Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Σύγκριση και αξιολόγηση τρισδιάστατων δυνητικών κόσμων ως συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Κύρια Υπευθυνότητα:Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Επιβλέπων:Κοσκινάς, Κωνσταντίνος
Θέματα:Εκπαίδευση εξ'αποστάσεως
Διδασκαλία με βοήθεια υπολογιστή
Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Distance education
Computer-assisted instruction
Virtual reality in education
Internet in education
Ημερομηνία Έκδοσης:2009-12
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το ειδικό αντικείμενο της εργασίας που προτείνουμε εδώ, εστιάζει στην αξιολόγηση των Δυνητικών Περιβαλλόντων Μάθησης (ΔΠΜ) (Virtual Learning Environments – VLE) και στη συνέχεια στη διερεύνηση του ρόλου ενός τρισδιάστατου περιβάλλοντος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα δυνητικό, βιωματικό-συνεργατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπούμε σε μια λεπτομερή καταγραφή, σύγκριση και αξιολόγηση των Tρισδιάστατων (3Δ) Δυνητικών Κόσμων (ΔΚ) και των πλεονεκτημάτων χρήσης τους στην διαμεσολαβημένη από ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευση. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης πρεσβεύουν ότι η αποδοτική μάθηση συντελείται όταν υπάρχει ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων τόσο σε ατομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Στη παρούσα έρευνα προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο σύγχρονες τεχνολογίες όπως οι ΔΚ μπορούν να εμπλουτίσουν και να προεκτείνουν την μαθησιακή διαδικασία και ενδεχομένως να προτείνουν περισσότερο αποδοτικούς τρόπους διδασκαλίας. Η ηλεκτρονική μάθηση μέσα από περιβάλλοντα κειμένου (email, forum, e-learning πλατφόρμες), έχει ήδη δοκιμαστεί και εφαρμοστεί με επιτυχία. Ωστόσο η συμμετοχή σε μια δυνητική μαθησιακή κοινότητα εντός ενός δυνητικού κόσμου διαφέρει, σε σχέση με αυτή που συμβαίνει μέσα σε ένα δυνητικό περιβάλλον κειμένου.Αρχικά συγκρίναμε και αξιολογήσαμε πέντε 3Δ πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν Δυνητικούς Κόσμους κατάλληλους για την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, κατά πόσο ένας ΔΚ και η αίσθηση της παρουσίας μέσα σε αυτόν μετασχηματίζουν τη διαμεσολαβημένη από υπολογιστή διδασκαλία, σε μια διαδικασία η οποία προεκτείνει τη διδασκαλία που συντελείται στον φυσικό κόσμο.Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα μάθημα για μαθητές Λυκείου μέσα στο 3Δ περιβάλλον OpenSim εντός του σχολικού εργαστηρίου εφαρμόζοντας την μέθοδο της μικτής μάθησης (blended learning). Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συγκεντρωθούν στο 3Δ δυνητικό περιβάλλον αντιπροσωπευόμενοι από το δυνητικό εαυτό. Επίσης είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους μαθητές και το περιβάλλον και να ολοκληρώσουν μια προσεκτικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα . Έτσι συμμετείχαν ενεργά-βιωματικά και συνεργατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία καθιστώντας τη σχέση με τη μάθηση περισσότερο ενδιαφέρουσα.Στη συνέχεια με ερωτηματολόγια και τεστ αξιολόγησης στους συγκεκριμένους μαθητές και σε μαθητές ομάδων ελέγχου προσπαθήσαμε να καταγράψαμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 3Δ περιβαλλόντων, καθώς και τις διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών. Τα αποτελέσματα αυτά που παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος της παρούσας έρευνας είναι ιδιαίτερα θετικά και προτρέπουν στη χρήση ανάλογων μαθησιακών προσεγγίσεωνΑπό την άλλη πλευρά προέκυψαν αρκετά ζητήματα, όπως οι τεχνολογικές απαιτήσεις, ο χρόνος σχεδίασης του μαθήματος, και η εξοικείωση των χρηστών με την πλατφόρμα τα οποία χρήζουν 2βελτίωσης. Επιπλέον σε άλλες περιπτώσεις ΔΚ, η έλλειψη φυσικής επαφής, η δυσκολία μετάδοσης της μη λεκτικής επικοινωνίας και μερικές φορές το κόστος της εφαρμογής τέτοιων πλατφορμών, είναι σημαντικές παράμετροι προς διερεύνηση κατά τη σχεδίαση και εφαρμογή εκπαιδευτικών συστημάτων.
Abstract:The dissertation focuses firstly on the evaluation of Virtual Learning Environments (VLE) and secondly on the exploration of the role of a three-dimensional world (3D) as a virtual, experiential, collaborative learning environment. In particular, we are aiming at producing a detailed description, comparison and evaluation of 3D Virtual Worlds and the benefits of their use in computer mediated education. Modern learning theories advocate that effective learning occurs when there is active participation of learners in both individual and social levels. In this study we focus on exploring whether or not modern technologies such as Virtual Worlds can enhance and extrapolate the learning process and if they could suggest more effective teaching methods.Initially we compared and assessed five 3D platforms that can be Virtual World suitable for an implementation of learning activities. More specifically we tried to investigate whether a VW and the sense of presence in this World transforms the computer-mediated learning, to a process that enhances the learning process which occurs in Real World.In this research we designed and implemented a course for high school students in OpenSim 3D Virtual Environment in the school laboratory using the blended learning approach. The students had the opportunity to concentrate inside the 3D virtual environment represented by a virtual self called avatar. They also had the opportunity to interact with other students and the environment and they completed a carefully designed learning activity. Thus they participated actively in a collaborative and experiential learning process finding the learning experience more interesting.In order to evaluate the contribution of the 3DVE in the educational process in comparison with classroom-based or blended solutions, we divided the students into two groups, we taught them using both methods and assessed them handing over the same set of questions to them. In addition, we collected students’ feedback using a questionnaire that captured their level of satisfaction from each course and each teaching method, their familiarity with 3DVEs and computers in general and their experience overall.On the other hand there have been issues that we had to consider in more detail, such as technical requirements, time and cost effectiveness of designing a virtual course and the usability of the 3D platform. In addition to the above, as far as other Virtual Worlds are concerned the lack of physical contact, the difficulty of non-verbal communication and sometimes the cost of implementing such platforms in education, need to be considered as they are important parameters for the design and implementation of the educational technology.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές", 2009
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 99-105
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_DYN_KOI_KwnstantinouNi application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο