Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η διοικητική μεταρρύθμιση και η συμβολή της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων στην εφαρμογή των αρχών του νέου δημοσίου μάνατζμεντ
Τίτλος:The administrative reform and its contribution to training of civil servants in implementing the principles of new public management
Κύρια Υπευθυνότητα:Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Επιβλέπων:Ρομπόκου-Καραγιάννη, Αγλαϊα
Θέματα:Δημόσια διοίκηση -- Ελλάδα
Εργαζόμενοι -- Επιμόρφωση των -- Ελλάδα
Public administration -- Greece
Employees -- Training of -- Greece
Keywords:Διοικητική μεταρρύθμιση, νέο δημόσιο μάνατζμεντ, νέα δημόσια διακυβέρνηση, στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση ολικής ποιότητας, εκπαίδευση/επιμόρφωση, υπόδειγμα άριστης επιχείρησης
Administrative reform, new public management, new public governance, strategic human resource management, total quality management, education/ training, optimum business model
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο τη συμβολή της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων στην εφαρμογή των αρχών του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ (Ν.Δ.Μ.), στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοικητικής μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα. Βασικά ερευνητικά αντικείμενα του παρόντος πονήματος αποτελούν: α) τα υποδείγματα διοίκησης του δημοσίου τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, με εστίαση στο Ν.Δ.Μ., β) η μελέτη της μετάβασης από τη δημόσια γραφειοκρατία στη Νέα Δημόσια Διακυβέρνηση, γ) η ανάδειξη των διοικητικών μεταρρυθμίσεων ως εργαλείων προσαρμογής του κράτους στις σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, καθώς και δ) ο καταλυτικός ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην καθιέρωση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την ανάδειξη του παραγωγικού συντελεστή «ανθρώπινο κεφάλαιο» ως βασικού μοχλού για την επιτυχή εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος δημόσιας διοίκησης, που θα καθιστά υπαλλήλους και πολίτες αναπόσπαστα μέρη μιας ενιαίας αλυσίδας αξίας. Επιπρόσθετα, κύριος ερευνητικός σκοπός της Διατριβής υπήρξε η εστίαση στην ελληνική δημόσια διοίκηση, η μελέτη των μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων σε βάθος χρόνου και η διάγνωση των δυσχερειών που ο δημόσιος τομέας της χώρας αντιμετωπίζει όσον αφορά στην καθιέρωση των αρχών του Ν.Δ.Μ. και στην εφαρμογή ενός εθνικού ολιστικού μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος. Στην παρούσα μελέτη μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπό εξέταση εννοιών (διοικητική μεταρρύθμιση, Ν.Δ.Μ. και εκπαίδευση/επιμόρφωση στα πλαίσια της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού), την κατασκευή ερευνητικών υποδειγμάτων, τον εμπειρικό τους έλεγχο με πρωτογενή δεδομένα που αντλήθηκαν από τον ελληνικό δημόσιο τομέα, καθώς και την εξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών συμπερασμάτων καταλήξαμε: α) στην πρόταση για υιοθέτηση του «Υποδείγματος Άριστης Επιχείρησης» στο δημόσιο τομέα, προσαρμοσμένου κατάλληλα στις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και β) στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πρωτότυπης πληροφοριακής εφαρμογής (λογισμικό σύστημα) για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα και την προαγωγή της επιμόρφωσης, ως βασικού μοχλού για τη βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών στελεχών του. Επίσης, στο παρόν πόνημα αναλύθηκε σε θεωρητική βάση και τεκμηριώθηκε εμπειρικά η διαπίστωση ότι η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μιας οργάνωσης, στην προκειμένη περίπτωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για μια διοίκηση αποδοτική, αποτελεσματική, σύγχρονη και ευέλικτη σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Τέλος, η θεωρητική ανάλυση και η εμπειρική μελέτη κατέληξαν σε συμπεράσματα που αποτελούν τη βάση για μελλοντική έρευνα και συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικών.
Abstract:This PhD dissertation examines in theory and empirical analysis, how education/training of civil servants contributes in implementing New Public Management (N.P.M.) policies, as part of a comprehensive system of public administration reform. The research key-points that this study discusses are: a) international public administration models, especially N.P.M.· b) the shift from public bureaucracy to New Public Governance· c) the importance of administration reforms as means for state’s adjustment to current global developments · finally, d) the central role of Human Recourses Management for the establishment of Total Quality Management, and for the modernization of public sector, at a national and a European level. Particularly, this study aims to express the importance of the productive factor of “human capital” as basic element for the successful implementation of a modern public administration system, in which public servants and citizens are integral part of a united value-chain. Additionally, the main research point of this Doctoral Thesis is the case of Greek public management, and the study of the reform efforts that took place in time, thus pointing the deficiencies of Greece’s public sector in implementing N.P.M., as well as applying a national total reform scheme. This Doctoral Dissertation led a literature review for the examined concepts (such as administration reform, N.P.M., education/training within the context of human recourses management strategy)· it also created research models and examined their empirical analysis, with primary data derived from Greek public sector· lastly the Doctoral Thesis concludes in theoretical and empirical assumptions. Thus the Doctoral Thesis suggests a) adapting public sector to a “Model of Best Practice” equivalent to private sector, and b) designing and developing a comprehensive, original info application (software) for the full use and training of public sector’s human resources, as a base for improving its quality. Additionally this thesis attempted to analyze in theory and empirically the case that, providing education/training for the ongoing advancement of human resources of an organization, and in particular in the Greek case, poses one of the most important factors for effective, efficient, modern and flexible administration, in a highly competitive and volatile political, social, economic and technological environment. As a final point, the conclusion of the theoretical analysis and empirical study of this Doctoral Dissertation, set the ground for future research and stand as an input to later policies.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 1103-1254
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7DID_KokkinouEl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο