Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Παραγωγή και ρόλος της "πληροφόρησης"(intelligence) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης διεθνών καθεστώτων περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης
Τίτλος:Production and role of intelligence in the international regimes’ negotiation process of the environment and sustainable development
Κύρια Υπευθυνότητα:Μέγγος, Νικόλαος Δ.
Επιβλέπων:Ραυτόπουλος, Ευάγγελος
Θέματα:
Keywords:Κλιματική αλλαγή, διεθνές κοινό συμφέρον, διαδικασία συναίνεσης, επαναδιαπραγμάτευση
Climate change, international common interest, consensus, renegotiation
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του οράματος της βιώσιμης ανάπτυξης, ένας εκ των τριών πυλώνων της οποίας είναι ο περιβαλλοντικός, η δημιουργία διεθνών καθεστώτων που αντιμετωπίζουν τέτοια επιμέρους ζητήματα αναδεικνύεται ως η επικρατέστερη πρακτική μέθοδος εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, υλοποιώντας τους επιμέρους δομικούς λίθους οικοδόμησης ενός παγκόσμιου μοντέλου ανάπτυξης που να ανταποκρίνεται στο παραπάνω όραμα. Τα διεθνή αυτά καθεστώτα προκύπτουν από πολυμερείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες τείνουν να παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μια σχετική διαδικαστική ομοιογένεια, στις οποίες πρωταγωνιστές είναι οι ομάδες διαπραγμάτευσης. Ως μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στην κρατική λειτουργία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, η πληροφόρηση (intelligence) αποτελεί έναν ολόκληρο «κόσμο», με δικές της διαδικασίες, γραπτούς και άγραφους νόμους, ευμεγέθεις υπηρεσίες που έχουν στη διάθεση τους πληθώρα μέσων και πόρων και τέλος με σημαντική πρόσβαση και επιρροή στην ιεραρχία λήψης αποφάσεων. Προβληματισμό της εργασίας αυτής αποτελεί το κατά πόσον οι δύο «κόσμοι», οι δρώντες στις διαπραγματεύσεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών, συμπλέκονται, αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται, αντιστρατεύονται ή αγνοούν ο ένας τον άλλο και κατά πόσο, αν δε γίνεται κάτι από όλα αυτά, θα μπορούσε θεωρητικά να αλλάξει κάτι στη μεταξύ τους σχέση ώστε να προαχθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Αρχικά, παρουσιάζεται ο ρόλος της «πληροφόρησης», με τις διάφορες μορφές του αλλά και αναλόγως προς τα ειδικότερα πεδία αναφοράς των διαπραγματεύσεων αυτών και ακολουθεί εκτενέστερη ανάλυση των δύο κυριότερων θεμάτων που συνδέουν την «πληροφόρηση» με αυτού του είδους τις διαπραγματεύσεις, της εθνικής ασφάλειας και των επιστημονικών δεδομένων. Το μεν πρώτο, η εθνική ασφάλεια, αφορά την προσέγγιση της σύνδεσης αυτής υπό το πρίσμα του κλασσικού πεδίου ενδιαφέροντος της «πληροφόρησης», το δε δεύτερο, τα επιστημονικά δεδομένα, αποτελεί την ιστορικότερη και άκρως σημαντική συνεισφορά της «πληροφόρησης» στις διαπραγματεύσεις αυτές.
Abstract:Due to the urgent need to implement the vision of sustainable development, one of the three pillars of which is the environmental one, the creation of international regimes dealing with such matters, emerged as the main practical method in applying the principles of sustainable development, thus forming the individual structural building blocks of a global development model that realizes this vision. These international regimes result from multilateral negotiations, which tend to exhibit specific characteristics and a relative procedural uniformity, in which the main actors are the negotiating teams. As part of the decision-making process, especially in the civil, but also in the private sector, intelligence is a key component. It comprises an entire "cosmos", with its own procedures, written and unwritten laws, sizeable agencies with impressive means and resources and finally, with significant access and influence to the decision-making hierarchy. The key question of this paper is whether these two "cosmos", intelligence and negotiations’ actors, engage, interact, collaborate, contradict or ignore each other. In addition, especially if this is not the case, could there be a change in their relationship in order to progress negotiations? Initially, the role of intelligence is presented with its various forms and in the context of these negotiations. It is followed by an extensive analysis of the two major aspects that link intelligence with such negotiations, namely national security and scientific data. In terms of national security, a review of this link is made under the prism of the classical field of interest of intelligence. As regards the scientific data, it is historically the most significant contribution of intelligence in such negotiations.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 74-77
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_MeggosNi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο