Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος των υποδομών στην αστική ανάπτυξη με έμφαση στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών
Τίτλος:The role of infrastructure in urban development with emphasis on prevention and management of natural disasters
Κύρια Υπευθυνότητα:Αναστασόπουλος, Διονύσης Ν.
Επιβλέπων:Λουκάκης, Παύλος
Θέματα:
Keywords:Υποδομές, αστική ανάπτυξη, πρόληψη-διαχείριση, φυσικές καταστροφές
Infrastructure, urban development, prevention-management, natural disasters
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο 1ο μέρος αναλύονται μεμονωμένα οι έννοιες και οι ορισμοί που θα περιληφθούν στην εργασία και που αποτελούν τα βασικά εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα. Στο 2ο μέρος σύντομα παρουσιάζεται ο συνδυασμός των ανωτέρω μεμονωμένων ορισμών – εννοιών προκειμένου να γίνει μια πρώτη παρουσίαση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Ο στόχος είναι δηλαδή να γίνει προφανές ότι τόσο οι υποδομές όσο και οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν με τον αντίστοιχο τρόπο και μέγεθος την αστική ανάπτυξη. Κατ’ επέκταση εισάγεται και η έννοια των μηχανισμών πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών καθώς εξ΄ ορισμού και αυτές με τη σειρά τους είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις υποδομές. Κλείνοντας θα εκτιμηθεί τόσο η ευκολία υλοποίησης όσο και η αποτελεσματικότητα των εν λόγω μηχανισμών. Εν συνεχεία, στο 3ο μέρος ακολουθεί η απαραίτητη με την έννοια της έμπρακτης κατανόησης, μελέτη περιπτώσεων (case studies) όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα τους σεισμούς και τις πλημμύρες που έπληξαν την Αθήνα από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα καθώς επίσης και οι μηχανισμοί αντιμετώπισης ως αποτέλεσμα αυτών που προτάθηκαν τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπροσθέτως, θα μελετηθεί και το θεσμικό πλαίσιο που προέκυψε τόσο όσον αφορά την Ελλάδα όσο και διακρατικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την συλλογική πρόληψη και διαχείριση εγχώρια και πανευρωπαϊκά. Η εργασία ολοκληρώνεται στο 4ο μέρος όπου και αποτυπώνονται τα συμπεράσματα ως απόρροια όλων των ανωτέρω, ενώ παράλληλα θα εκφραστούν προσωπικές προτάσεις – θέσεις αναφορικά με το αντικείμενο της εργασίας με στόχο πάντα τη μέριμνα και την πρόοδο ως εφαλτήρια για την ανάπτυξη και το γενικότερο καλό.
Abstract:In the first part analyzes individual concepts and definitions to be included in the project and which are the basic tools by means of which we will come to conclusions.\r\nIn the second part soon the combination of these individual definitions - concepts presented in order to make a first presentation of their interaction. The objective is that to become evident that infrastructure and natural disasters affect in the same manner and size of urban development. Thus introduced the concept of natural disaster prevention and management mechanisms and default and these in turn are directly connected to the infrastructure. Closing will be appreciated that the ease of implementation and the effectiveness of such mechanisms. Thereafter, the third part follows the necessary in the sense of the practical understanding, case study (case studies) concerning natural disasters and particularly earthquakes and floods that hit Athens since the 50s until today as well coping mechanisms as a result of these proposed both at national and European level. Additionally, a study of the institutional framework that emerged in terms of both Greece and between States in the European Union, aimed at collective prevention and management of domestic and Europe-wide. The work is completed in the fourth place and reflected the conclusions as a result of the foregoing, while express personal suggestions - positions regarding the scope of the work always aiming the care and progress as springboards for growth and the greater good.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ "Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη", 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 91-94
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_OIK_PER_ANA_AnastasopoulosDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο