Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η επιρροή της παγκόσμιας τάσης της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy) στον κλάδο του τουρισμού και ο τρόπος νομικής αντιμετώπισης του φαινομένου της σκιώδους φιλοξενίας
Τίτλος:The impact of the global trend of Sharing Economy in the tourism sector and the legal treatment of the phenomenon of shadow hospitality
Κύρια Υπευθυνότητα:Κουρνέτα, Eυρυδίκη Π.
Επιβλέπων:Χάνος, Αντώνιος
Θέματα:
Keywords:Βραχυχρόνιες μισθώσεις, Airbnb
Short term lease, Airbnb
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το πιο ραγδαία αναδυόμενο οικονομικό μοντέλο στην διεθνή αγορά είναι ευρέως γνωστό πλέον με την ορολογία «οικονομία διαμοιρασμού» (« sharing economy»), με εκφάνσεις που άπτονται κυρίως στις χρηματικές συναλλαγές των πολιτών. Σοβαρή είναι η εφαρμογή του ανωτέρω οικονομικού μοντέλου, στον κλάδο του τουρισμού, και ειδικά στην ενοικίαση του τουριστικού καταλύματος, με την διάδοση και εξάπλωση των ηλεκτρονικών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης τουριστικών ακινήτων, αντί της επιλογής των παραδοσιακών μοντέλων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η αρνητική όψη του ανωτέρω οικονομικού μοντέλου κατ’εφαρμογή του στο χώρο του τουριστικού καταλύματος, έχει τελευταία γίνει γνωστή με τον όρο «σκιώδης φιλοξενία» (“shadow hospitality”), με ευθύ αντίκτυπο στην αύξηση της φοροδιαφυγής και της φορο-αποφυγής κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου AirBnB (Κεφάλαιο Πρώτο). Με δεδομένο ότι έχουμε αποσαφηνίσει όλους τους ανωτέρω οικονομικούς και τεχνολογικούς όρους βασιζόμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία, στη συνέχεια της μελέτης αυτής, ήτοι στο Δεύτερο Κεφάλαιο, θα προβούμε σε μια σύντομη αναφορά στην έκθεση της PriceWaterhouseCoopers για τις επενδυτικές στρατηγικές στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τον στρατηγικό ρόλο των πλατφορμών διαμοιρασμού και εν συνεχεία ακολουθεί μια σύντομη καταγραφή της λειτουργίας της Airbnb σε διεθνείς προορισμούς, όπως η Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Άμστερνταμ και η Βαρκελώνη, με σκοπό να καταγραφεί η διεθνής τάση του φαινομένου, ενώ ειδικότερα σχετικά με την διεθνή νομοθετική τάση του φαινομένου, στο Τρίτο Κεφάλαιο, θα αναλυθεί, από νομικής απόψεως, η έως τώρα εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας AirBnB σε διεθνείς προορισμούς αυξημένης επισκεψιμότητας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία ειδικότερα και η Σιγκαπούρη. Αναφορικά με τη νομοθετική εξέλιξη του ημεδαπού δικαίου σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση τουριστικού καταλύματος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τύπου AirBnB, στο Δεύτερο Μέρος του Τρίτου Κεφαλαίου, γίνεται μια συνολική περιγραφή του πρόσφατου νέου νομοθετικού πλαισίου, αλλά και μια συνολική εκτίμηση και περιγραφή των νομικών κενών που χρήζουν δραστικών μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την εξασφάλιση του προσήκοντος μέτρου ανάπτυξης. Τέλος, στο Τέταρτο Κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια εκ μέρους μας μιας κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικής συλλογής και καταγραφής των προτεινόμενων ρυθμίσεων εξ απόψεως φορολογικού δικαίου, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο χώρο των συναλλαγών για την ενοικίαση τουριστικού καταλύματος μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών κοινής εφαρμογής («shadow hospitality»), λαμβανομένου υπόψιν των παγίων θέσεων της νομικής θεωρίας σχετικά με τη φορολόγηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές, τη διάκριση του εισοδήματος σε επιχειρηματικό ή μη κ.ο.κ..
Abstract:The most rapidly emerging economic model in the international market is widely known nowadays as «sharing economy», with aspects related mainly to financial transactions among the citizens. The above mentioned economic model has been also applied to the tourism industry, especially to tenancy issues concerning tourist accommodation, with the expansion of the use of electronic platforms regarding exclusively short-term tenancies in tourist real estate, instead of choosing traditional hotel business models. One major negative economic aspect of the above mentioned model in the field of tourist accommodation, has been recently become known as the "shadow hospitality", which phenomenon has undoubtly direct impact on the increasing numbers of tax evasion and tax avoidance by the use of electronic platforms, such as AirBnB (Chapter One). Given the fact that we have clarified all these economic and technological terms based on the international literature, the following chapter of this study, namely in Chapter Two, will be related to a brief reference to the PriceWaterhouseCoopers report on the investment strategies in the lodging industry and the strategic role of sharing platforms, and then it follows a short record of the operation of Airbnb to international destinations such as New York, San Francisco, Amsterdam and Barcelona, ​​in order to record the international trend of the phenomenon, and in particular on the international legislative tendacy of the phenomenon, the Third Chapter, will state a general analysis of a legal point of view concerning the recent implementation of electronic AirBnB platform in famous international tourist destinations such as the United States, the European Union, the United Kingdom, Germany and Singapore. Regarding the legislative development of our national law, in the field of short-term tourist accomodation tenancies through electronic platforms such as AirBnB, in the Second Part of Chapter Three, we will proceed to an overall description of the recent legislative framework and an overall assessment of the legal “grey areas” which have to be settled by active measures in order to combat tax evasion and ensure the proper future economic growth. Finally, in Chapter Four, we attempt to introduce a possible representative collection of the suggested regulations mostly in the legal area of tax law, in order to combat tax evasion and tax avoidance in electronic transactions for tourist accommodation tenancies through online platforms («shadow hospitality»), taking into account the firm positions of the legal theory on the taxation of electronic transactions, cross-border electronic transactions, the legal distinction of the business income or the real estate income etc.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 104-115
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KournetaEu.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο