Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η κρίση στην Ουκρανία: πολιτική και στρατηγική ανάλυση
Τίτλος:Crisis in Ukraine: political and strategic analysis
Κύρια Υπευθυνότητα:Βουδούρης, Μόσχος Γ.
Επιβλέπων:Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Ι., 1971-
Θέματα:
Keywords:Γεωπολιτική, πολιτική ισχύος, ήπια ισχύς, υβριδικός πόλεμος
Geopolitics, power politics, soft power, hybrid warfare
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει να αναλύσει πολιτικά και στρατηγικά τις επιδιώξεις και αποφάσεις των κυρίων δρώντων κατά την κρίση στην Ουκρανία, οι οποίοι στην περίπτωσή μας είναι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία και η Ουκρανία. Οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη είναι τα γεωπολιτικά, και οικονομικά συμφέροντα, καθώς και η χρήση των συντελεστών ισχύος και ειδικότερα της στρατιωτικής, οικονομικής και διπλωματικής ισχύος. Επίσης θα αναζητήσει τις επιπτώσεις της κρίσης της Ουκρανίας στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των κυρίων δρώντων, καθώς και τις πιθανές τάσεις που θα εμφανιστούν στο διεθνές σύστημα στον απόηχό της. Για να εξυπηρετήσει το σκοπό αυτό η εργασία είναι δομημένη όπως παρακάτω: στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ουκρανίας, παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το εσωτερικό περιβάλλον της, αναλύεται το φαινόμενο της εσωτερικής διαίρεσης της χώρας και τέλος αναλύεται η ειδική περίπτωση της Κριμαίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το ιστορικό υπόβαθρο της κρίσης μέσα από το ρόλο που έπαιξαν οι κύριοι δρώντες, αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Αναλύονται επίσης οι πολιτικές και οι στόχοι των κυρίων δρώντων κατά το χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της κρίσης. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθεται συνοπτικά το ιστορικό της κρίσης εξετάζοντας τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν στο Κίεβο, στην Κριμαία και στην ανατολική Ουκρανία. Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί μια πολιτική και στρατηγική ανάλυση, των ενεργειών ενός εκάστου δρώντα για την αναζήτηση του «γιατί» των αποφάσεών τους. Το πέμπτο κεφάλαιο επιχειρεί να ερμηνεύσει την κρίση υπό το πρίσμα της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και ειδικότερα με τα διάφορα ρεύματα σκέψης του νεορεαλισμού, του νεοφιλελευθερισμού και του σύγχρονου κονστρουκτιβισμού. Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση του υβριδικού πολέμου, όρος που κυριάρχησε στη διεθνή βιβλιογραφία προσπαθώντας να χαρακτηρίσει τις επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης της Ουκρανίας στο εσωτερικό των κυρίων δρώντων, αλλά και γενικότερα στο διεθνές σύστημα. Τέλος διατυπώνονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης των προηγούμενων κεφαλαίων.
Abstract:This thesis aims to politically and strategically analyze the goals and decisions of the main actors in the Ukraine crisis, which are the USA and NATO, the European Union, Russia and Ukraine. The factors taken into account are the geopolitical and economic interests, and the use of power factors, more specifically the military, economic and diplomatic power. It will also seek to explore the implications of the Ukraine crisis, both in the domestic and international context of the main actors, and possible trends that will emerge in the international system in the aftermath of the crisis. To serve this purpose, the thesis is structured as follows: in the first chapter, a brief historical overview of the formation of modern Ukraine is given, the main characteristics that form the domestic environment are set out, the phenomenon of the internal division of the country is analyzed and finally, the specific case of Crimea is analyzed. The second chapter deals with the historical background of the crisis through the role played by the main actors, seeking the root causes of the crisis. Furthermore, the policies and goals of the major actors in the period before the onset of the crisis are analyzed. The third chapter briefly outlines the chronicle of the crisis by considering the events as evolved in Kiev, the Crimea and eastern Ukraine. In the fourth chapter, a political and strategic analysis of each actor's actions follows, seeking the "whys" of their decisions. The fifth chapter attempts to interpret the crisis under the prism of the international relations theory and in particular, the various schools of thought of neorealism, neoliberalism and modern constructivism. The sixth chapter discusses a theoretical approach of hybrid warfare; a term dominated the literature trying to characterize the Russian operations in Ukraine. The seventh chapter discusses the implications of the Ukraine crisis in the international system. Finally, the conclusions of the analysis of the preceding chapters are articulated.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 123-131
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_VoudourisMo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο