Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  
Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τα όρια της στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ
Τίτλος:The limits of Greece's strategic cooperation with Israel
Κύρια Υπευθυνότητα:Δέλτσιος, Βασίλειος Ν.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Ανατολική Μεσόγειος, ΑΟΖ, υδρογονάνθρακες, αμυντική συνεργασία, αγωγός EASTMED, οικονομική ανάπτυξη, Τουρκικές επεκτατισμός, διπλωματικές σχέσεις
Eastern Mediterranean, EEZ, hydrocarbons, defense cooperation, EASTMED pipeline, economic development, Turkish expansion, diplomatic relations
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής έχουν μεγάλη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων στη Μέση Ανατολή αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην ενεργειακή κάλυψη του σύγχρονου κόσμου. Η όδευση των παραγώγων των υδρογονανθράκων προς την Ευρώπη πραγματοποιείται δια μέσου της λεκάνης της ανατολικής Μεσογείου με αποτέλεσμα να υφίσταται άρρηκτη διασύνδεση των δύο περιοχών. Οι σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ μπορούν να χαρακτηριστούν από την πολυπλοκότητά τους, αλλά και πολλές διακυμάνσεις, από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναλύσει την γεωπολιτική θέση του Ισραήλ, την αξία του ως κράτος και διεθνής δρώντας, την γεωπολιτική διασύνδεση Ελλάδας - Ισραήλ καθώς και τις ευκαιρίες στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών με έμφαση στην στρατιωτική και οικονομική συνεργασία. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις του Ισραήλ με τις Αραβικές χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονταν από άκρως φιλιοπολεμικό κλίμα με μια σειρά πολεμικών συγκρούσεων να έχουν λάβει χώρα. Ο λόγος που γίνεται αυτή η ανάλυση είναι για να εξηγήσει τις κακές σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 2000, καθώς η Ελλάδα διατηρούσε στενές σχέσεις με τις Αραβικές χώρες. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής αξίας της ανατολικής Μεσογείου. Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που έχουν βρεθεί στις ΑΟΖ της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου, καθώς και τα πιθανολογούμενα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, έχουν προσδώσει πολύ μεγάλη αξία στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των παραπάνω χωρών διαφαίνονται ολοένα και πιο ελκυστικές. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο πως από τις κακές σχέσεις των προηγούμενων δεκαετιών, έχουμε φτάσει σήμερα σε άριστες σχέσεις, και σε στενή συνεργασία στον πολιτικό και αμυντικό τομέα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις Ισραήλ - Τουρκίας. Για τον υπογράφοντα, οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ και οι μελλοντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα θα καθοριστούν εν πολλοίς από την κατάληξη των σχέσεων Ισραήλ – Τουρκίας, δεδομένου ότι οι οικονομική τους συνεργασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της υψηλής στρατηγικής της Ελλάδας. Καταγράφονται οι επιδιώξεις της και τα οφέλη από την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και κυρίως με το Ισραήλ. Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της υψηλής στρατηγικής του Ισραήλ. Αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας της εξωτερικής πολιτικής, καταγράφονται οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ είτε θετικά είτε αρνητικά και εν πολλοίς έχουν άμεση σχέση με την κατάληξη των σχέσεων Ισραήλ – Τουρκίας. Τέλος με βάση την ανάλυση των παραπάνω κεφαλαίων καταγράφονται συμπεράσματα αλλά και προτάσεις προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ. Η εμβάθυνση των σχέσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η οικονομική και στρατιωτική συνεργασία είναι προς το συμφέρον των δύο χωρών. Όλα όμως θα εξαρτηθούν από τις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ Προς το παρόν οι σχέσεις τος είναι κακές σε πολιτικό επίπεδο, είναι όμως σε πολύ καλό επίπεδο οι οικονομικές τους σχέσεις. Επιπλέον για ένα κράτος όπως το Ισραήλ δεν μπορεί να αγνοηθεί η τεράστια Τουρκική αγορά στην πώληση αγαθών αλλά κυρίως υδρογονανθράκων.
Abstract:The region of the Eastern Mediterranean and the Middle East are of great geopolitical and geostrategic importance due to their special characteristics. Hydrocarbon deposits in the Middle East are an important factor in the energy coverage of the modern world. The route of the hydrocarbon derivatives to Europe took place through the eastern Mediterranean basin, resulting in the rupture of the interconnection of the two regions. Greek-Israeli relations can be characterized by their complexity, but also many fluctuations, from the founding of the state of Israel onwards. The purpose of this paper is to analyze the geopolitical position of Israel, its value as a state and acting internationally, the geopolitical link between Greece and Israel and the opportunities for strategic cooperation between the two countries, with emphasis on military and economic cooperation. The first chapter analyzes Israel's relations with the Arab countries, which were characterized by a highly pro-war climate with a series of wars taking place. The reason for this analysis is to explain the bad relations between Greece and Israel at least until the 2000s, when Greece maintained close relations with the Arab countries. The second chapter analyzes the geopolitical and geostrategic value of the eastern Mediterranean. The hydrocarbon deposits found in the EEZs of Cyprus, Israel and Egypt, as well as the probable deposits south of Crete, have given great value to the Eastern Mediterranean and the opportunities for cooperation between the above countries are becoming more and more attractive. The third chapter analyzes the relations between Greece and Israel. There is a historical review of how from the bad relations of the previous decades, we have reached today excellent relations, and close cooperation in the political and defense field. The fourth chapter analyzes the Israeli-Turkish relations. For the signatory, Israel-Turkey relations are inextricably linked to Greece-Israel relations and Israel's future relations with Greece will be largely determined by the end of Israel-Turkey relations, as their economic cooperation remains at a high level. . The fifth chapter analyzes the high strategy of Greece. Its aspirations and the benefits from the deepening of the relations with the countries of the eastern Mediterranean and especially with Israel are recorded. Chapter 6 analyzes Israel's high strategy. The mode of operation of the foreign policy is analyzed, the reasons that can affect the Greek-Israeli relations either positively or negatively are recorded and they are largely directly related to the end of the Israeli-Turkish relations. Finally, based on the analysis of the above chapters, conclusions and proposals are recorded in order to determine the way of deepening the relations between Greece and Israel. The deepening of relations is in the right direction and economic and military cooperation is in the interest of both countries. But everything will depend on Turkey-Israel relations. At the moment, their relations are bad on a political level, but their economic relations are at a very good level. Moreover, for a state like Israel, the huge Turkish market in the sale of goods but mainly hydrocarbons cannot be ignored
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 69-75
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DeltsiosVa_1220M209.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο