Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η κρίση στα Ίμια υπό το πρίσμα της θεωρίας λήψης αποφάσεων και των τριών εννοιολογικών μοντέλων του Graham T. Allison
Τίτλος:The Imia crisis in the light of the decision-making theory and the three conceptual models of Graham T. Allison
Κύρια Υπευθυνότητα:Αγγέλης, Νικόλαος Θ.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Ίμια, Κρίση, Θεωρίες Λήψης Αποφάσεων, Ελλάδα, Τουρκία, Ορθολογισμός, Θεωρία Παιγνίων, Περιορισμένος Ορθολογισμός, Παρανόηση, Ομαδοσκέψη, Εννοιολογικά Υποδείγματα του Graham T. Allison
Imia, Crisis, Decision Making Theory, Greece, Turkey, Rationality, Game Theory, Bounded Rationality, Misperception, Groupthink, Conceptual Models of Graham T. Allison
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθούν τα γεγονότα και οι δράσεις που ανελήφθησαν από την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία κατά την κρίση των Ιμίων και να ερμηνευθούν μέσα από τα εργαλεία των θεωριών λήψης αποφάσεων. Η μελέτη εντοπίζει τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τις αποφάσεις των κύριων δρώντων που συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω του συγκερασμού και της αξιοποίησης των πολλαπλών θεωριών που καταγράφονται και αναλύονται, ενώ στην εισαγωγή παρουσιάζεται μια σύντομη ανάλυση των διμερών διαφορών και διεκδικήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Στο πρώτο μέρος της μελέτης καταγράφονται οι βασικότερες θεωρίες λήψης αποφάσεων, αξιοποιώντας τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή βιβλιογραφία. Αναλύεται το κλασικό μοντέλο του ορθολογισμού, η θεωρία παιγνίων, καθώς και η κριτική που έχει ασκηθεί στις εν λόγω ορθολογικές θεωρίες λήψης αποφάσεων, βασισμένη στη θεωρία του «οριοθετημένου ορθολογισμού» που έχει αναπτύξει ο Herbert Simon. Στη συνέχεια αναλύονται οι θεωρίες που δεν προϋποθέτουν τη λογική, με πιο σημαντική εκείνη της «παρανόησης» που ανέπτυξε ο Robert Jervis. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία των τριών εννοιολογικών υποδειγμάτων που ανέπτυξε ο Graham T. Allison σε συνεργασία με τον Philip Zelikow, με αφορμή τη κρίση των πυραύλων της Κούβας, ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, τον Οκτώβριο του 1962. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται το χρονικό της Κρίσης των Ιμίων και αξιοποιούνται τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία για τη κατανόηση και ανάλυση των παραγόντων που κινητοποίησαν τους κύριους λήπτες των αποφάσεων να υιοθετήσουν τις εκάστοτε ενέργειές τους. Η θεωρία του Robert Jervis επεξηγεί επαρκώς τους παράγοντες που επηρέασαν τους λήπτες των αποφάσεων των δύο κρατών στις απαρχές της κρίσης, ενώ η θεωρία του Graham T. Allison αξιοποιείται καταλλήλως για να αναλύσει τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που υιοθέτησαν οι λήπτες των αποφάσεων της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, κατά τη διάρκεια της κρίσης έως τη κορύφωσή της.
Abstract:The purpose of this thesis is to present a basic overview about the facts and actions undertaken by the greek political and military leadership during the Imia Crisis. The thesis identifies the factors that shaped the decisions of the main actors involved in the decision-making process, through the blending of multiple theories recorded and analyzed, while the introduction presents a brief analysis of Greece and Turkey bilateral disputes and claims. In the first part of the study the main decision-making theories are recorded, utilizing both the greek and international literature. The classic model of rationality and the game theory are analyzed, as well as the criticism on these rational decision making theories based on the Herbert Simon’s theory of "bounded rationality". Subsequently, theories that do not require logic are cited, with particular reference to "misperception", which was developed by Robert Jervis. Finally, emphasis is placed on Graham T. Allison’s theory of "three conceptual models'' in collaboration with Philip Zelikow, on the occasion of the Cuban Missile Crisis between the US and the USSR in October 1962. In the second part, after the quotation of the chronicle of the Imia Crisis, the proper theoretical tools are used in order to understand the reasons that led the main decision makers to adopt respective policies. The theory of Robert Jervis adequately explains the factors that influenced the decision makers of the two states in the beginning of the crisis, while the theory of Graham T. Allison suitably utilized to analyze the actions and initiatives adopted by the greek political and military leadership during the crisis to its peak. The theoretical framework contributes to inference valuable conclusions concerning the problematic manipulations and often erroneous actions taken by the main decision makers.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 74-78
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_AggelisNi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο