Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εξωστρεφής συμπεριφορά ενός δημόσιου οργανισμού κατά το στάδιο της συνεργασίας του με διεθνείς και υπερεθνικούς φορείς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στα πλαίσια της ασκούμενης δημόσιας πολιτικής: το παράδειγμα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Τίτλος:The extrovert behaviour of a public organization during its cooperation wih international and supranational organizations and actors of Civil Society within the exercise of public policy: the case of the First Reception Service
Κύρια Υπευθυνότητα:Ιψαραλέξη, Τριανταφυλλιά Β.
Επιβλέπων:Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
Θέματα:
Keywords:Μετανάστευση, Πρόσφυγες, Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
Immigration, Refugees, First Reception Service
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της εργασίας είναι η εξέταση, προσέγγιση και ανάλυση των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώνεται η δημόσια πολιτική ενός δημόσιου οργανισμού έχοντας ως παράδειγμα τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπό το πρίσμα της συνεργασίας και διάδρασής του με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικούς φορείς δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια που προκύπτει από αυτή την αμφίδρομη σχέση. Η μεταναστευτική κρίση του σήμερα αντιπροσωπεύει τη χειρότερη ανθρωπιστική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γηραιά Ήπειρος αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τόσο το παρελθόν της, όσο και το μέλλον της και να λάβει αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν είτε σε μεγαλύτερα ξενοφοβικά δεινά είτε θα αποτελέσουν τον οδηγό της κοινωνικοπολιτικής αναζωογόνησής της. Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα ανατολικά ή δυτικά, νότια ή βόρεια τμήματα της Ευρώπης, έχουν γίνει ελκυστικοί πόλοι έλξης για τους οικονομικούς - νόμιμους ή παράνομους – μετανάστες, οι οποίοι βλέπουν χώρες όπως την Γερμανία παράδεισο ευκαιριών. Από την άλλη πλευρά, από το 2014, οι οικονομικοί μετανάστες και οι πρόσφυγες που αιτούνται άσυλο και επιχειρούν να εισέλθουν στα ευρωπαϊκά εδάφη αυξάνονται συνεχώς. Μάλιστα από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2015, οι μεταναστευτικές ροές έχουν δεκαπλασιαστεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τις δράσεις που υλοποιεί και τις συνεργασίες που αναπτύσσει τόσο με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς όσο και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, φροντίζει για την υπαγωγή όσων αποζητούν καταφύγιο μακριά από τις διώξεις που υφίστανται στην πατρίδα τους και τις ένοπλες συρράξεις, σε κατάλληλες διαδικασίες (καταγραφής, ταυτοποίησης, ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους) ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις παροχής διεθνούς προστασίας που αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται.
Abstract:The main purpose of this thesis is the inquiry and the analysis of the circumstances, under which the public policy of a public entity is being formed, providing as an example the First Reception Service of the Ministry of Interior and Administrative Reconstruction, which manages the migration flows and at the same time cooperates and interacts with international and supranational organizations and non-governmental bodies and thus, emphasizes in the extroversion that results from this interrelationship. The refugee crisis of today represents the worst humanitarian challenge that Europe faces since the Second World War. Europe is forced to face both its past and its future and has to make decisions on whether this will lead to xenophobic phenomena or to the revitalization of its social and political life. In the recent years, the member states of the European Union have become major attractions for the immigrants and refugees to be, who consider countries like Germany a paradise for opportunities. Since 2014, the immigrants and the refugees, who apply for international protection and try to enter the European territory, are increasing rapidly. From July 2014 to July 2015 the migration flows have been increased ten times. In this context, the First Reception Service of the Ministry of Interior and Administrative Reconstruction, with the actions that brings into effect and the cooperation that develops with international and supranational organizations and actors of the Civil Society, makes sure that all those who seek shelter from armed conflicts and prosecution in their homelands, are submitted to first reception conditions and are provided with the right to seek international protection.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 105-107
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_IpsaralexiTr.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο