Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού
Τίτλος:The principle of proportionality and measures of coercive judicial measures
Κύρια Υπευθυνότητα:Κωνσταντοπούλου, Ειρήνη-Αικατερίνη Σ.
Επιβλέπων:Χάνος, Αντώνιος
Θέματα:
Keywords:Αρχή αναλογικότητας, ατομικά δικαιώματα, στερητικά μέτρα, διερευνητικά μέτρα
Principle of proportionality, fundamental rights, restrictions, criminal investigations
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη: Αντικείμενο μελέτης στη συγκεκριμένη εργασία θα αποτελέσει ο σκοπός και η λειτουργία της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας στο χώρο της ποινικής προδικασίας. Εκεί δηλαδή όπου οι σκοποί της ποινικής δίκης επιβάλλουν την επέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, στα πλαίσια ιδίως της επιβολής των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού. Στο μέτρο που η υπό εξέταση αρχή συνιστά το όριο του περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και κατά τούτο το γνώμονα της ουσιαστικής νομιμότητας των κρατικών επεμβάσεων, κρίθηκε σκόπιμη η επίκληση θεματικών κύκλων που εξειδικεύουν τα επίπεδα των συγκρουόμενων εννόμων συμφερόντων κατά την επιβολή των δικονομικών προσβολών και επιτρέπουν έτσι έναν πολυεπίπεδο έλεγχο αναλογικότητας. Επιχειρήθηκε δηλαδή μέσω αυτών, ένας έλεγχος τόσο του εκάστοτε τυπικού νόμου σε γενικό και αφηρημένο επίπεδο, όσο και ένας in concreto έλεγχος των καθέκαστων επιβαλλόμενων μέτρων. Στο γενικό μέρος της εργασίας θα εξετασθούν αρχικά ή έννοια και η λειτουργία της αρχής της αναλογικότητας στο χώρο του ποινικού δικονομικού δικαίου. Έπειτα, θα εξετασθεί το περιεχόμενο της έννοιας των μέτρων δικονομκού καταναγκασμού και τέλος θα επιχειρηθεί ο προσδιορισμός της βαρύτητας της σύγκρουσης των αντικρουόμενων συμφερόντων, του δημοσίου δηλαδή συμφέροντος και του ατομικού. Προς τούτο και για την ακριβέστερη “μέτρηση” της αρχικής σύγκρουσης και της επιγενόμενης προσβολής υιοθετείται ο ορισμός ελέγξιμων κριτηρίων - ενδεικτών που αναλυτικώς εξειδικεύονται και καθιστούν δυνατή τη διενέργεια του ελέγχου αναλογικότητας. Στο ειδικό µέρος θα εξετασθούν τα είδη των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού, δηλαδή τα περιοριστικά, τα στερητικά και τα διερευνητικά μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, θα µελετηθούν οι προϋποθέσεις επιβολής τους και οι επιγενόμενοι περιορισµοί που αυτά επιφέρουν στα θεμελιώδη δικαιώματα. Όσον αφορά τον έλεγχο τήρησης της αρχής της αναλογικότητας αυτός θα μελετηθεί κατόπιν εντοπισμού του συνταγματικού ενδιαφέροντος, του προσδιορισμού του ύψους της απαίτησης προστασίας του και τέλος της έρευνας κατάφασης καθενός από τους ενδείκτες αξιολόγησης τήρησης της αρχής. Στο επίπεδο αυτό θα εντοπισθούν πιθανά σημεία αντιθέσεως των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με την αρχή της αναλογικότητας καθώς και συρρεουσών διατάξεων του διεθνούς δικαίου. Στο τέλος θα γίνει µια προσπάθεια συναγωγής συμπερασμάτων σχετικά µε την εγγυητική λειτουργία της αρχής της αναλογικότητας στο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιβολή των κρατικών παρεμβάσεων και μια κριτική θεώρηση των απόψεων νομολογίας και θεωρίας για τον βαθμό που η αρχή θα πρέπει να διατρέχει το σύνολο της διαδρομής της ποινικής διαδικασίας και να επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου ως εφαρμοσμένο συνταγματικό δίκαιο.
Abstract:Subject of study in work will be the purpose and function of the constitutionally guaranteed principle of proportionality in the area of criminal investigations. There where the aims of criminal proceedings require interference in fundamental rights, within the framework in particular of the imposition of coercive judicial measures Insofar as the authority under consideration constitutes the limit of restriction of fundamental rights, and in the light of the substantive legality of State interventions. Seemed appropriate invoking thematic circles that specify the levels of the conflicting legitimate interests against the enforcement of procedural attacks and allow a multi-level control , it was tried through them, a check of both the current standard law in General and abstract level, and one in concreto control measures imposed. An attempt is made to draw conclusions on µ e the guarantee function of the principle of proportionality in the level of protection of fundamental rights in the imposition of State intervention and a critical view of the opinions of authorities and doctrine for the extent to which the authority should be lightening the entire route of the criminal proceedings and to confirm the qualification of the criminal procedural law as applied constitutional law. The predecessor proper application of the principle ensures effective protection of individual interests and the achievement of law enforcement interest It is, as has been argued, the ' rhythm ' that informs the interpretation of any rule of law and aims at a reasonable relationship between the legitimate interests that emerge, finally, even in the lead of one without allowing the contraction of another. This is the literal geared command for the field of criminal investigations has as recipient of both the criminal legislator and the investigative organs. These are the detection of violation of constitutional proportionality check when issuing provisions or rulings make the imposition of measures of procedural coercive illegal materially and specific interventions impotent as unconstitutional. The application therefore provisions that there is a risk that uncertainty should be considered that the solution given by creating a relevant qualification scale that is reflected in the indicators determining the proportionality exactly what must be rationally justified by installers of law so that arises from the light of each actual situation every time objectively controlled relationship supremacy between countervailing interests
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση κατεύθυνση Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 59-60
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KonstantopoulouIr.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο