Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου της οικογενειακής ανθεκτικότητας της Froma Walsh στον ελληνικό πληθυσμό
Τίτλος:The pychometric properties of the family resilience questionnaire of Froma Walsh in the greek population
Κύρια Υπευθυνότητα:Μπούκα, Χρυσάνθη Α.
Επιβλέπων:Σταλίκας, Αναστάσιος Β.
Θέματα:
Keywords:Αξιοπιστία, εγκυρότητα, οικογενειακή ανθεκτικότητα, ελληνικός πληθυσμός
Reliability, validity, family resilience, Greek population
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην κύρια στήλη του ως πρόεδρος της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Ένωσης ( APA ) ο Martin Seligman το 1998 απηύθυνε έκκληση στους ψυχολόγους να εστιάσουν τη ματιά τους στο «χαμένο» στόχο της ψυχολογίας, δηλαδή στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και την αξιοποίηση της ευφυΐας και των ταλέντων του ανθρώπου. Αποκαλώντας αυτή την νέα οπτική ως θετική ψυχολογία, ισχυρίζεται ότι η ψυχολογία δεν είναι μόνο η μελέτη των αδύνατων και ευάλωτων στοιχείων των ανθρώπων, αλλά και η δύναμη της αντοχής και αρετής τους ( Seligman, 1998, 2002 ). Σε αυτό το πλαίσιο μελετάται και η ψυχική ανθεκτικότητα, η θετική δηλαδή προσαρμογή του ατόμου παρά την ύπαρξη αντίξοων ή τραυματικών συνθηκών (Rutter, 1989, Luthar, Cicchetti and Becker, 2000, Masten 2001, Masten and Obradovic, 2008), αλλά και η οικογενειακή ανθεκτικότητα, η ικανότητα του ατόμου ή της οικογένειας να επιστρέφει πιο δυνατό και δημιουργικό από τη δυσκολία, εννοώντας ότι είναι σημαντικό όχι μόνο το να αντιμετωπίζει κάποιος μια δυσκολία αλλά και να ωφελείται από αυτήν ( Walsh, 1998 ), οπότε και αρχίζει να ερευνάται ως μεταβλητή τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και συχνότερα παρατηρείται ότι μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες φαίνεται να ξεπερνούν τα δυσκολίες, να ζουν μια ικανοποιητική ζωή και συχνά να ανακάμπτουν πιο δυνατά ( Masten και Wright, 2010 ). Η Froma Walsh, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σικάγο και υπεύθυνη για πολλά χρόνια στο Κέντρο Οικογενειακής Υγείας του Σικάγο, δημιούργησε με βάση το θεωρητικό μοντέλο της Key Family Processes in Resilience το Family Resilience Questionnaire ( Walsh, 2015 ), με σκοπό να βοηθήσει την επιστημονική έρευνα στο χώρο της ψυχολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή ανθεκτικότητα αποτελεί μια θετική μεταβλητή στην ανθρώπινη εξέλιξη και υγεία, η παρούσα εργασία σκοπεύει να προσφέρει την ελληνική προσαρμογή και στάθμιση του παραπάνω ερωτηματολογίου ως εργαλείο μέτρησης απαραίτητο τόσο στο ερευνητικό όσο και στο κλινικό χώρο της ψυχολογίας. Η παρούσα μελέτη ερευνά τις ψυχομετρικές ιδιότητες του Ερωτηματολογίου Οικογενειακής Ανθεκτικότητας ( Walsh, 2015 ) σε δείγμα 157 ελλήνων ενηλίκων και σε ηλικία από 18 έως 58 χρονών. Τα αποτελέσματα της προσαρμοσμένης ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου έδειξαν ικανοποιητική αξιοπιστία. Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε έξι παράγοντες, αρκετούς από τους οποίους συναντάμε ως κατηγορίες στο θεωρητικό μοντέλο της Walsh ( 2012, 2015 ), ωστόσο δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες προς σύγκριση των αποτελεσμάτων μας. Περαιτέρω προτάσεις συζητούνται.
Abstract:Αbstract In the main column as president of the American Psychological Association (APA), Martin Seligman in 1998 appealed to psychologists focus their look in "lost" objective psychology, namely the development of capabilities and the use of intelligence and human talent. Calling this new perspective as positive psychology argues that psychology is not only the study of weak and vulnerable elements of people, but also the power of their strength and virtue (Seligman, 1998, 2002). In this context this study takes consideration of psychological resilience, the positive adjustment of the individual despite adverse conditions or trauma (Rutter, 1989, Luthar, Cicchetti and Becker, 2000, Masten 2001, Masten and Obradovic, 2008), and family resilience, the ability of the individual or family to return more powerful and creative than the difficulty, meaning that it is important not only to face a difficulty but also to benefit from it (Walsh, 1998), whereat it begins to be investigated as a variable in recent years as more and more frequently is observed that members of families facing difficult circumstances seem to surpass the difficulties, to live a good life and often recovering stronger (Masten and Wright, 2010). Froma Walsh, professor of the University of Chicago and responsible for many years at the Center for Family Health in Chicago, created, based on the theoretical model of Key Family Processes in Resilience, the Family Resilience Questionnaire (Walsh, 2015), so as to help scientific research in psychology. Taking into consideration that family resilience is a positive variable in human development and health, this paper intends to offer the Greek adjustment and balancing of the above questionnaire as a measuring tool necessary both in research and in the clinical field of psychology. This study investigates the psychometric properties of the questionnaire Family Resilience (Walsh, 2015) on a sample of 157 Greek adults in age from 18-58 years old. The results of the adapted Greek version of the questionnaire showed satisfactory reliability. The factor analysis revealed six factors, several of whom we meet as categories in the theoretical model of Walsh (2012, 2015), although there are no corresponding surveys for comparison of our results. Further proposals are discussed.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές Συμβουλευτικής, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 47-50
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_PSY_MpoukaCh.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο