Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διοικητική μεταρρύθμιση, η ανάγκη μιας στρατηγικής διοίκησης: το παράδειγμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Τίτλος:Administrative reform, the need of strategic management: the case of Hellenic Ministry of Infrastructure, ransport and Networks
Κύρια Υπευθυνότητα:Ορφανού, Φωτεινή Σ.
Επιβλέπων:Ρομπόκου-Καραγιάννη, Αγλαϊα
Θέματα:
Keywords:Διοικητική μεταρρύθμιση, Δημόσιο Μανατζμεντ, Στρατηγική Διοίκηση
Administrative Reform, Public Management, Strategic Management.
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη προσπάθεια μετάβασης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης από τη γραφειοκρατία στο δημόσιο μάνατζμεντ. Ένα από τα συστατικά στοιχεία της μετάβασης αυτής είναι η αναδιάρθρωση των δομών της κεντρικής διοίκησης με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής λογοδοσίας και την ενδυνάμωση της επιτελικής λειτουργίας των υπουργείων μέσω της διαμόρφωσης στρατηγικών προγραμμάτων. Μέσα από μια επισκόπηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στον ελληνικό δημόσιο τομέα μεταπολιτευτικά εστιάζουμε στην απόπειρα διοικητικής αναδιάρθρωσης των δομών της κεντρικής διοίκησης το έτος 2011 με την αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (ΟΔΕ) με στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και σύγχρονης δημόσιας διοίκησης στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων και σε επόμενο στάδιο την ενσωμάτωση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η εργασία αυτή επιχειρεί να αναδείξει ακριβώς αυτή τη στροφή στο χώρο τη ελληνικής κεντρικής διοίκησης αποτιμώντας τα αποτελέσματά της έως τώρα. Στην προσπάθεια μιας όσο το δυνατό ολοκληρωμένης οπτικής της διοικητικής μεταρρύθμισης του 2011 μελετήσαμε το παράδειγμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την συγγραφή της εργασίας αυτής προχωρήσαμε σε έρευνα, ταξινόμηση και μελέτη σχετικών βιβλιογραφικών πηγών και επιστημονικών εργασιών πάνω σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης. Όσον αφορά στη μελέτη της περίπτωσης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εστιάσαμε στη συγκέντρωση όλου του απαραίτητου υλικού (π.χ. αποφάσεων, εγκυκλιών, εγγράφων κοινοποιήσεων ή/και ενεργειών προς διάφορες Διευθύνσεις του φορέα) και ιδιαίτερα των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα προς την Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές μέσω του οποίου αναλύσαμε τα διάφορα στάδια της διοικητικής μεταρρύθμισης στον εν λόγω φορέα. Επίσης, επιλέχθηκε και η μέθοδος της πρωτογενούς έρευνας μέσα από τη διενέργεια συνεντεύξεων με το εργατικό δυναμικό, τα στελέχη της διοικητικής ιεραρχίας και τα μέλη των Ομάδων Δράσεων του Υπουργείου για την εφαρμογή του έργου της οργανωτικής αναδιάρθρωσης προς διερεύνηση των προαναφερομένων.
Abstract:The current study deals with the effort of transition of the Hellenic public administration from bureaucracy to public management. One of the constituents of this transition is the restructuring of the central government structures in order to strengthen the administrative accountability and to empower the function of ministries through the formulation of strategic plans. Through an overview of the administrative reforms in Hellenic public sector, following the restoration of democracy (1974), we focus on the attempt of the administrative restructuring of the central government structures in 2011 with the use of technical assistance of the Task Force for Greece (EFC) in order to create an efficient and modern public administration serving the citizens and the enterprises and at a later stage integrating the principles of Total Quality Management (TQM). This paper attempts to highlight this exact turn in the area of the Hellenic central government by evaluating the up to date results. In the try to have the most integrated optics of the administrative reform of 2011, we studied the example of the Hellenic Ministry of Infrastructure, Transport and Networks. In order to write this dissertation we conducted research, classification and study of relevant bibliographic sources and scientific works on the administrative reform issues. Regarding the study of the case concerning the Hellenic Ministry of Infrastructure, Transport and Networks, we focused on gathering of all the requisite material (ie decisions, circulars, notifications of documents and/or actions to various directorates of the organization) and particularly the quarterly Task Force progress reports for Greece towards the European Commission and the Hellenic authorities through which we analyzed the various stages of the administrative reform in this organization. Furthermore, in the direction of the investigation of the above mentioned, we selected the method of primary research through interviews with the workforce, executives of the administrative hierarchy and members of action groups of the Hellenic Ministry on the project implementation of the organizational restructuring.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 152-157
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_OrfanouFo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο