Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Επιχειρηματική αναλυτική και καμπάνιες μάρκετινγκ
Τίτλος:Business analytics and marketing campaigns
Κύρια Υπευθυνότητα:Παναούση, Αικατερίνη Α.
Επιβλέπων:Σιουρούνης, Γρηγόριος
Θέματα:
Keywords:Συμπλοκή, εφαρμογές για κινητά
Engagement, mobile apps
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχοι της μελέτης: η δυνατότητα καταμέτρησης της κινητικότητας των χρηστών σε διάφορες ιστοσελίδες, πλατφόρμες παιχνιδιών ή εφαρμογών επιτρέπει σε κάποιον να κατανοήσει σημαντικά χαρακτηριστικά των επισκέψεων των χρηστών, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ενισχυτικές ενέργειες που έχουν λάβει χώρα. Η παρούσα εργασία εξετάζει πώς μία ενέργεια μάρκετινγκ επηρέασε τον αριθμό των χρηστών ενός παιχνιδιού ερωτήσεων σε καθημερινή βάση. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός είναι να γίνει φανερό αν η εκτέλεση της καμπάνιας μάρκετινγκ σε εφαρμογές για κινητά είχε θετική επίδραση στους καθημερινούς αυτούς χρήστες. Επιπρόσθετα, ερευνάται η επίδραση αυτής της ενέργειας μάρκετινγκ στη διατήρηση των χρηστών, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν ποιοτικά τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. Συνοψίζοντας, η εργασία αυτή προτείνει ένα εννοιολογικό πλαίσιο, βασισμένο σε προηγούμενη έρευνα, προκειμένου η αποτελεσματικότητα της καμπάνιας μάρκετινγκ σε εφαρμογές για κινητά να εκτιμηθεί. Ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μεθοδολογία: λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό της παρούσας εργασίας, θα μπορούσε κανείς να πει ότι, όσον αφορά στο θεωρητικό κομμάτι, πηγάζει κυρίως από το πεδίο της έρευνας μάρκετινγκ και σε μικρό βαθμό από αυτό της ψυχολογίας. Η κεντρική υπόθεση που εξετάζεται βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα στα δύο αυτά πεδία που μόλις αναφέρθηκαν. Αναφορικά με τη μελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιείται η Ανάλυση Χρονοσειρών και πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζεται η μεθοδολογία ARMA. Με βάση τις βασικές αρχές οικονομετρίας, πέντε μοντέλα έχουν χτιστεί και εκτιμηθεί, ώστε να εξεταστεί η αποδοχή ή όχι της υπόθεσης που αναφέρεται παραπάνω. Ευρήματα και αποτελέσματα: η μελέτη περίπτωσης στην παρούσα εργασία εξακριβώνει ότι πραγματικά η καμπάνια επιδρά στους καθημερινούς χρήστες ενός παιχνιδιού ερωτήσεων, όταν αυτή υλοποιείται μέσω εφαρμογών για κινητά. Ο μέσος αριθμός των ημερήσιων χρηστών μετά το τέλος της εκστρατείας υπολογίζεται να είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από αυτόν πριν την έναρξή της, ενώ παράλληλα παρατηρείται και μια επίδραση στη διατήρηση των χρηστών μετά το τέλος αυτής. Η πρώτη επίδραση που αναφέρεται παραπάνω εντοπίζεται όταν η πρώτη εκ των ψευδομεταβλητών της παρούσας εργασίας εισάγεται στο βασικό μοντέλο. Επιπλέον, όταν στο κύριο μοντέλο συμπεριλαμβάνεται η δεύτερη και οι δεύτερη και τρίτη ψευδομεταβλητές ταυτόχρονα, η επίδραση στη διατήρηση των χρηστών γίνεται επίσης εμφανής.
Abstract:Objectives of the study: the measurability of user traffic in various websites, game platforms or applications allows somebody to understand important characteristics of users’ visits in conjunction with specific reinforcing actions that have been made. This present study examines how a marketing action affected the number of daily users in a trivia game platform. More specifically, the objective is to show if the marketing campaign implementation in mobile apps had a positive effect on daily users. In addition, the effect of this marketing action on the retention rate of users is being investigated, in an attempt to qualitatively enhance the findings. To sum up, this thesis suggests a conceptual framework based on previous research, in order for marketing campaign effectiveness in mobile apps to be assessed. Academic background and methodology: taking into account the total of the literature review has been used for the purpose of this thesis, it could be said that, as for the theoretical part, it mainly draws from the field of marketing research, with a bit of psychology. The focal hypothesis tested is based on previous research in the fields just mentioned. For the case study conducted in this thesis, Times Series Analysis is used and more specifically, ARMA methodology is applied. Based on the basic principles of econometrics, five models have been built and estimated, in an attempt to test if the hypothesis mentioned above is accepted or not. Findings and conclusions: the case study contacted in this thesis identifies that a campaign effect actually exists in case the marketing campaign is implemented in mobile apps. While the mean daily users in the trivia game platform after the campaign ended are calculated to be four times more than before its launch, an effect on user retention is captured, as well. The first-mentioned effect is identified when the first of the dummy variables, which created for the purpose of this thesis, is added in the main model. Furthermore, when the main model includes the second dummy variable and the second and third one simultaneously, the effect on user retention becomes evident, as well.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 42-44
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_PanaousiAi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο