Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εισαγωγή συστήματος οικονομικών κινήτρων για την επίτευξη των στόχων της ομάδας: η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
Τίτλος:Introduction to financial incentives in order to achieve team goals: the case of General Secretariat of Public Revenues
Κύρια Υπευθυνότητα:Πράπα, Αντιγόνη Δ.
Επιβλέπων:Κλήμης, Γιώργος-Μιχαήλ
Θέματα:
Keywords:Παρακίνηση, δημόσιος τομέας, κίνητρα, bonus αποδοτικότητας, ομάδες, διανομή ομαδικού bonus, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Motivation, public sector, incentives, performance related pay, bonus, teams, team bonus allocation, Human Resources Management
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών έχει έλθει στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος την τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο των νέων διοικητικών πρακτικών, εισάγονται με το νόμο 4024/2011 τα κίνητρα επίτευξης στόχων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία έχει δείξει την πρόθεσή της να εφαρμόσει άμεσα ένα σύστημα οικονομικών κινήτρων βάσει απόδοσης, για να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Η μελέτη αναπτύσσεται σε τρία βασικά στάδια: κατά πρώτον η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας της ΓΓΔΕ, κατά δεύτερον το θεωρητικό, στο οποίο αναφέρονται οι γενικές θεωρίες και οι ειδικότερες τεχνικές της παρακίνησης και κατά τρίτον το ερευνητικό, στο οποίο διερευνάται η άποψη των εργαζομένων της ΓΓΔΕ απέναντι στo bonus. Στην έρευνα, που διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2016, συμμετείχαν 153 υπάλληλοι της ΓΓΔΕ συμπληρώνοντας δομημένο ερωτηματολόγιο στο χώρο και χρόνο εργασίας τους. Τα ερευνητικά θέματα ήταν η προτίμηση για χρήση του bonus αποδοτικότητας ως παρακινητικής τεχνικής, η διάθεση για ομαδική εργασία και ο προτιμώμενος τρόπος διανομής του bonus ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν τη σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση ως την πιο ισχυρή παρακινητική τεχνική, ενώ τονίστηκε και η αξία της ομαδικότητας και της καλής συνεργασίας. Επίσης διαπιστώθηκε η προτίμηση για ισόποση διανομή του bonus ανάμεσα στα μέλη της ομάδας έναντι της διανομής του αναλογικά με τη συνεισφορά του κάθε μέλους. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, και ιδίως το φύλο και τα χρόνια υπηρεσίας, επέδρασαν σημαντικά στη διαμόρφωση των απαντήσεων. Στο τέλος παρατίθενται προτάσεις για το σχεδιασμό ενός συστήματος bonus, που λαμβάνει υπ’ όψη του την εργασιακή ικανοποίηση και την απόδοση των ομάδων, βασιζόμενο στις αρχές της θεωρίας και στα αποτελέσματα της έρευνας. Επιπλέον γίνεται αναφορά σε προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Abstract:The modernization of public services attracted considerable attention during the last decade. Under the new administrative practices, the law 4024/2011 introduced incentive pay to improve the public sector efficiency. This study pays focuses on the public service of General Secretariat of Public Revenues, which intends to immediately implement performance-based bonuses in order to achieve its budgetary targets. The study was developed in three main stages: firstly, the analysis of external and internal organizational environment; secondly, the theoretical part, with references to the general theories and specific techniques of motivation; and thirdly, the research part, in which the aspects of General Secretariat of Public Revenues employees across to bonus are investigated. A survey was conducted to determine what type of incentives is more desirable. Specifically, it examined the preference for performance-based bonuses as a motivational practice, the preference for teamwork, and the preferred method of bonus allocation among team members. The data collected in April 2016 from 153 employees of GSPR, who completed a questionnaire in their working place and during their working hours. The results showed that employees consider performance-based bonuses as the most motivational approach, while the value of teamwork and good cooperation was emphasized. The results also revealed the preference for dividing the team’s reward equally among members instead of distributing them proportional to the contributions of the individuals. Demographic characteristics, and in particular gender and years of service were significantly correlated to the responses. The implications for the design of the bonus system in light of the background theory and the survey outcomes, focusing on individual satisfaction and team performance, are discussed. Suggestions for future research are also discussed.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 120-126
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_PrapaAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο