Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ισορροπίες ισχύος κατά τη Νεορεαλιστική θεωρία υπό το πρίσμα της φυσικής επιλογής
Τίτλος:Balances of power in Neorealist theory in the light of natural selection
Κύρια Υπευθυνότητα:Γερακίδης, Νικόλαος Δ.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Mεταβλητότητα, ισχύς, πρόοδος στην οργάνωση, μηχανισμός της ισορροπίας της ισχύος, συστημική επιλογή
Variation, power, advance in organization, mechanism of balance of power, systemic Selection
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σύμφωνα με το Νεορεαλισμό του Kenneth Waltz, η ισορροπία της ισχύος είναι η «φυσική κατάσταση» του διεθνούς συστήματος. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτόν το γενικό νόμο της διεθνούς πολιτικής αποδεικνύεται παροδική και, αργά ή γρήγορα, οδηγεί στην αποκατάσταση μιας σχετικής σύγκλισης στον καταμερισμό της ισχύος μεταξύ των κυριότερων δρώντων της διεθνούς αρένας. Στη διεθνή πολιτική η συντριπτική ισχύς αποκρούεται και η θεωρία ισορροπίας της ισχύος προβλέπει ότι άλλες δυνάμεις, μόνες ή από κοινού, θα προσπαθήσουν να την εξισορροπήσουν. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου κατέστησε τις ΗΠΑ τη μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη, με την πρωτοκαθεδρία της να διαρκεί έως τις μέρες μας, γεγονός που φαίνεται να παραβαίνει τον ισχυρισμό του Waltz περί αναπόφευκτης αποκατάστασης της ισορροπίας της ισχύος. Κατά συνέπεια αποτελεί παράδοξο φαινόμενο η σημερινή έλλειψη συσπείρωσης των υπολοίπων μεγάλων δυνάμεων για την εξισορρόπηση της αμερικανικής ισχύος. H παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η έννοια της θεωρίας ισορροπίας της ισχύος, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ιστορικά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τη θεωρία και παρατίθενται οι ερμηνείες των κυριότερων σύγχρονων ρεαλιστών αναφορικά με την απουσία επίσημης στρατιωτικής συμμαχίας εναντίον των ΗΠΑ στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο. Στο δεύτερο μέρος, προκειμένου να εξηγηθεί η έλλειψη της αμερικανικής εξισορρόπησης και να ερμηνευθεί η φαινομενική απόκλιση από τις προσδοκίες της θεωρίας, η ανάλυση μεταφέρεται από το διεθνές σύστημα των κρατών στο φυσικό σύστημα των Ειδών όπου, μέσω των αναλογιών και αντιστοιχιών των δύο συστημάτων, συνάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν εκ νέου τη θεωρία υπό μια νέα οπτική.
Abstract:According to Neorealism of Kenneth Waltz, balance of power is the «natural state» of the international system. Any deviation from this general rule of the international politics is proved a temporary situation and, sooner or later, leads to the establishment of a relative convergence in the distribution of power among the dominant actors of the international arena. In international politics, overwhelming power is repelled and balance-of-power theory predicts that other countries, alone or jointly, will try to bring it into balance. The end of the Cold War has rendered the United States the only superpower worldwide, with its paramountcy lasting until nowadays, which seemingly violates Waltz’s allegation about inevitable balance of power restoration. Consequently, the current absence of rallying of the other great powers in order to bring American power into balance is a paradox phenomenon. The current bachelor thesis is composed of two parts. In the first part, it is analyzed the balance-of-power theory concept, citing the most important historical instances that confirm the theory and quoting the interpretations of the main modern realists about lacking a formal military alliance against the US in the post-Cold War era. In the second part, in order to explain the lack of American balancing and interpret the seeming deviation from the expectations of the theory, the analysis is transferred from the international system of states to the natural system of species where, through proportions and correspondences between the two systems, it accordingly deduces conclusions that reaffirm the theory in a new visual.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 141-143
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_GerakidisNi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο