Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία στη νέα ψηφιακή εποχή: μελέτη περιπτώσεων
Τίτλος:News agencies in the new digital age: case study
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσιβγέλη, Μαρία Γ.
Επιβλέπων:Λέανδρος, Νίκος, 1958-
Θέματα:
Keywords:Πρακτορεία Ειδήσεων, Νέα ψηφιακή εποχή, Οικονομική κρίση, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
News Agencies, New Digital Age, Economic crisis, Athens-Macedonian News Agency, Cyprus News Agency
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των ειδησεογραφικών πρακτορείων στη νέα ψηφιακή εποχή εστιάζοντας στη μελέτη δύο εθνικών πρακτορείων, της Ελλάδας και της Κύπρου.\r\nΟ ρόλος των Πρακτορείων Ειδήσεων, Εθνικών και Διεθνών, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς αποτελούν φορέα μαζικής παραγωγής και διακίνησης ειδήσεων και πληροφοριών σε ένα ευρύτατο φάσμα ενημέρωσης. Αποτελούν ένα είδος πρώτου φίλτρου της είδησης πριν αυτή αναπαραχθεί απ’ το σύνολο των ΜΜΕ. Πρόκειται για μια διαδικασία διαμεσολάβησης, με τα εθνικά, κυρίως, πρακτορεία να παίζουν τον ρόλο ενός θεσμού που επιλέγει τις σημαντικότερες ειδήσεις και τον τρόπο που αυτές θα διαχυθούν. Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των ειδησεογραφικών πρακτορείων. Σε κοινωνικό/ πολιτικό επίπεδο επικρατεί μια ρευστότητα απότοκο της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας που αλλοιώνει σύνορα και εθνικές ταυτότητες και αναμιγνύει πολιτιστικές νόρμες. Σε τεχνολογικό επίπεδο, η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει άρδην τη δομή και τη λογική της επικοινωνίας και τη λειτουργία και την ιεραρχία των μέσων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που ακολούθησαν κυρίως το 19ο αιώνα και τέλος του 20ου αιώνα δημιούργησαν ένα νέο «βάθρο» πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η επικοινωνία μέχρι σήμερα. Η απορρύθμιση της ενημέρωσης έχει δημιουργήσει ένα πλουραλιστικό ως χαοτικό πεδίο εντός του οποίου οι παραδοσιακοί φορείς καλούνται να βρουν τη θέση τους και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι. Έτσι αναγκαστικά επαναπροσδιορίζεται και ο ρόλος των ειδησεογραφικών πρακτορείων τόσο γενικά ως Μέσων, όσο και ειδικότερα ως σημαντικών δρώντων στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης. Προκειμένου να γίνει εξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε ανάλυση της εξέλιξης και της στρατηγικής δύο εθνικών ειδησεογραφικών πρακτορείων, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκαν ποιοτικές μορφές έρευνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων και αντλήθηκαν πρωτογενή στοιχεία μέσω συνεντεύξεων με διευθυντικά στελέχη των δύο ειδησεογραφικών πρακτορείων. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των προοπτικών επιβίωσης και ανάπτυξης των ειδησεογραφικών πρακτορείων μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση των επικοινωνιών. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι πως τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που θέτει η νέα ψηφιακή εποχή και πως επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους αξιοποιώντας την τεχνολογική ανάπτυξη προκειμένου να προσαρμοστούν στις αλλαγές του νέου επικοινωνιακού τοπίου. Ειδικότερα εστιάζουμε σε δύο μελέτες περίπτωσης, εθνικών ειδησεογραφικών πρακτορείων σε Ελλάδα και Κύπρο, για τα οποία οι προκλήσεις επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής τους, στο φόντο της οικονομικής κρίσης, είναι ακόμα μεγαλύτερες.
Abstract:The purpose of this dissertation is to investigate the role of the news agencies in the new digital era by focusing on the study of two national agencies of Greece and Cyprus. The role of national and international news agencies is of particular interest as they involve mass media production and distribution of news and information in a wide range of updating. They are a kind of first filter of the news before it is reproduced from any mass media. This process concerns mainly the national main agencies playing an institutional role that selects the most important news and decides on the way they will be distributed. During the past few years, recent developments have influenced the way in which news agencies operate. At a socio-political level there is a fluidity behind the so-called globalization of the economy, which alters borders and national identities and mixes cultural norms. At a technological level, the digital revolution has remarkably changed the structure and logic of communication as well as the function and hierarchy of the media. Technological developments that followed the 19th century and the end of the 20th century created a new “pedestal” on which communication has been put on until today. The deregulation of information has created, the role of a pluralistic almost chaotic field in which traditional institutions are instructed to find their place and redefine their role in order to be competitive and viable. Consequently, the role of national agencies is redefined not only as Media but also as vital actors in the formation of the daily agenda. In view of conclusion drawing, an analysis of development and strategy was realized involving two national news agencies, Athens-Macedonian News Agency and Cyprus News Agency. In this context, qualitative research forms were collected for the stencils and primary data were collected through interviews with managerial executives from these two agencies. The aim of the assignment is to investigate the prospects of sustaining and development of news agencies within a modern environment characterized by the convergence of communication. The basic query is how the news agencies respond to the challenges posed by the new digital era and how they reconstruct their strategy by making use of technological development to adapt into the changes of the new communication locus. In particular, we focus on two case studies of national news agencies in Greece and Cyprus for which the challenges of redefining their strategy, within the background of the economic crisis, are even greater.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 96-100
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_TsivgeliMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο