Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος της συντήρησης στην ερμηνεία μνημείων και μουσειακών αντικειμένων
Τίτλος:The role of conservation in the interpretation of monuments and museum objects
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπαδοπούλου, Μαρία Κ.
Επιβλέπων:Γκαζή, Ανδρομάχη
Θέματα:
Keywords:Συντήρηση, αποκατάσταση, ερμηνεία, μνημείo, υλική πολιτιστική κληρονομιά
Conservation, restoration, interpretation, monument, tangible cultural heritage
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει να ανταποκριθεί στο σύγχρονο αίτημα επαναπροσδιορισμού του πεδίου της συντήρησης σε σχέση με την κοινωνία και διεύρυνσης του θεωρητικού της υπόβαθρου με την υιοθέτηση μεθοδολογίας από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Το ερευνητικό ζήτημα που θέτει η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη του ρόλου της συντήρησης στην ερμηνεία της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς και εξετάζονται οι επιμέρους διαστάσεις αυτής της διαδικασίας. Θεωρήθηκε καταλληλότερη η ποιοτική προσέγγιση μέσω μελέτης περιπτώσεων με στόχο την εμβάθυνση στις διαδικασίες που διαμορφώνουν τις επιλογές των συντηρητών και τη διερεύνηση των μηχανισμών μέσω των οποίων οι επιλογές αυτές συμμετέχουν στη νοηματοδότηση των μνημείων. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν το Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου (Αέρηδες) και τέσσερα γλυπτά από τη συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Κούροι Σουνίου, Αφροδίτη, Κλαύδιος) . Μελετήθηκαν τα σχετικά αρχεία και πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με συντηρητές και αρχαιολόγους με κριτήριο τη σχέση τους με τις περιπτώσεις που εξετάζονται. Για την κατανόηση των αντιδράσεων του κοινού στις επεμβάσεις πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα κοινού στους Αέρηδες. Η ανάδειξη των ποιοτικών παραμέτρων που κατευθύνουν τη συντήρηση αποκαλύπτει πως οι επιλογές των συντηρητών/τριών είναι φορτισμένες νοηματικά και διαμορφώνονται από το πλαίσιο των επεμβάσεων. Εφόσον η διατήρηση όλων των μηνυμάτων που ένα μνημείο φέρει είναι πρακτικά αδύνατη, η σύγχρονη τάση δίνει προτεραιότητα στα μηνύματα που αναδεικνύουν τα μνημεία ως ιστορικά τεκμήρια. Οι συντηρητές/τριες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της μνήμης και έχουν ρόλο μεσολαβητικό ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Συντάσσουν οπτικό λόγο, καθορίζουν την εικόνα των μνημείων και προσθέτουν μια στιγμή στην ιστορία τους.
Abstract:This thesis is aiming to respond to the current demand for the redefinition of conservation scientific field in relation to society and for the expansion of its theoretical background by adopting the methodology of humanities and social science. This research is focused both on the role of conservation practices in the interpretation of the tangible cultural heritage and the individual dimensions of this process. For this purpose, the research centred on case studies through qualitative approach, that allowed the in-depth understanding of the processes that shape the choices of conservators/restorers and the investigation of the mechanisms through which these choices add meaning to monuments. In particular, the Horologion of Andronikos of Kyrrhos (“Tower of the Winds”) and four sculptures from the collection of the National Archaeological Museum (Sounion Kouros, Venus, Claudius) were selected. The research included studies of the archives and interviews with the conservators and archaeologists, relevant to the examined cases. For the purpose of understanding the impact of the conservation treatments on the public, a pilot public research was conducted at the Tower of the Winds. The research showed that the prominence of the quality parameters, that form conservation, reveals that the choices of the conservators are charged with meaning and are shaped by the context of the interventions. Since the preservation of all the messages that a monument bears is practically impossible, the current trend gives priority to messages that highlight the monuments as historical documents. Conservators/restorers as mediators between the past, the present and the future play a significant role in the formation of memory as they compose visual discourse, determine the image of the monuments and add a moment in their history.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 128-142
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_PapadopoulouMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο