Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Μελέτη συγκρότησης και λειτουργίας μιας δυνητικής ομάδας με έμφαση στις παραμέτρους δράσης των μελών της και την αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση του έργου της
Κύρια Υπευθυνότητα:Γλένη, Ευτυχία
Επιβλέπων:Αλεξιάς, Γεώργιος (1969-)
Θέματα:Διαχείριση έργου -- Δίκτυα υπολογιστών
Project management -- Computer networks
Virtual work teams
Keywords:Ελαστικότητα δικτύου
Fluid structure
Ημερομηνία Έκδοσης:2009-09
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Παρουσιάζεται η μελέτη της συγκρότησης και της λειτουργίας μιας δυνητικήςομάδας επιτέλεσης έργου. Το θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης παραθέτει έναν ολικόπροβληματισμό στο πως η μελέτη μιας δυνητικής ομάδας επιτέλεσης έργου συνδέεταιμε την κοινωνική θεωρία για τη δομή και τη δράση στις οργανώσεις και τηνεπικοινωνία, η οποία εκλαμβάνεται ως το όχημα που στερεοποιεί αυτή τη δομή. Ηθεωρητική θέση είναι ένα συνθετικό πρίσμα, στην προσπάθεια να χρησιμοποιηθούντα ερευνητικά ερωτήματα- υποθέσεις σαν απόπειρες προσέγγισης του ερωτήματοςαναφορικά στη δομή και τη λειτουργία της συγκεκριμένης ομάδας.Η δυνητική ομάδα που μελετήθηκε ήταν η τοπική οργανωτική επιτροπή τουσυνεδρίου για τον παγκόσμιο ιστό, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το 2009.Οι συγκεκριμένες διαστάσεις ανάλυσης της ομάδας είναι:1. Η προσαρμοστικότητα της δομής της ομάδας, 2. Οι αντιλήψεις των μελών τηςομάδας για την αποτελεσματικότητα, 3. Ο ρόλος των σχέσεων και 4. H κοινωνικήταυτότητα των μελών.Η μέθοδος συγκέντρωσης υλικού είναι ημιδομημένες συνεντεύξεις σε μέλη τηςομάδας. Η μέθοδος ανάλυσης είναι η θεματική ανάλυση περιεχομένου σε άξονες.Τα ευρήματα δείχνουν ελαστικότητα στη δομή, καθώς τα μέλη της ομάδαςαναγνωρίζουν πως έκαναν διορθωτικές κινήσεις προσαρμογής, βρισκόμενα σεσυνεχή επαφή με μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αναφορικά στηναναγνώριση της προσωπικής συμβολής στην αποτελεσματικότητα καταδεικνύονταιτα προσωπικά χαρακτηριστικά που συνέβαλαν σε αυτήν. Μιλώντας για τησημαντικότητα των σχέσεων, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της συνεργασίας σεδυάδες. Και τέλος, το επίπεδο της ταυτότητας που ενεργοποιείται είναι αυτό τηςεθνικής ταυτότητας, καθώς τα μέλη της ομάδας θεώρησαν του εαυτούς τους ωςοικοδεσπότες στη χώρα φιλοξενίας του συνεδρίου.Η σημαντικότητα της έρευνας έγκειται στην προσπάθεια σύνθεσης, την παρουσίασηποιοτικών στοιχείων στη μελέτη δυνητικών ομάδων επιτέλεσης έργου, σε ένα πεδίοόπου οι επικεντρωμένες και εξειδικευμένες έρευνες είναι ο αυστηρός κανόνας.
Abstract:Part of the process of a virtual project team’s forming and functioning is presented.The proposed theoretical construct purports a holistic stance to the study of a virtualproject team bearing in mind social theory’s concepts about action and structure inorganizations. Communication, in that sense, is perceived as the crystallizing force ofstructure. This theoretical position of a synthetic prism is an attempt to utilize studyquestions- hypotheses as guidelines for in depth research.The team under research was the local organizing committee of the World Wide Webconference which took place in Athens in 2009.The specific analytical axes of the study are:1. The adaptive team’s structure 2. Members’ perception of effectiveness, 3. The roleof relationships and 5. The members’ salient social identityThe method of acquiring research data is semi-structured interviews of teammembers. The method of the analysis is thematic content analysis.Results show flexibility in team’s structure. The team was an open system, prone toadaptation in response to changeable environmental demands. Fragments of thepersonal role in team effectiveness are extracted. Reported relationships highlight thestrength of dyadic cooperation. Last, the salient level of identity is that of ethnicidentity, for members were honoured to serve as hosts.The importance of this study lays not much in the synthetic attempt as to theenrichment of a research field where focused and specialized studies are the rule ofthumb with quality measures.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές", 2009
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 75-80
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_DYN_KOI_GleniEu application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο