Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από την υιοθέτηση ολοκληρωμένων μικρών ατζέντα 21: η περίπτωση της Ελλάδας
Τίτλος:The role of local authorities in promoting cultural and educational activities for sustainable development through the adoption of integrated small aganda: case of Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Παππά, Μαρία Σ.
Επιβλέπων:Τσάλτας, Γρηγόρης Ι., 1950-
Θέματα:
Keywords:Ατζέντα 21, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολιτιστικές δράσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, Ελλάδα
Agenda 21, local government, cultural activities, educational actions, Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση των Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δράσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Ελλάδα. Στο Πρώτο Μέρος, εξετάζουμε πώς ο πολιτισμός κατέληξε να αποτελεί πλέον σήμερα, τον τέταρτο πυλώνα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σε αυτό συνέβαλε ένας Διεθνής Οργανισμός, η UNESCO. Βλέπουμε επίσης πώς φτάνουμε να μιλάμε σήμερα για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α),τα χαρακτηριστικά της και τους στόχους της, καθώς και την Ελληνική Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική. Αναφερόμαστε, στο σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σε ποιούς τομείς δραστηριοποιείται σύμφωνα με την Ατζέντα 21. Στο Δεύτερο Μέρος, εξετάζουμε την περίπτωση της Ελλάδας στην υιοθέτηση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Δράσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εστιάζουμε στον ρόλο της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενσωματώσει της Ατζέντα 21.Προτείνουμε στοχευόμενες δράσεις στις όποιες θα μπορούσε να προβεί η Ελλάδα για την προώθηση τόσο του «αειφόρου πολιτισμού», όσο και της «αειφόρου εκπαίδευσης». Εξετάζουμε διεξοδικά την Ελληνική πραγματικότητα και την σχέση της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Ατζέντα 21,τονίζοντας τους λόγους μη ενσωμάτωσης και προτείνοντας λύσεις για ενσωμάτωση της Ατζέντα 21 από τις Τοπικές Αρχές . Συμπερασματικά καταλήγουμε πώς οι λόγοι μη ενσωμάτωσης από την Ελλάδα της Ατζέντα 21 ,ταυτίζονται με τους λόγους μη ενσωμάτωσης της Διεθνώς. Οι λόγοι είναι πάνω και πέρα από την Ελληνική πραγματικότητα, που ομολογουμένως δυσχεραίνει την υιοθέτηση της λόγο γραφειοκρατικών και άλλων «δεινών.» Βρίσκονται στην ίδια την Ατζέντα 21, στο επαναστατικό τρόπο σχέσεων που εγκαινιάζει ανάμεσα στους πολίτες και την Κεντρική Εξουσία. Φέρνει την δυνατότητα όχι μόνο της ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και της συμμετοχής τους στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συμπεριλαμβάνει στους κόλπους της ομάδες παραγκωνισμένες: Τις γυναίκες και τους νέους,ενώ αναγνωρίζει και την σημαντική αξία των αυτόχθονων πληθυσμών στην προστασία του Περιβάλλοντος Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναβαθμισμένος, καθώς οι θεσμοί σε τοπικό επίπεδο είναι καλύτεροι γνώστες των προβλημάτων αλλά και των λύσεων που πρέπει να υιοθετηθούν. Όπως γίνεται αντιληπτό θα πρέπει να αλλάξουν παγιωμένες αντιλήψεις χρόνων. Διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα ,όχι όμως και ακατόρθωτη. Άλλωστε οι μεγάλες αλλαγές θέλουν χρόνο και σταδιακές ενέργειες για να μπορέσουν να αφομοιωθούν . Τα κύρια ερωτήματα που απαντώνται είναι: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Δράσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και σε ποιο βαθμό έχει ενσωματωθεί η Ατζέντα 21.Πoιοί είναι οι λόγοι μη ενσωμάτωσης της στην Ελλάδα, αλλά και Διεθνώς.Τι πρέπει να αλλάξει στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση ,ώστε να πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση;
Abstract:The aim of this paper is to study the role of Local Authorities in the promotion of Cultural and Educational activities for Sustainable Development in Greece. In Part One, we ascertain that in our days culture has become the fourth pillar of sustainable development. This was achieved with UNESCO’s contribution. We also analyze today’s Education for Sustainable Development (ESD), its characteristics and its objectives, and the Greek Environmental Education Policy. Furthermore there is also a reference to the important role of local authorities in promoting environmental education and in which areas it takes place in accordance with Agenda 21. In Part Two, we examine the case of Greece and its adoption of Cultural and Educational Action for Sustainable Development. We also focus on the role of the Greek authorities in the integration of Agenda 21. Moreover we recommend specific actions which could be taken by Greece to promote both "sustainable civilization" and "sustainable education". Finally we thoroughly examine the Greek reality, the connection between local authorities and Agenda 21 and we highlight the reasons for the failure in Agenda 21’s implementation into it, proposing solutions that will allow Local Authorities to bypass them. In conclusion, we believe that the reasons for Greece not being able to incorporate Agenda 21 are the same as in all other countries internationally. The reasons are above and beyond Greek reality, which as it is, already complicates the adoption of Agenda 21, due to its bureaucracy and other negative aspects. Aspects that have to do with the revolutionary way Agenda 21 creates connections between citizens and the Central authority. It provides the opportunity not only to inform citizens, but also promotes their participation in the decision-making process. What’s more it includes unappreciated groups like women and young people and recognizes the important value of the indigenous population to the protection of the Environment. The role of local authorities is upgraded, as local institutions are better aware of the problems and the solutions that are required. As it is easily understood perceptions that were fixed over the years should be changed. A process which will be difficult and time consuming, but not impossible. Besides, major changes take time and gradual steps in order for them to be assimilated. The main questions which are addressed are the following: How important is the role of local government in promoting Cultural and Educational Action for the Sustainable Development and to what extent has Agenda 21 been incorporated. Which are the reasons for the failure of its incorporation in Greece and worldwide. What must be changed in Greek local authorities for the integration to be carried out.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 81-92
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_PappaMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο