Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Κινήσεις - ομάδες και πρωτοβουλίες ενισχυτικές της προσέγγισης ή ρήξης Ελλάδας Τουρκίας από το 1985 έως το 2005
Τίτλος:Movements - groups and initiatives suporter or sabotage the approach or divorse between Greece and Turkey from 1985 until the 2OO5
Κύρια Υπευθυνότητα:Γεώργας, Αναστάσιος - Χρίστος Δ.
Επιβλέπων:Καραμπελιάς, Γεράσιμος
Θέματα:
Keywords:Ελληνο-τουρκικές σχέσεις, την κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, θεωρία της διακρατικής θεωρία των διεθνών σχέσεων, εξωτερική πολιτική, οικονομική και πολιτική κατάσταση, σύγχρονη κοινωνία.
Greek-Turkish relations , Civil society , Ngos , theory of Transnational theory of international relations , foreign policy, economic and political situation , modern society.
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη: Σκοπός της έρευνας: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελούν θέμα που έχει μελετηθεί πολύπλευρα και υπάρχει πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών τόσο για την ιστορική εξέλιξη αυτών, για την εξωτερική πολιτική των δύο χωρών, την οικονομική και πολιτική κατάσταση των δύο, την ελληνοτουρκική φιλία αλλά και τις ιδεολογικές τους διαφορές και άλλα παρεμφερή ζητήματα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πόνημα αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στην έρευνα αφού θα εντάξει το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στα πλαίσια της κοινωνίας πολιτών, ένα φαινόμενο που έχει αποκτήσει ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στην ελληνική βιβλιογραφία. Ωστόσο, η συζήτηση για το πώς (και αν) μπορούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις με σκοπό την προσέγγιση των δύο χωρών δεν έχει καλυφθεί ικανοποιητικά. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που θα πραγματοποιήσουμε έχει ως σκοπό να καταδείξει τις τάσεις της έρευνας για το εν λόγω θέμα και να παρουσιάσει το θέμα σε όλες τις διαστάσεις στο βαθμό που έχει μελετηθεί. \r\nΗ Κοινωνία των Πολιτών και οι Μ.Κ.Ο. αποτελούν τα τελευταία χρόνια μια πραγματικότητα. Η συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας είναι γεγονός. Με την παρούσα έρευνά μας και με βασικό εργαλείο τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και στα πλαίσια της θεωρίας της Διεθνικής θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων θα προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε την επιρροή που ασκούν (Κοινωνία των Πολιτών-Μ.Κ.Ο.) στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο των διακρατικών σχέσεων των δυο χωρών. Η χρονική περίοδος που αυτή η έρευνα θα λάβει χώρα είναι από το 1985-2005. Συγχρόνως, όπου κριθεί αναγκαίο για την εγκυρότερη ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν και επιλεκτικά ορισμένες προγενέστερες ή μεταγενέστερες βιβλιογραφικές αναφορές. Η συγκεκριμένη λοιπόν περίοδος μας δίνει ενδιαφέροντα γεγονότα όσον αφορά την αλληλεπίδραση στις σχέσεις των δυο χωρών και μέσα από αυτή στο ρόλο που διαδραματίζουν η Κοινωνία των Πολιτών και οι Μ.Κ.Ο. Παράλληλα, θα κλιθούμε να παρουσιάσουμε μέσα από τον οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό τομέα με συγκεκριμένα παραδείγματα-γεγονότα πως λαμβάνει εφαρμογή η Διεθνιστική θεωρία(π.χ. εκπαίδευση, οικονομικές συναλλαγές, πολιτιστικά δρώμενα και ανταλλαγές).Επιπρόσθετα, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε και να αποδείξουμε τα προαναφερθέντα έχοντας ως γνώμονα την εικόνα της χρονικής περιόδου που απορρέει μέσα από την ανάλυση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
Abstract:The purpose of the survey: The Greek-Turkish relations are an issue that has been studied in all aspects and there are plenty of citations, both for the historical development of these, for the two countries' foreign policy, economic and political situation of both Greek-Turkish friendship, but also their ideological differences and other similar issues. However, this work is a further step in the investigation since it would okay the issue of Greek-Turkish relations within society, a phenomenon that has acquired a research interest in recent years in Greek literature. However, the debate on how (and if) can non-governmental organisations to influence political developments with a view to reconciling the two countries has not been covered adequately. The literature review that will actualize aims to demonstrate the trends of research on this subject and to present the issue in all its dimensions insofar as it has been studied. Civil society and Ngos in recent years are a reality. Their participation in all sectors of modern society is fact. With this research and with basic tool the literature review and in the context of the theory of Transnational theory of international relations will try to document the influence (civil society-m. by volume) in the formulation of foreign policy in the context of inter-State relations between the two countries. The period of time that this survey will take place are from 1985-2005. At the same time, where necessary for the most authoritative analysis would be used selectively and some earlier or subsequent citations. So this season gives us interesting facts regarding the interaction in relations of the two countries and through this to the role played by civil society and Ngos. At the same time, klithoyme will present through economic, political and cultural areas with specific examples-facts that receives application Internationalist theory (e.g., education, financial transactions, cultural events and exchanges).In addition, we will try to capture and to prove the above having in mind the image of a period that derives through the analysis of the literature review. The Greek-Turkish relations are an issue that has been studied in all aspects and there are plenty of citations, both for the historical development of these, for the two countries' foreign policy, economic and political situation of both Greek-Turkish friendship, but also their ideological differences and other similar issues. However, this work is a further step in the investigation since it would okay the issue of Greek-Turkish relations within society, a phenomenon that has acquired a research interest in recent years in Greek literature. However, the debate on how (and if) can non-governmental organisations to influence political developments with a view to reconciling the two countries has not been covered adequately. The literature review that will actualize aims to demonstrate the trends of research on this subject and to present the issue in all its dimensions insofar as it has been studied. Civil society and Ngos in recent years are a reality. Their participation in all sectors of modern society is fact. With this research and with basic tool the literature review and in the context of the theory of Transnational theory of international relations will try to document the influence (civil society-m. by volume) in the formulation of foreign policy in the context of inter-State relations between the two countries. The period of time that this survey will take place are from 1985-2005. At the same time, where necessary for the most authoritative analysis would be used selectively and some earlier or subsequent citations. So this season gives us interesting facts regarding the interaction in relations of the two countries and through this to the role played by civil society and Ngos. At the same time, klithoyme will present through economic, political and cultural areas with specific examples-facts that receives application Internationalist theory (e.g., education, financial transactions, cultural events and exchanges). In addition, we will try to capture and to prove the above having in mind the image of a period that derives through the analysis of the literature review.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2015
Περιγραφή:Η Bιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή.
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ.
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3DID_Georgas_An.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο