Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η Ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης: ο ρόλος της νέας διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ στην ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ
Τίτλος:EEAS: the role of the new diplomatic service of the EU on the CFSP
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσιάντας, Κωνσταντίνος Π.
Επιβλέπων:Παπακωνσταντής, Μάρκος
Θέματα:
Keywords:ΚΕΠΠΑ, Ύπατος Εκπρόσωπος, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
CFSP, High Representative, European External Action Service
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η προώθηση της διαδικασίας οικονομικής ολοκλήρωσης και η ολοένα αυξανόμενη εξωτερική δράση της Ένωσης σε συνδυασμό με το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του διπολικού συστήματος, άνοιξαν νέους δρόμους στην ΕΕ και κατέδειξαν σαφώς την ανάγκη συμπλήρωσης της οικονομικής ενοποίησης με μια αντίστοιχη εξωτερική και αμυντική πολιτική. Η εκρηκτική κατάσταση στα Βαλκάνια τη δεκαετία του ’90 αλλά και η αδυναμία της ΕΕ να αποτελέσει ισχυρό διεθνή παίκτη οδήγησε στη θεσμοθέτηση με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ μίας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (εφεξής ΚΕΠΠΑ), θέτοντας ως βασικό στόχο τη διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης, την ενίσχυση της ασφάλειάς της, τη διατήρηση της ειρήνης καθώς και την ενδυνάμωση της διεθνούς ασφάλειας.Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, από την άλλη, επήλθαν σημαντικές θεσμικές αλλαγές στον τoμέα της ΚΕΠΠΑ. Ειδικότερα, αντικαταστάθηκε το σύστημα της εκ περιτροπής εξαμηνιαίας Προεδρίας από τα κράτη-μέλη, με μια μόνιμη Προεδρία υπό τον Ύπατο Εκπρόσωπο για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ύπατος Εκπρόσωπoς επικουρείται στην γενικότερη άσκηση των καθηκόντων του από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (εφεξής ΕΥΕΔ), η οποία φιλοδοξεί να δώσει στην Ένωση μια ισχυρότερη φωνή και μεγαλύτερη επιρροή σ’ όλο τον κόσμο, μέσω της άσκησης μιας σύγχρονης και διαφορετικής από το παρελθόν εξωτερικής πολιτικής. Η νέα αυτή Υπηρεσία, η οποία στελεχώνεται από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, καθώς και των διπλωματικών υπηρεσιών των κρατών-μελών, αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, επιχειρείται αφενός η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου, αφετέρου η αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας, εστιάζοντας στο κατά πόσο πέτυχε το διακηρυγμένο στόχο περί δημιουργίας ενός «Υπουργείου Εξωτερικών» εντός της ΕΕ.
Abstract:The promotion of economic integration and the increasing external action of the Union combined with the end of cold war and the collapse of the bipolar system paved new ways for EU and showed the need of supplementing the economic integration with a foreign and defence policy. The explosive situation in the Balkans as well as the weakness of EU to become an international player led to establishing a Common Foreign and Security Policy through the Treaty of Maastricht. EU foreign and security policy seeks to preserve the common values, the fundamental interests, the independence and integrity of the EU along with the reinforcement of security, the preserve of peace and the enhancement of international security. The Lisbon Treaty creates the role of permanent President of the European Council, replacing the current system under which the President of the European Council rotates every six months. The President will be appointed by the Governments of the Member States. The role of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy has been bolstered in order to strengthen the EU\'s voice on the world stage. He will preside over the Foreign Affairs Council and will also be Vice-President of the Commission. A new European External Action Service will support the High Representative. The thesis goes through this new service which is staffed by personnel of the European Commission, the General Secretariat of the Council as well as the diplomatic missions of the Member States. In particular, it is analysed the institutional framework and the assessment of the new service, focusing on if the EEAS accomplished the declared goal of a ‘’Ministry of Foreign Affairs’’ within the EU.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 64-71
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_TsiantasKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο