Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η «Κανονιστική Ισχύς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η επιχείρηση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία
Τίτλος:The European Union' s normative power: the Eufor-RCA operation
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσιούτρα, Κωνσταντίνα Μ.
Επιβλέπων:Χρυσοχόου, Δημήτρης Ν., 1970-
Θέματα:
Keywords:Πολιτική Δύναμη, Στρατιωτική Δύναμη, Ευρωπαϊκή Κανονιστική Ισχύς, Κανονιστική Βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νόρμα, Διάχυση Νορμών, Στρατιωτικές Ικανότητες, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Eufor-RCA
Civilian Power, Military Power, European Normative Power, EU Normative Base, Norm, Norm Diffusion, Capabilities, Common Foreign and Security policy, Peacekeeping Mission, Central African Republic, Eufor-RCA
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδύθηκε στην σύγχρονη παγκόσμια σκηνή ως ένα sui generis μόρφωμα, εγείροντας πολλές συζητήσεις σχετικά με το ρόλο και τη δράση της. Κατ ’αυτόν τον τρόπο προέκυψε η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κανονιστική δύναμη, δίνοντας έμφαση στα μέσα που έχει στη διάθεση της, ώστε να συμβάλλει με θετικό και δημιουργικό τρόπο στη παγκόσμια διεθνή πολιτική. Κεντρικός άξονας της όλης συζήτησης είναι οι πηγές ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδίδοντας στην ιδεολογία αυτή καταρχήν ένα αξιακό πλαίσιο και αναδεικνύοντας την δράση της μέσω κυρίως διπλωματικών διόδων για την διάδοση των αξιών και νορμών της. Ωστόσο, προσπάθειες σύγκλισης της Ένωσης σε πολιτικές ασφάλειας και άμυνας σταδιακά άλλαξαν την θεώρηση της ως μη στρατιωτική δύναμη. Άλλωστε, όπως και η ίδια η θεωρία της «Κανονιστικής ισχύος» (normative power), που εισηγήθηκε ο Ian Manners (2002) υπονοεί μέσω της λέξης «ισχύος», βασική προϋπόθεση για να θεωρηθεί μία δύναμη αξιόπιστη αποτελεί παράλληλα και η ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων. Πράγματι η Ε.Ε επέδειξε σοβαρή προσπάθεια για μια σχετική έστω αυτοτέλεια στον τομέα αυτό, αναδεικνύοντας στοιχεία ισχύος που αποτυπώνονται συνολικά με την έννοια της «ήπιας ισχύος» (soft power). Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας συνιστά, επομένως, κύριο παράγοντα ισχύος με αντικειμενικό σκοπό την αντιμετώπιση των απειλών και την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάδειξης αυτής της δύναμης της Ένωσης, αποτελεί η επιχείρηση που ανέλαβε να διεξάγει στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία τον Ιανουάριο του 2014, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Συμβουλίου Ασφαλείας με σκοπό την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στην περιοχή.
Abstract:European Union emerged in the contemporary world scene as a sui generis construct, raising discussion on its role and action. In this way, the debate about European Union as a normative power came of, emphasizing the means which has at its disposal, to contribute in a positive and creative way in international politics. The attractiveness of the EU sources is central to the whole discussion, giving a principle value framework in this ideology and highlighting its actions mainly through the diplomatic means for the diffusion of its values and norms. However, Union's efforts in the security and defensive policies gradually changed the vision of a civilian power. Besides, the theory of “normative power” itself, as it was suggested by Ian Manners (2002), implies with the word “power” that the development of military capabilities is vital for considering a force credible. Indeed, EU has demonstrated serious attempt in this field, highlighting all these points reflecting the concept of “soft power”. The Common Security and Defence Policy therefore recommends main power factor with the objective of addressing the threats and maintains internationally peace and security. A typical example highlighting this Union force, is the mission launched in January 2014 in Central African Republic, following a Security Council delegation to create a secure environment in the region
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 63-69
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_TsioutraKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο