οποίο η στάση τωνσωφρονιστικών υπαλλήλων απέναντι στους κρατούμενους και τη σωφρονιστική πολιτική είναιαποτέλεσμα κοινωνικών – οικονομικών χαρακτηριστικών ή επαγγελματικής κοινωνικοποίη-σης, δηλαδή εμπειρίας, προσαρμογής και σχέσεων με τους συναδέλφους τους και τη διοίκηση.Ειδικότερα, εξετάζουμε από τη μία τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι αντιμετωπί-ζουν τον ρόλο τους και τη συμβολή τους στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καιαπό την άλλη τις ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από την αποτυχία του θεσμού της φυλακής.Επιπλέον, η παρούσα μελέτη εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο διάφοροι παράγοντες επηρεά-ζουν τις απόψεις των σωφρονιστικών υπαλλήλων σε ό,τι αφορά την αντίληψή τους για την ποι-νή και την επανένταξη καθώς και τους λόγους για τους οποίους αισθάνονται ότι υποβαθμίζεταιο ρόλος τους και η κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός τους. Με βάση τα εμπειρικά δε-δομένα που συγκεντρώθηκαν από ένα δείγμα 454 σωφρονιστικών υπαλλήλων από όλες τις κα-τηγορίες καταστημάτων κράτησης (Φεβρουάριος 2001 – Απρίλιος 2002), εξετάζουμε αρχικάτα κοινωνικά – δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Σε ένα δεύτερο στάδιο αναλύουμε τις επι-πτώσεις τόσο αυτών των κοινωνικών-οικονομικών χαρακτηριστικών όσο και των γενικών χα-ρακτηριστικών οργάνωσης της φυλακής, των πολιτικών παρεμβάσεων, του ρόλου των συνα-δέλφων και της διοίκησης, στην ανάπτυξη ορισμένων πρακτικών και στάσεων στην καθημερι-νότητα καθώς και στην γενικότερη σωφρονιστική πολιτική.Η προσέγγισή μας υιοθετεί τη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων γιατί αυτή α-σχολήθηκε κυρίως με ζητήματα που αφορούν τη διατήρηση και την εξέλιξη των συστημάτωνκαθώς και με το νόημα και τον προσανατολισμό της κοινωνικής δράσης. Αντιμετωπίζουμε τηφυλακή ως μία οργάνωση που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος απότο οποίο αντλεί τόσο το λόγο ύπαρξής της, όσο και τη δυνατότητα επιβίωσης και συνέχισηςτων δραστηριοτήτων της.
Abstract:The purpose of the present dissertation is to examine the role of the correctional officersin the functioning of penitentiary policy, as far as the reinstatement of prisoners is concerned,and the way they perceive their role as officers. Correctional officers are the largest category offront-line penitentiary employees and those that they spend the most of their time with theprisoners. So prison officers are at the heart of any attempt to reform prison as well asprisoners’ social reintegration. Our goal is to pinpoint the extent to which employees’ attitudestowards prisoners is the product of their social-economic characteristics or their professionalsocialization. Especially, how the employees handle their role and contribution to the reintegrationof prisoners in social life on one hand, and the responsibilities which arise from the failureof the prison institution on the other. This study also focused on how various forces affect thepunishment and rehabilitation views of correctional employees and why they feel under-trained,under-supported and under-valued in the existing role. Based on facts gathered from a samplingsurvey which we carried out from a sample of 454 penitentiary employees, who work for 63%of our prisons (February 2001- April 2002), we first look into the social – demographic characteristicsof our penitentiary employees.After the presentation of the relevant literature on the topic concerning the situation andadjustment forms of the prison officers to the demands of their work and a summary presentationof the correctional system in Greece from the establishment of the Modern Greek State, themain empirical analysis follows. In particular, we examine the effects of social characteristicsof the prison employees, the general operating characteristics of the prison organization, as wellas the correctional policy, to the views, attitudes and everyday practice of the prison guards.Our approach adopts the system theory of organizations, which is mainly concernedwith issues referring to the system maintenance and development, as well as the meaning andorientation of social activity. We regard prison as an organization being part of a wider socialenvironment from which it draws its existence and potential for survival and continuation of itsactivities.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2011
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 257-270
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3DID_ArfarasAl application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο