Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και περιβάλλον: βιώσιμες μεταφορές των Ολυμπιακών Ευρωπαϊκών πόλεων από το 1992 (Βαρκελώνη) έως το 2012 (Λονδίνο)
Τίτλος:European transport policy and Enviroment: the Olympic Cities Sustainable Transportation from 1992 (Barcelona) to 2012 (London)
Κύρια Υπευθυνότητα:Μακρίδου, Ελένη Κ.
Επιβλέπων:Τσάλτας, Γρηγόρης Ι., 1950-
Θέματα:
Keywords:Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, βιώσιμες μεταφορές, κινητικότητα, προσβασιμότητα, δρόμοι, διάδρομοι, κόμβοι, Βαρκελώνη, Αθήνα, Λονδίνο, Ολυμπιακοί αγώνες, υποδομές
European transport policy, sustainable transport, mobility, accessibility, roads, corridors, nodes, Barcelona, Athens, London, the European Olympic cities, infrastructure
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών και την ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον σε σχέση με τις μεταφορές. Στόχοι μας είναι να καταδείξουμε τις προτεραιότητες της Ευρώπης όσον αφορά στον τομέα των Μεταφορών από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έως σήμερα καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξης του τομέα των μεταφορών, με έμφαση στις χερσαίες μεταφορές. Θα παρουσιάσουμε την αλληλοσύνδεση των δύο αυτών παραμέτρων καθώς σκοπεύουμε να καταδείξουμε την πρωτοποριακή δράση συνολικά της ευρωπαϊκής ένωσης σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία μας. Η κινητικότητα είναι ζωτική για την εσωτερική αγορά και την ποιότητα διαβίωσης των πολιτών, διότι απολαμβάνουν την ελευθερία των μετακινήσεων. Οι μεταφορές επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας: πρέπει να είναι βιώσιμες (προστατευτικές και όχι απλά φιλικές προς το περιβάλλον) ενόψει των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Οι μεταφορές έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, επομένως η αποτελεσματική δράση απαιτεί ισχυρή διεθνή συνεργασία. Η μελλοντική ευημερία της ηπείρου μας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα όλων των περιφερειών της να παραμείνουν ανοικτές και χωρίς περιορισμούς (κυρίως ως προς την εθνικότητα των ανθρώπων που επιθυμούν να μεταφερθούν προς την Ευρώπη), πλήρως και ανταγωνιστικά ενσωματωμένες στην παγκόσμια οικονομία. Οι αποτελεσματικές μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Οι ευρωπαϊκές μεταφορές βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Οι παλιές προκλήσεις παραμένουν, αλλά έχουν εμφανιστεί και νέες (όπως το προσφυγικό ζήτημα). Πρέπει να γίνουν πολλά για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μεταφορών, στην οποία εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά σημεία συμφόρησης και άλλοι φραγμοί. Πρέπει να εντοπίσουμε εκ νέου τα εν λόγω θέματα – τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούμε καλύτερα στην επιθυμία των συμπολιτών μας να μετακινούνται, να ανταποκρίνονται πλήρως στις μεταφορικές ανάγκες ολόκληρης σχεδόν της ηπείρου και των 500 εκατομμυρίων πολιτών καθώς και τις ανάγκες της οικονομίας μας για μεταφορά εμπορευμάτων, λαμβάνοντας παράλληλα εκ των προτέρων υπόψη τους περιορισμούς όσον αφορά τους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας.
Abstract:The purpose of the survey is to examine the European transport policy and European environmental policy in relation to transport. Our goals are to demonstrate Europe's priorities in the transport sector since the establishment of the European Union (EU) to date, as well as the environmental impact of the development of the transport sector, with a focus on land transport. We will present the interrelationship of these two parameters as we intend to demonstrate the innovative action of the EU as a whole, in terms of environmental protection and sustainable development. Transport is fundamental to our economy and society. Mobility is vital for the internal market and the quality of life of citizens, for they enjoy freedom of movement. Transfers allow economic growth and job creation: they must be sustainable (protective and not just environmentally friendly) in view of the new challenges we face. Transport is global, so effective action requires strong international cooperation. The future prosperity of our continent will depend on the ability of all of its regions to remain open and unrestricted (mainly concerning the nationality of people wanting to move to Europe), fully and competitively integrated in the global economy. Efficient transport is vital in order to achieve that objective. European transport is at a crossroads. Old challenges remain but new have appeared (as the refugee issue). A lot should be done for the completion of the internal transport market in which there are still considerable bottlenecks and other barriers. We should trace again these issues - how we can best respond to the desire of our citizens to travel, to fully meet the transport needs of nearly the whole continent and 500 million citizens, as well as our economy’s need for goods’ transportation, while taking in advance into account the restrictions on the natural resources of our planet.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 107-113
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_MakridouEl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο