Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ερμηνεία της θεωρίας της πολιτισμικής σύγκρουσης για τα εγκλήματα μίσους και η σύγχρονη ελληνική νομοθεσία
Τίτλος:The interpretation of the theory of cultural conflict for hate crimes and the modern Greek legislation
Κύρια Υπευθυνότητα:Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα-Μαρία Δ.
Επιβλέπων:Λαμπροπούλου, Έφη Π.
Θέματα:
Keywords:Πολιτισμική σύγκρουση, εγκλήματα μίσους, επιστημολογία, νομοθεσία
Cltural conflict, hate crimes, epistemology, legislation
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τον επιστημολογικό χαρακτήρα των εννοιών που απαρτίζουν το ιστορικό φαινόμενο των εγκλημάτων μίσους και τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη μελέτη της ελληνικής αντιρατσιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας των ΗΠΑ μέσα από την ανάλυση της θεωρίας της πολιτισμικής σύγκρουσης του Thorsten Sellin (1938). Στην ανάλυσή μας, χρησιμοποιήσαμε τις έννοιες της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας ή ύστερης νεωτερικότητας, οι οποίες, ως χρονικές φάσεις, επηρεάζουν τον τρόπο αλλαγής πρόσληψης της κοινωνικής πραγματικότητας και την υιοθέτηση πολλών ταυτοτήτων. Τονίσαμε, ωστόσο, οτι αυτές οι έννοιες χρησιμοποιήθηκαν με επιφύλαξη διότι η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει ακόμη εάν η μετανεωτερικότητα ή ύστερη νεωτερικότητα είναι ιστορική εξέλιξη της νεωτερικότητας ή εάν αποτελεί ξεχωριστή χρονική περίοδο από αυτήν. Η εννοιολογική ταύτιση του οποιουδήποτε ανθρώπου με διαφορετική εθνική / εθνοτική καταγωγή (σε σχέση με τη «δική μας» καταγωγή) σε «ξένο» είναι μία ιστορική κατασκευή του ανθρώπινου νου που αποκρυσταλλώθηκε ως συνηθισμένος τρόπος σκέψης μέχρι τις μέρες μας. Αυτή η κατασκευή ενισχύεται και πολιτισμικά μέσω του Δικαίου, του τυπικού κανόνα, αλλά και του άτυπου μέσω της αναπαραγωγής των στερεοτύπων στις κοινωνικές σχέσεις των ατόμων. Οι άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμική κληρονομιά, όπως ο λευκός πληθυσμός και ο μαύρος πληθυσμός, συγκρούονται μεταξύ τους κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση όταν η συμπεριφορά τους υποκινείται από τον διαχωρισμό του «εμείς» και «αυτοί». Η ένταση αυτής της πολιτισμικής σύγκρουσης συνοδεύεται από ανθρώπινα συναισθήματα και κίνητρα, κυρίως, προκατειλημμένα σχετικά με τη διαφορετικότητα ως προς την εθνική ταυτότητα, τον άνθρωπο, τη κατάσταση. Τέλος, αναλύεται το αντιρατσιστικό νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και των ΗΠΑ και πραγματοποιείται ανάλυση περιεχομένου στους νόμους, σε ευρωπαϊκές αποφάσεις – πλαίσια και σε εκθέσεις ευρωπαϊκών επιτροπών για τον ρατσισμό, σε συνδυασμό με δευτερογενή ανάλυση πηγών – ερευνών. Ακόμη, εξετάζονται προηγούμενες εμπειρικές μελέτες σχετικά με τα εγκλήματα μίσους μέσω των προβλημάτων πρόσβασης των θυμάτων - γενικότερα και ειδικότερα, των θυμάτων εγκληματικών πράξεων μίσους – στη δικαιοσύνη.
Abstract:The purpose of this study is to highlight the character of epistemological concepts that make up the historical phenomenon of hate crimes and the issues that arise from the study of the Greek anti-racist legislation and the legislation of the USA through the analysis of the theory of cultural conflict of Thorsten Sellin (1938). In our analysis, we used the concepts of modernity and post modernity or late modernity, which, as time passes, affecting how recruitment of social reality and adopting multiple identities. Stressed, however, that these concepts were used with caution because the scientific community has not yet if the following – modernity or late modernity's historical evolution of modernity or if a separate period. The conceptual identification of any human being with different national / ethnic origin (compared to the "ours" origin) in "alien" is a historical construction of the human mind that crystallized as a common way of thinking until our days. This construction is reinforced and culturally through law, but also of informal means of reproduction of gender stereotypes in social relations between people. People with different culture and cultural heritage, as the white population and black population, collide at social interaction when their behavior is stimulated by the division of 'us' and 'them'. The intensity of this cultural conflict by human feelings and motivations, especially, bias about diversity in terms of ethnic identity, the man, the situation. Finally, we analyze the anti-racist legal framework in Greece and the USA and performed content analysis in law, in European decisions – frames and European committees reports on racism, in conjunction with secondary sources analysis – surveys. Still, examined previous empirical studies on hate crimes through the problems of access of victims - in general and, in particular, victims of hate crimes - to justice.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 135-149
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_KonstantinouKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο