Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εργασιακές σχέσεις στον κλάδο της διανομής: μελέτη περίπτωσης (ταχυμεταφορές, courier, delivery)
Κύρια Υπευθυνότητα:Ξενάκη, Ιωάννα
Επιβλέπων:Κουζής, Γιάννης
Θέματα:Εργατικό δίκαιο -- Ελλάδα
Εργασιακές σχέσεις -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες
Industrial relations -- Greece -- Case studies
Labor laws and legislation -- Greece
Διανομή αγαθών – Ελλάδα
Delivery of goods – Greece
Ταχυδιανομή - Ελλάδα
Express service - Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2009
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το αντικείμενο διερεύνησης της παρούσης εργασίας είναι οι εργασιακές σχέσεις που διέπουν τον κλάδο της διανομής πάνω σε δίκυκλο. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα εξής σημεία:α)Στην υγιεινή και ασφάλεια στον συγκεκριμένο κλάδο εργασίας, β)στη σύνδεση της αμοιβής τους ανάλογα με το πόσο παραγωγικοί είναι, κάτι που καταλήγει σε γ)ευελιξία στο μισθό, δ)την εντατικοποίηση της εργασίας. Αναλύονται διεξοδικά στο 1ο κεφάλαιο όλα τα στοιχεία που αφορούν κυρίως την υγιεινή και ασφάλεια, σύμφωνα με συγκεκριμένο σωματείο, το οποίο κατέθεσε την εμπειρία του. Ως ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία, μελέτες και δημοσιευμένα άρθρα για τους μηχανοκίνητους διανομείς και τη διεκδίκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Η έρευνα πεδίου έγινε μέσω μη δομημένης ,μη τυποποιημένης ,ανοικτής και εις βάθους συνέντευξης από εργαζόμενους στον κλάδο της ταχυδιανομής. Κατά τη διεξαγωγή της δόθηκε μεγάλη προσοχή στο πεδίο και στη μεταχείριση των υποκειμένων κατά την ανάλυση ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία της πληροφορίας. Για τους λόγους αυτούς, αναφέρεται ότι η έρευνα υπακούει στην τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της διεθνούς κοινωνιολογικής εταιρείας. Τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας είναι τα εξής:Η μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας καταλαμβάνει σημαντικότατες διαστάσεις στον υπό διερεύνηση κλάδο δραστηριότητας συνθέτοντας το κεντρικό ζήτημα του πεδίου των εργασιακών σχέσεων και που αφορά ολόκληρο το φάσμα των επί μέρους πτυχών και παραμέτρων του εργατικού δικαίου. Οι διανομείς εργάζονται υπό καθεστώς εργασίας με χαμηλές αμοιβές και δικαιώματα συστατικό άλλωστε στοιχείο της ευελιξίας, και με έντονο τον χαρακτήρα της επισφάλειας και της ανασφάλειας. Τα βαθύτερα αίτια της μη αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας εργατικής νομοθεσίας, που αφορά την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας και των εν λειτουργία θεσμών έγκεινται στη μη αποτελεσματική παρέμβαση, τον ελλιπή έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς αλλά και από μερίδα των ίδιων των εργαζόμενων οι οποίοι δεν προσφεύγουν σε καταγγελίες επιτρέποντας και συναινώντας στη διαιώνιση καταπάτησης και καταστρατήγησης του νόμου.
Abstract:The object of investigation of present work is the labour relations that condition the branch of distribution on two-wheeled. The research was focused in the following points: a) In the hygiene and safety in the particular branch of work, b) in the connection of their wage depending on how much productive they are, something that leads to g) flexibility to the wage, d) the intensifying of work. These points are at great length analyzed in the 1st chapter that concerns mainly the hygiene and safety, according to concrete association, which deposited its experience. As inquiring method was used the existing bibliography, studies and published articles about the mechanically-driven distributors and their claim on labours right. The research of field became via not structured, not standardised, open and to depth interview from workers in the branch [delivery service]. At its conduct was payed great attention in the field and in the treatment of subjects at the analysis so that is ensured the anonymity of information. For this reasons, it is reported that the research obeys in the observation of rules of deontology of international sociological company. The mainer conclusions of work are the following: The non-appliance of working legislation occupies most important dimensions under investigation branch of activity composing the central question of field of labour relations and that concerns entire the spectrum on part of aspects and parameters of working right. The distributors work under arrangement of work with low wage and right component [alloste] element of flexibility, and with intense the character [episfaleias] and insecurity. The deeper reasons of not effectiveness of existing working legislation, that concern the observation of labour rights, the Hygiene and the Safety of Work and [en] operation of institutions [egkeintai] in the not effective intervention, the incomplete control by the responsible institutions but also by portion of workers themselves, which does not resort in charges allowing and contributing to the perpetuation of trespass and violation of law.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική", 2009
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ.55
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_KOI_POL_XenakiIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο