Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διαπροσωπικές σχέσεις και διαδίκτυο : online απιστία
Κύρια Υπευθυνότητα:Δημητρίου, Αικατερίνη
Επιβλέπων:Κοσκινάς, Κωνσταντίνος
Θέματα:Διαπροσωπικές σχέσεις
Μοιχεία
Διαδίκτυο
Interpersonal relations
Adultery
Internet
Ημερομηνία Έκδοσης:2011
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της έρευνας είναι η online απιστία: την προσεγγίσαμε ως μια γνωριμία που αρχίζει online με προοπτικές να μεταβληθεί σε μια “ολοκληρωμένη” απιστία στον φυσικό χώρο. Θέσαμε τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α/ ‘η απιστία αναστατώνει στον ίδιο βαθμό όταν η γνωριμία έχει γίνει online ή όταν έχει γίνει offline;’ β/’τα άτομα αντιδρούν στην online απιστία με την ίδια σοβαρότητα που αντιδρούν στην offline απιστία;’ και γ/’υπάρχουν διαφυλικές διαφορές;’. Η επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης έγινε με τρόπο ώστε να διαπιστώσουμε τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων σε αντιδιαστολή με τις γενικότερες απόψεις τους (Harris & Christenfeld 1996, Di Steno & Salovey 1996, Tagler, 2010). Ο πειραματικός σχεδιασμός περιελάμβανε τέσσερις συνθήκες από δυο ανεξάρτητες μεταβλητές με δυο τιμές η κάθε μία, άπιστος/άπιστη και online/offline. Μετά την πειραματική συνθήκη ακολουθούσαν ερωτήσεις των εξαρτημένων μεταβλητών αλλά και ερωτήσεις αυτό-αναφοράς με στόχο να διαπιστώσουμε τις γενικότερες αντιλήψεις του δείγματός μας για την απιστία. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε 157 φοιτητές, 35 άντρες και 122 γυναίκες (Μ.ό. Ηλικίας: 20.22 έτη). Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας υποστηρίζουν προηγούμενα ευρήματα των Underwood & Findlay (2004), της Whitty (2008) και των Cooper et al.(2000) για την επίδραση που έχει μια online απιστία στην σχέση. Η online απιστία αναστατώνει το ίδιο με μια offline απιστία, δεν έχει όμως την ίδια βαρύτητα. Τα αποτελέσματά μας ενισχύουν προηγούμενα ευρήματα των Harris & Christenfeld (1996), Di Steno & Salovey (1996) και Tagler (2010) σχετικά με τις διαφυλικές διαφορές. Πράγματι, τα δυο φύλα αναστατώνονται περισσότερο από μια συναισθηματικού τύπου παρά από μια σεξουαλικού τύπου απιστία. Τα ευρήματά μας εμπίπτουν στην οπτική της κοινωνικής μάθησης όπου ενώ τα δυο φύλα δηλώνουν τις ίδιες αντιδράσεις απέναντι στην απιστία, υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης του/της απίστου/ης οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με μια στερεοτυπική αντίληψη της σεξουαλικότητας των δυο φύλων. Έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης του/της απίστου/ης δημιουργούνται με βάση το φαινόμενο “Δυο μέτρα και δυο σταθμά”.
Abstract:This study aims to examine the deviant behavior of infidelity when online. We define online infidelity as an acquaintance that begins online with prospects to move in actual physical space. More specifically, we established the following research questions: a/to what extent the infidelity upsets the couple whether online or offline, b/if people react to online infidelity with the same seriousness that react to offline infidelity and c/if there are gender differences to infidelity response. Questionnaires were administered concerning a fourfold experimental scenario in 157 students, 35 men and 122 women (mean age: 20.22 years) in order to assess their reaction to a possible infidelity. The experimental conditions were constructed regarding two independent variables with two values each: gender (male/female) and media (online acquaintance/ offline acquaintance). Except for the independent variables, administered questionnaire contained self-reporting questions about their overall perceptions regarding the issue of infidelity. The results of our study support previous findings of Underwood & Findlay (2004), Whitty (2008) and Cooper et al. (2000) concerning the impact of the online infidelity in the prime relation: participants report to online infidelity as having the same impact as offline infidelity but they do attribute more weight to the latter. Our results are congruous with previous findings from the social learning theory perspective (Harris & Christenfeld 1996, Di Steno & Salovey 1996, Tagler 2010): both sexes are more upset when facing an emotional infidelity than a sexual infidelity. Both sexes react similarly but, they adopt different coping strategies heavily depending on a stereotyped view of sexuality and gender. We have strong indications that the phenomenon of sexual double standard is applied.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές", 2011
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 69-76
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_DYN_KOI_DimitriouK. application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο