Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι αυξημένες αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στην Ελλάδα της κρίσης
Τίτλος:The upgraded competences of the Minister of Finance in Hellas of crisis
Κύρια Υπευθυνότητα:Πλακίδης, Ιωάννης- Ιάσων Ν.
Επιβλέπων:Κουγέας, Βασίλης Δ., 1952-
Θέματα:
Keywords:Δημοσιονομική εξουσία Υπ Οικ, αρμοδιότητες διαχείρισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, παλαιό δημόσιο λογιστικό, έκτακτη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, εκσυγχρονισμένο εθνικό δημοσιολογιστικό σύστημα
FinMin's Budgetary Authority, Budget Management and Implementation Responsibilities, Previous Public Accounting, Country's Emergency Financial Situation, Modernized National Public Accounting System
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εξουσία του ΥπΟικ περιλαμβάνει αρμοδιότητες δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι αρμοδιότητες αυτές εκπορεύονται από το Σύνταγμα και καθορίζονται από την δημοσιολογιστική νομοθεσία. Προκειμένου να παρακολουθήσει τις οικονομικές εξελίξεις που εκπορεύονται τόσο από τις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, όσο και από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς (όπως η ΕΕ), το κράτος υποχρεώνεται να αναπροσαρμόζει το εθνικό Δημόσιο Λογιστικό. Μαζί με αυτό αναπροσαρμόζονται και οι αρμοδιότητες δημοσιονομικής διαχείρισης του ΥπΟικ. Θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το ν ΣΒΙ/1852 και καθορίστηκαν σε γενικές γραμμές σχεδόν ένα αιώνα αργότερα με το νδ 321/1969. Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα επανακαθορίστηκαν με το ν 2362/1995 που αντικατέστησε το παλαιότερο νδ, έτσι ώστε η χώρα να ανταποκριθεί στις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις, ενόψει της επικείμενης, εκούσιας, πρόσδεσής της στην Ευρωζώνη. Αυτός ο νόμος τόνιζε την ευθύνη του ΥπΟικ όσον αφορά τον έλεγχο δαπανών από κονδύλια προερχόμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η έκτακτη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία διατελεί η Ελλάδα από τις αρχές του 2009 εξαιτίας της κρίσης του χρέους της απειλούσε από τη μια πλευρά τη χώρα με χρεωκοπία και από την άλλη τη σταθερότητα του euro και την καλή λειτουργία της Ευρωζώνης. Υπό αυτές τις συνθήκες επιστρατεύθηκε ο μηχανισμός δημοσιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο του οποίου τα ΚΜ της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ θα δάνειζαν την Ελλάδα. Η λειτουργία του μηχανισμού δεν απαιτούσε μόνο σκληρά οικονομικά μέτρα αλλά αξίωνε και τη ριζική μεταρρύθμιση του εθνικού δημοσιολογιστικού συστήματος. Οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες του ΥπΟικ δεν εξαιρέθηκαν από αυτή τη μεταρρύθμιση. Ενδυναμώθηκαν καταρχήν με τον τροποποιητικό ν 3871/2010 και επεκτάθηκαν στη Γενική Κυβέρνηση. Αργότερα, επαναδιατυπώθηκαν και προσαρμόστηκαν στα αρ. 4(6) και 14(3) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ με το ν 4270/2014. Με το νόμο αυτό, που αποτελεί το σύγχρονο δημόσιο λογιστικό, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες του ΥπΟικ επεκτάθηκαν περαιτέρω προς τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η εργασία αυτή αποσκοπεί να αναδείξει τη σταδιακή αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του ΥπΟικ, από το νδ 321/1969 μέχρι το ν 4270/2014 που τον κατέστησαν από αρμόδιο ρυθμιστή και διαχειριστή των δημόσιων χρημάτων και της κρατικής περιουσίας σε θεσμό αποτελεσματικής διεύθυνσης και αποδοτικού ελέγχου της υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν από το Μνημόνιο. Διαρθρώνεται σε 6 κεφάλαια και βασίστηκε στην παρατιθέμενη σχετική βιβλιογραφία.
Abstract:The power of FinMin includes fiscal competences related to the public accounting. Emanating from the Constitution, these competences are defined by the law regulating the public accounting. In order to keep pace with the economic evolutions emerging from international financial conjunctions as well as from its participation in international organization (such as the EU), the State is obliged to legislate amendments of its public accounting law. Along with it are being updated and the relevant FinMin’s competences. First established by the law ΣΒΙ/1852, they were defined in general almost a century after by the Decree 321/1969. Twenty five year later they were redefined by the law 2362/1995, put in place of the earlier Decree in order to enable the State to meet its fiscal obligations in prospect of its forthcoming, voluntary, binding to the euro zone. This law emphasized on FinMin’s responsibility in monitoring the spending of allocations deriving from national or european sources. The emergency fiscal state in which Hellas has been led since early 2009, due to its debt crisis, threatened from one hand the country with bankruptcy and from the other hand the euro stability and the proper function of euro zone. Under those circumstances has been activated a “financial stability mechanism” for Greece in the context of which the Member States of the euro zone and the IMF would loan Hellas. The functioning of this mechanism didn’t only require severe fiscal measures but also demanded the radical reformation of the hellenic public accounting system. The relevant competences of the FinMin weren’t excluded from this reformation. Strengthened at first by the amending law 3871/2010 they were extended upon the budgetary management of the General Government. Later on they were restated and modified according to the art. 4(6) and 14(3) of Directive 2011/85/EU by the law 4270/2014. This law, as amended furthermore, constitutes the updated codification in a single text of all public accounting provisions and expands the FinMin’s competences, even more, upon the budgetary management of the wide Public Sector. This dissertation aims to shed light on the gradual integration of the MinFin’s competences, from the Decree 321/1969 to the law 4270/2014 that turned him from the authorized regulator and administrator of public funds and state property into the Institution which is responsible for the efficient management and the effective monitoring of the realization of the tasks set by the Memorandum. It is divided into six chapters and is based on the cited relevant bibliography.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση , 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 73-74
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_PlakidisIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο