Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι εξελίξεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι σήμερα
Τίτλος:The evolution of the Greek banking system, from the accession to EMU until today
Κύρια Υπευθυνότητα:Νομικός, Βασίλειος Μ.
Επιβλέπων:Λώλος, Σαράντης-Ευάγγελος
Θέματα:
Keywords:Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συστημικές τράπεζες, ΟΝΕ, οικονομική κρίση, δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
Greek banking system, systemic banks, EMU, financial crisis, capital adequacy ratio
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση και μελέτη της εξέλιξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι σήμερα. Η μελέτη αυτή εξετάζει συγκεκριμένα το τραπεζικό σύστημα καθώς, ιδιαίτερα στη περίπτωση της Ελλάδας, αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό βαθμό ανάπτυξης και σταθεροποίησης της. Σε θεωρητικό επίπεδο, οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμεσολάβηση μεταξύ ενός ατόμου που επιθυμεί να δανείσει ή να αποταμιεύσει και ενός ατόμου που επιθυμεί να δανειστεί χρήματα για την ικανοποίηση των αναγκών του. Ο καθορισμός του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών γίνεται από την εκάστοτε Κεντρική Τράπεζα. Στη περίπτωση της Ελλάδας, αυτό προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, που όμως, από την στιγμή της ένταξης στην ΟΝΕ, έγινε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι και σήμερα, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα υπέστη ραγδαίες αλλαγές καθώς επηρεάστηκε αρνητικά από τα έντονα δημοσιονομικά ελλείμματα που εμφανίστηκαν με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, την επακόλουθη συσσώρευση του δημοσίου χρέους και του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου, αναγκάζοντας τη κυβέρνηση να δανείζεται τόσο από αυτές όσο και από το εξωτερικό.Επίσης, η εξέταση της αποτελεσματικότητας των τραπεζών μιας χώρας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της ικανότητας τους να διατηρούν επαρκές κεφαλαιακό απόθεμα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Η ανάλυσή μας περιλαμβάνει την εξέταση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας για τη περίοδο 2001-2014. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αυτών επηρεάστηκε έντονα κατά τη διάρκεια της ύφεσης, πράγμα που οδήγησε σε ανακεφαλαιοποιήσεις. Η Eurobank και η Alpha Bank μπορεί να θεωρηθούν περισσότερο αποτελεσματικές σε σύγκριση με την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, καθώς δείχνουν μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης των κεφαλαίων τους.
Abstract:The present dissertation aims to describe, analyze and study the evolution of the Greek banking system, from the accession to EMU until today. This study specifically examines the banking system as, especially in the case of Greece, it is an important factor of growth and stabilization. Theoretically, banks play an important role in mediating between a person who wants to lend or save money and a person who wants to borrow money to meet his/her needs. The overall operational framework of banks is determined by the respective central bank. In the case of Greece, this is determined by the Bank of Greece, but from the moment of joining the EMU, it became the exclusive priority of the European Central Bank. Since accession to EMU, the banking system in Greece has been negatively affected by the intense budget deficits that occurred in the wake of the financial crisis, the consequent accumulation of public debt and the deficit trade balance, forcing the government to borrow from both banks and abroad. Also, examining the effectiveness of a country's banks is particularly important as it shows the evolution of the ability to maintain sufficient capital adequacy to meet their obligations. This analysis includes the review of the capital adequacy ratio for the four systemic banks in the country, i.e. Piraeus Bank, National Bank, EFG Eurobank and Alpha Bank, for the period 2001-2014. The analysis showed that the capital adequacy of these banks was strongly affected during the economic recession, which led to recapitalisations. Finally, Eurobank and Alpha Bank are characterized more effective compared with Piraeus Bank and National Bank, showing greater ability to manage their funds.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 55-62
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_NomikosVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο