Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: ανάλυση εμπειρικών παραδειγμάτων
Τίτλος:The role of Local Government in strengthening small and medium enterprises and entrepreneurship in Greece: analysis of empirical examples
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζώμπος, Κωνσταντίνος Ν.
Επιβλέπων:Δεληθέου, Βασιλική Δ.
Θέματα:
Keywords:Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικότητα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,Δήμος Αθηναίων, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Local Government, Entrepreneurship, Small Business , Municipality of Athens, Operational planning
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, η μη ορθολογική διαχείριση των δημόσιων δαπανών, το τεράστιο δημόσιο χρέος, η έλλειψη εξαγωγών, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και η λειτουργία της αγοράς εργασίας αποτελούν τα αίτια της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία καθώς και η πολιτική που ασκείται με στόχο την αντιστάθμιση των ελλειμματικών προϋπολογισμών και την ενδυνάμωση της προοπτικής διαχείρισης των δημοσιονομικών χρεών, απαιτεί εξορθολογισμό του δημοσίου τομέα τόσο σε επίπεδο δαπανών όσο και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και οργάνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί ούτε πρέπει να μείνει απλός παρατηρητής των αλλαγών. Όμως, δεν πρέπει να γίνει μέρος του προβλήματος, αντιθέτως οφείλει να γίνει μέρος της λύσης του. Σήμερα είναι περισσότερο πιο επιτακτική η ανάγκη από ποτέ να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με αυτό που επικρατούσε. Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων για έργα ουσίας και όχι βιτρίνας, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, οι συμπράξεις με διάφορους φορείς για περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι διαδημοτικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες με στόχο τις οικονομίες κλίμακας, η επένδυση στην τοπική ανάπτυξη (επιχειρηματικότητα, τουρισμός, πολιτισμός, τοπικά προϊόντα κτλ.) είναι μόνο μερικοί από τους τομείς στους οποίους πρέπει να στραφεί η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Η δημιουργία δομών ανταγωνισμού, η προσέλκυση των επενδύσεων, η προαγωγή της επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη αποτελεσματικού ανθρώπινου δυναμικού είναι το νέο στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δυναμικές, πρωτοποριακές πρωτοβουλίες και οργανωμένο σχέδιο όπως στην μελέτη περίπτωσης του Δήμου της Αθήνας είναι τα συστατικά που πρέπει να περιέχει κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ώστε να αλλάξει μορφή η τοπική αυτοδιοίκηση και να συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη ώστε να βγει η χώρα από την κρίση.
Abstract:The high budget deficits, the irrational management of public spending, the huge public debt, lack of exports, lack of competitiveness and the labor market are the causes of the economic crisis in Greece. The current economic situation and the policy applied in order to compensate for budget deficits and strengthening the prospect of financial debt management requires rationalization of the public sector both in terms of expenditure and an effectiveness and organizational level. In this context, the local government cannot and should not remain a mere observer of the changes. But it should not become part of the problem, on the contrary must be part of the solution. Today is more imperative than ever to create a different administration and operation of the local model relative to what existed. The use of European and national programs for substance works rather mannequin, cooperation with the private sector, partnerships with various institutions for environmental and social initiatives, inter-municipal and inter-regional cooperation with the aim of scale economies, investing in local development (entrepreneurship, tourism, culture, local products, etc.) are just some of the areas where the local government to allow it to meet the current needs to be turned. The creation of competitive structures, attracting investment, promoting entrepreneurship and the development of effective human resources is the new bet should win the local government. Dynamic , innovative initiatives and organized plan as in the case study of the Municipality of Athens are the ingredients that must contain each Operational Programme to change the form of local government and to contribute in this way to regional and national development that the country out the crisis.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 74-76
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_ZomposKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο