Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση σήμερα: εξελίξεις και καλές πρακτικές
Τίτλος:Egovernment's role in present day public administration: development and best practices
Κύρια Υπευθυνότητα:Κανέλλα, Γεωργία- Μαρία Μ.
Επιβλέπων:Σιουρούνης, Γρηγόρης
Θέματα:
Keywords:Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημόσια Διοίκηση, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Διαδίκτυο
E-government, Public Administration, Technologies of Information technology and Communications (ICT), Internet
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η χρήση του διαδικτύου σήμερα αυξάνεται συνεχώς καθώς δεν ικανοποιεί μόνο ψυχαγωγικές ανάγκες αλλά έχει εισβάλει στη καθημερινότητα και έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Οι κυβερνητικοί φορείς αντιλαμβανόμενοι τη νέα αυτή πραγματικότητα, θέλησαν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες προς όφελος των πολιτών και του κράτους. Έτσι τα τελευταία χρόνια, εισήχθησαν ολοένα και πιο πολλές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που οδήγησαν στον εκσυγρονισμό και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να αποτυπωθεί η εικόνα που επικρατεί σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα σήμερα. Αρχικά γίνεται μία προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι έννοιες που συνδέονται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Παρουσιάζονται οι υπηρεσίες της καθώς επίσης και τα στάδια που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, τα οφέλη και οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτές. Στη συνέχεια, αναφέρεται εκτενώς ο στρατηγικός σχεδιασμός που ακολουθήθηκε σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια καθώς και η εφαρμογή αυτού σε εθνικό επίπεδο ενσωματώνοντας τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας. Κατόπιν, παρουσιάζονται αναλυτικά σημαντικά έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και αποτελούν καλές πρακτικές, τα οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημόσιο. Τέλος, παρατίθενται κάποιοι δείκτες που δείχνουν τα αποτελέσματα της πορείας αυτών των έργων και την κατάταξη των Χωρών με βάση τις επιδόσεις τους σε αυτούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να αξιολογήσουμε την μέχρι τώρα πορεία, να κατανοήσουμε τη σημασία αυτών των έργων και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στις ζωές μας. Εν κατακλείδι, ακολουθούν τα συμπεράσματα απο την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και προτείνονται κάποιες αλλαγές - προσθήκες στην υλοποίηση των προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Abstract:Use of the Internet today is constantly increasing as it not only meet entertainment needs but has invaded everyday’s life and has significantly changed the lifestyle of people. The Government realizing this new era, wanted to take advantage of technologies for the benefit of the citizens and the state. So in recent years, more and more electronic services were provided that led to modernization and efficiency of the provided public services. In the following thesis, was made an effort to present the situation of the Greek e-Government nowdays. Initially, there is an attempt to clarify the basic concepts related to eGovernment. There is a presentation of the related services as well as the stages that are required for their implementation , the benefits and the risks arising from them. Afterwards, it is referred extensively the strategic planning undertaken at a European level over the last 20 years and the implementation of it in a national level by incorporating the special characteristics of Greek reality. Then, there is a detail report on important eGovernment projects implemented in Greece that constitute best practices, which provided added value to the public sector’s services. Finally, there are listed basic quantitative indicators that present the results of these projects and the ranking of European countries based on their performance in them. The purpose of this thesis is to evaluate the process so far, to understand the importance of these projects and the positive results that they might have in our lives. Finally, follow the conclusions reached after the establishment of the thesis and proposed some changes - additions to the implementation of e-government programs.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 73-80
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_KanellaMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο