Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το οικονομικό – φορολογικό έγκλημα: ως επιμέρους πτυχή εμφάνισης διαφθοράς και ως ανασταλτικός παράγων ορθολογικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Case study: υπόθεση Οικονομικού Εγκλήματος «Λίστα Lagarde»
Τίτλος:Tax–financial crime: as an aspect of corruption and a cause for malfunction in Public Management. Case study: "Lagarde's List"
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιρινίδου, Μαρία Κ.
Επιβλέπων:Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
Θέματα:
Keywords:Φορολογικό-οικονομικό έγκλημα, διαφθορά, Λίστα Λαγκαρντ, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο
Tax–Financial Crime, Corruption, Lagarde's List, Tax Evasion, Smuggling
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο του φορολογικού - οικονομικού εγκλήματος, ως πτυχή της διαφθοράς και ως ανασταλτικό παράγοντα της ορθής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης με ειδικότερη αναφορά στην περίπτωση της Λίστας Lagarde. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει την προβληματική του φορολογικού - οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς ως φαινομένου που συντελεί στην δυσλειτουργία του κρατικού μηχανισμού προκαλώντας αρνητικές συνέπειες στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις του συστήματος. Η προσέγγιση του προβλήματος θα επιχειρηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού αφενός πρόκειται για ένα διασυνοριακό φαινόμενο με διακρατικές επιπτώσεις και αφετέρου η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε., ακολουθεί πολιτικές, πολλές από τις ο-ποίες αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η ανάλυση του οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς μέσα από τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις άλλων ερευνητών. Ειδικότερα, θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και με σύντομη αναφορά στον ιδιωτικό τομέα, θα αναφερθούν οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται το πρόβλημα, θα εντοπιστούν και θα αναλυθούν τα αίτια που γεννούν και εκτρέφουν τα εν λόγω φαινόμενα και τέλος θα επισημανθούν οι επιπτώσεις της σε κάθε πεδίο της ζωής της κοινωνίας. Στη συνέχεια ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο με το οποίο, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση του υφιστάμενου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου καταπολέμησης των παραπάνω φαινομένων, όπως παρουσιάζεται στην ευρωπαϊκή και την ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η περίπτωση μελέτης: της Λίστας Lagarde ως συσχετισμός του φορολογικού - οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς με τις αδυναμίες διαχείρισής της από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης. Το κεφάλαιο θα κλείσει με συμπεράσματα και προτάσεις, που ενδεχομένως θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή των φαινομένων αυτών στην Ελλάδα.
Abstract:This paper deals with the phenomenon of economic crime as aspect of corruption and as suspensive factor of equitable operation of Public Administration with special reference to «the case of Lagarde List». The purpose of the paper is to highlight the problems of tax – financial crime and corruption as a phenomenon that contributes in the malfunction of the Government sector causing negative consequences in social, economic and political developments of the system. The approach to the problem will be attempted at national and European level since on the one hand it is a transnational phenomenon with transnational implications and on the other hand, Greece, as a member of the E.U. structure follows policies many of which are part of the European Union's wider strategy for tackling the phenomenon. In the first and the second chapter, an analysis of financial crime and corruption is attempted through the basic theoretical approaches of other researchers. In particular, the concept of economic crime and corruption in the field of public administration will be clarified, the forms in which the problem occurs will be stated and the causes that generate and breed corruption will be analyzed. Finally the impact of corruption will be identified over each field of life. Then fallows the third chapter, in which a presentation of the national institutional framework of combating the above phenomena will follow as they exist in the Euro-pean and the Greek reality. Finally, in the fourth chapter is presented the case study: the Lagarde List as correla-tion of tax – financial crime and corruption with the weaknesses of the public administration to cope with the phenomenon. The last chapter closes with conclusions and recommendations, which might help to tackle these phenomena in Greece.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 121-124
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_SirinidouMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο