Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος της αστυνομίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας στο διαδίκτυο
Τίτλος:The role of the police to prevent and combat juvenile delinquency on internet
Κύρια Υπευθυνότητα:Λαδικού, Αδαμαντία Φ.
Επιβλέπων:Μαγγανάς, Αντώνης Δ., 1947-
Θέματα:
Keywords:Παραβατικότητα, διαδίκτυο, αστυνομία
Delinquency, internet, police
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας στο διαδίκτυο, αλλά και το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, μέσω της μεθόδου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στόχος είναι να ανακαλυφθεί η συσχέτιση της εμπλοκής των νέων με το διαδικτυακό έγκλημα, αλλά και οι παράγοντες οι οποίοι τους οδηγούν στην παραβατική συμπεριφορά. Το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει αρκετά την επιστημονική κοινότητα, καθώς με την ανάπτυξη του διαδικτύου τις τελευταίες δεκαετίες η πρόσβαση σε αυτό αποτελεί πλέον μια απλή διαδικασία για κάθε χρήστη, άρα και οι ευκαιρίες του εγκλήματος ποικίλουν με αποτέλεσμα την αύξηση της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας. Γίνεται προσέγγιση της νεανικής παραβατικότητας μέσα από τις θεωρητικές αλλά και εμπειρικές προσεγγίσεις για την εγκληματικότητα όπου αναλύονται οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν ένα νεαρό άτομο στην παράνομη συμπεριφορά ή και η συγκράτησή του από αυτό. Μέσα από την ανασκόπηση αυτή συμπεράναμε πως ένας παράγοντας δεν είναι αρκετός για να φέρει μια τέτοια συμπεριφορά, αλλά τις περισσότερες φορές σημαντικό ρόλο παίζει τόσο το άτομο όσο και το περιβάλλον του, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράττει μια παράνομη ενέργεια. Στη συνέχεια αναλύεται με τεχνικούς όρους το διαδίκτυο και το διαδικτυακό έγκλημα στα βασικά του σημεία, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στα οποία εντοπίζονται οι διαφορές με το παραδοσιακό έγκλημα. Η τεχνολογική πρόοδος ευνοεί την ηλεκτρονική εγκληματικότητα, καθώς οι γρήγορες αλλαγές, βελτιώσεις και νέες τεχνικές δεν είναι εύκολο να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τις αρμόδιες αρχές αλλά και το νομοθέτη, με αποτέλεσμα το μεγάλο σκοτεινό αριθμό ως προς την εξιχνίαση των εγκλημάτων αυτών. Τέλος, γίνεται αναφορά στο πλούσιο έργο της αστυνομίας για την καταπολέμηση του φαινομένου, με τις ποικίλες δράσεις που σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς τις συνέπειες του εγκλήματος και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Η συνεργασία με τους πολίτες, με άλλους φορείς πρόληψης αλλά και η διακρατική συνεργασία μέσω της Interpol και της Europol καταστούν το έργο της ελληνικής αστυνομίας πιο αποτελεσματικό.
Abstract:This thesis studies the phenomenon of juvenile delinquency on the internet, but also the role of the Greek police both prevention and mitigation of this phenomenon, by the method of literature review. The aim is to find out the correlation of the involvement of young people with Internet crime, but also the factors that lead to their offending behavior. This phenomenon has been quite preoccupied the scientific community, as well as the development of the internet in recent decades, access to it is now a simple process for each user, and therefore the crime opportunities vary resulting in increased computer crime. An approximation of juvenile delinquency through the theoretical and empirical approaches to crime which analyzes the factors that may lead a young person in unlawful conduct or the retention of that. Through this review we conclude that one factor is not enough to bring such behavior, but more often plays an important role both the individual and the environment, but also the conditions under which commits an illegal act. Then analyzed in technical terms the Internet and online crime in the key points, as well as the specific features of which the differences identified with traditional crime. Technological advances favor the electronic crime, as rapid changes, improvements and new techniques are not easy to be noticed immediately by the competent authorities and the legislature, resulting in the large dark number on the detection of these crimes. Finally, reference is made to the extensive work of the police to combat the phenomenon, with a range of actions designed to raise public awareness on the consequences of crime and the dangers arising from the use of the internet. Cooperation with citizens, with other prevention agencies and transnational cooperation via Interpol and Europol become the Greek police work more effective.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 123-126
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_LadikouAd.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο