Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η γεωπολιτική της ενέργειας υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων ως οδηγός χάραξης υψηλής στρατηγικής: η περίπτωση της Α-ΝΑ Ευρώπης
Τίτλος:Geopolitics of energy in light of international relations as a guide for engraving grand strategy: the case of E-SE Europe
Κύρια Υπευθυνότητα:Σταμούτσος, Ιωάννης Β.
Επιβλέπων:Καιρίδης, Δημήτρης
Θέματα:Πηγές ενέργειας -- Οικονομικές απόψεις
Ενεργειακή πολιτική -- Ευρώπη, Ανατολική
Ασφάλεια, Διεθνής
Γεωπολιτική -- Ευρώπη
Πολιτική γεωγραφία
Παγκοσμιοποίηση -- Οικονομικές απόψεις
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Political geography
Geopolitics -- Economic aspects
Power resources -- Economic aspects
Security, International
International economic relations
Globalization -- Economic aspects
Energy policy -- Europe
Keywords:Εξέλιξη της γεωπολιτικής, θεωρίες διεθνών σχέσεων και ενέργεια, ουκρανική κρίση, κρίση Μέσης Ανατολής, γεωπολιτική αναταραχή
Geopolitics evolution, IR theories and energy, Ukraine and Middle, East crisis, geopolitical upheaval, peak oil
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα ανάλυση μελετά τη συσχέτιση της γεωπολιτικής και συγκεκριμένα της γεωπολιτικής της ενέργειας με τις διεθνείς σχέσεις και την υψηλή στρατηγική δείχνοντας τον καταλυτικό ρόλο που θα παίξει στο απώτερο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες θεωρίες διεθνών σχέσεων δείχνω ότι τα κράτη λαμβάνουν και θα λαμβάνουν αποφάσεις με κριτήρια βασισμένα στη γεωπολιτική προκειμένου να χαράξουν την υψηλή τους στρατηγική. Η επιχειρηματολογία θα βασίζεται σε γεγονότα που έχουν λάβει χώρα προκειμένου να δείξει ότι αντίθετα με την κοινώς αναπτυγμένη «λογική της αγοράς» τα κράτη στις στρατηγικές τους επιλογές δίνουν περισσότερη βαρύτητα όχι σε οικονομοτεχνικά κριτήρια αλλά σε αμιγώς γεωπολιτικά. Απώτερος στόχος της διπλωματικής μου εργασίας είναι να καλύψει το κενό που παρατηρείται στη βιβλιογραφία και να δείξει ότι η γεωπολιτική δεν αναιρεί τις διεθνείς σχέσεις και αντίστροφα αλλά αποτελεί εργαλείο που τις συμπληρώνει καθιστώντας τες περισσότερο ελκυστικές ή όχι ανάλογα με τη θεωρητική αφετηρία του καθενός. Προκειμένου να γίνει κατανοητό το πώς επηρεάζει ο ενεργειακός παράγοντας θα γίνει μία σχετική παράθεση δεδομένων για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης και των άλλων παγκόσμιων δυνάμεων – την ενεργειακή διασύνδεση και την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση στο χώρο της Ανατολικής κ Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω ποίες επιλογές υψηλής στρατηγικής των δρώντων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εξηγούνται από τον παράγοντα της ενέργειας και πως αυτές εξηγούνται από τις κυριότερες θεωρίες των διεθνών σχέσεων. Στη διπλωματική μου εργασία θα χρησιμοποιήσω και πρόσφατα παραδείγματα όπως την Ουκρανική κρίση και τα γεγονότα που ακολούθησαν τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία για να δείξω πως η ενέργεια επηρεάζεται και επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις. Θα εστιάσω στο χώρο της Α. ΝΑ Ευρώπης που βρίσκεται και η Ελλάδα προκειμένου κάποια από τα συμπεράσματα να εξειδικευθούν σε προτάσεις ελληνικής υψηλής στρατηγικής. Στην προσπάθεια μου να «φωτίσω» κάποιες πτυχές της γεωπολιτικής της ενέργειας θα χρησιμοποιήσω τις γνώσεις ενός πολύπειρου ατόμου με βαθιά γνώση στο χώρο της ενέργειας και της γεωπολιτικής και μέσω μίας σύντομης συνέντευξης θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήματα που απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία. Χάρτες και σχεδιαγράμματα θα παίξουν επιβοηθητικό ρόλο στην ανάδειξη των βαθύτερων αιτιών που προκαλούν τις σημερινές γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
Abstract:This analysis examines the correlation between geopolitics of energy in international relations and grand strategy showing the catalytic role it will play in the future. Considering the major theories of international relations I show that States shall take and make decisions based on geopolitical criteria to formulate their Grand Strategy. The argument is based on facts that have taken place in order to show that contrary to the commonly developed "market logic" States in their strategic choices give more weight on not-economic criteria but on purely geopolitical.The ultimate aim of my thesis is to fill the gap observed in the literature and show that geopolitics does not negate international relations theories and vice versa, but constitute a tool that complements them by making them more rewarding or not depending on the theoretical starting point of each one. In order to understand how the energy factor affects there will be a relative citation data for the energy independence of Europe and other World Powers - energy interconnection and the current energy situation in the East - Southeast Europe. I will try to explain what options of Grand strategy of Major actors active in the region are explained by the energy factor and how the major theories of international relations explain their actions. In my thesis I will use recent examples such as the Ukrainian crisis and the events that followed the civil war in Syria to show how energy is influenced and influences international developments. I will focus on the area of the E – SE Europe where Greece is sited in order to specialize some of the results as Greek Grand strategy proposals. In my attempt to "illuminate" certain aspects of energy geopolitics the knowledge of a sophisticated person with deep knowledge in the field of energy and geopolitics is used, through a short interview. Maps and plans will play a supportive role in highlighting the root causes of the current geopolitical upheavals.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 120-125
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_StamoutsosIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο