Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Δημόσια διοίκηση και συμμετοχικά δικαιώματα του πολίτη
Τίτλος:Public administration and civilian participatory rights
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιώκα, Χαρίκλεια Θ.
Επιβλέπων:Μαρκαντωνάτου-Σκάλτσα, Ανδρομάχη
Θέματα:
Keywords:Δημόσια Διοίκηση, συμμετοχικά δικαιώματα, συμμετοχή πολίτη, διοικητική αίτηση, δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα, προσωπικά δεδομένα, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, δικαίωμα αναφοράς
Public Administration, Participatory Rights, civilian participation, administrative application, right to access administrative papers, right of former hearing, right of referance, personal data
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη συμμετοχή του πολίτη στη σύγχρονη ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Οι όψεις του θέματος που θα μελετηθούν, αφορούν στην έννοια και στις πτυχές της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, στην έννοια του Πολίτη μέσα από τη σχέση που αναπτύσσει με τη Διοίκηση και στα συμμετοχικά δικαιώματα, που του κατοχυρώνει το Σύνταγμα. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της Δημόσιας Διοίκησης, με μία παράλληλη ανάλυση των τρωτών σημείων της, ώστε να καταδειχθεί γιατί στη σύγχρονη Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως αναποτελεσματική, καθώς «εγκαλείται» για πλείστα φαινόμενα διαφθοράς, αναξιοκρατίας, γραφειοκρατίας, ευνοιοκρατίας και έντονης πολιτικοποίησης. Ως εκ τούτου, η σχέση που αναπτύσσει ο διοικούμενος με τη Διοίκηση, χαρακτηρίζεται έντονα εχθρική, βασισμένη σ΄ ένα άνισο, μονομερές και εξουσιαστικό χαρακτήρα εκ μέρους της Διοίκησης. Όμως, το Δημόσιο είναι προϋπόθεση για τη θέσπιση των κανόνων, τον έλεγχο, την καταστολή και τελικά την αναπαραγωγή και πρόοδο ολόκληρης της κοινωνίας. Συνεπώς, στόχος του εν λόγω πονήματος, είναι να τονιστεί η αξία της Δημόσιας Διοίκησης και η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της, στη βάση της δημιουργίας με τους πολίτες μιας ειλικρινούς σχέσης επικοινωνίας και αντιμετωπίζοντάς τους ως ισότιμους εταίρους και κοινωνούς του διοικητικού μηχανισμού. Ισχυρά εχέγγυα που παρέχει το Σύνταγμα στους πολίτες και τα οποία συνιστούν και τα πιο αποτελεσματικά μέσα προστασίας τους, είναι τα συμμετοχικά δικαιώματα. Στο μεγαλύτερο μέρος, λοιπόν, της διπλωματικής μου εργασίας επικεντρώνομαι στα τρία πιο ουσιώδη, κατά τη γνώμη μου, συμμετοχικά δικαιώματα, το δικαίωμα της πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και το δικαίωμα του «αναφέρεσθαι» στις διοικητικές αρχές. Ύστερα από την όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση των ανωτέρω, επιθυμείται να καταδειχθεί ότι ο πολίτης, ναι μεν έχει αναγνωριστεί εκ του Συντάγματος συμμέτοχος της διοικητικής δράσης, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και εν τοις πράγμασι ενίσχυση και σεβασμός των δικαιωμάτων του, ώστε αυτό να αποβεί προς όφελος όλης της Κοινωνίας και να εδραιωθεί μία αποτελεσματικότερη και δικαιότερη μορφή Διοίκησης.
Abstract:The following Thesis is concerned with civilian participation in the modern Greek public administration. The different aspects of the subject discussed here include: an attempt to define the different sides of the greek public administration, an attempt to define the civilian through their relationship with various public administrations, and, finally, the citizen’s ability to participate in Public Administration vested in them by the Constitution. First of all, I am attempting to define the meaning of “ Public Administration” through analyzing its specific vulnerabilities, which head to it being insufficient for contemporary Greece. Those vulnerabilities discussed in my Thesis include instances of corruption, beurocracy, favouritism, meritocracy, and the strong influence of political parties in it. Talking all these under consideration, we may conclude that the relationship between the “ Administration” and the “Administrated” could be characterized as increasingly hostile, and based exclusively on the “Administration's” tendency towards inequality, unilaterarism, and misuse of power. However, the Public Sector is undoubtedly a perquisite for the Lawmaking of a country; furthermore, it controls the suppression, and ultimately the reproduction and progress of a society as a whole. Consequently, this specific Thesis aims to present the real value of the Public Administration Sector, for which nowadays, it has become increasingly urgent to be modernized and to create a relationship with its civilians, based on communication, and facing them as equals and viable parts of the Administrative Machine. In addition, the most powerful Constitutional guarantee for civilians, which also happens to be the most efficient way to protect them, is none other than the Participatory Rights each one of them has, by being a part of a society. This Thesis is greatly focused, for the most part, in what I consider to be the three most important Participatory Rights, that is: the right to access any Administrative Papers there are, the right of “ Former Hearing” ( i.e. the right to make your side of the story heard by the Administration, before they decide negatively towards you, something the Administration is obliged to do) and, finally, the right of Reference to the Administration for any need that may arise. To conclude, and after bringing all these to the readers' attention, I would like to point out that the Civilian has been recognized as a participant of the Public Adninistration’ s action by the Constitution, and that, provided those three forementioned Participatory Rights are respected and reinforced, it will be greatly beneficial for the sum of the society, creating a more fair and efficient form of Public Administration.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νομικός Πολιτισμός : Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 98-101
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_SiokaHa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο