Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο νέος κώδικας μετανάστευσης, Ν.4251/2014 και η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού μεταναστευτικού δικαίου στο Ελληνικό
Τίτλος:The new code of immigration L.4251/2014 and the incorporation of the European immigration Law into the Greek one
Κύρια Υπευθυνότητα:Σινάνη, Ειρήνη Ε.
Επιβλέπων:Παπακωνσταντής, Μάρκος
Θέματα:
Keywords:Μετανάστευση, αλλοδαπός, πολίτης τρίτης χώρας, εθνική νομοθεσία, ενωσιακή νομοθεσία, άδεια διαμονής, εξαρτημένη εργασία, οικογενειακή επανένωση, θεώρηση εισόδου, επί μακρόν διαμένον , δεύτερη γενιά, δικαιώματα, έρευνα, συνεντεύξεις
Immigration, alien, third country national, national legislation, Union’s legislation, residence permit, employment permit, family reunification, visa, long-term resident, second generation, rights, research, interviews
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η διπλωματική εργασία «Ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Ν.4251/2014 και η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μεταναστευτικού Δικαίου στο Ελληνικό» πραγματεύεται, μετά από μια σύντομη εισαγωγή, στις απαιτούμενες έννοιες και ορισμούς που σχετίζονται με την μετανάστευση, κυρίως το νέο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση και την εφαρμογή του Νέου Μεταναστευτικού Νόμου 4251/2014.Ο Νόμος αφορά στον τρόπο και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής των μεταναστών στην Ελλάδα και την ενσωμάτωση σε αυτόν των Ενωσιακών Οδηγιών που αφορούν την μετανάστευση. Ο 20ος αιώνας έχει χαρακτηρισθεί από πολλούς ως «ο αιώνας της μετανάστευσης” διότι κατά τη διάρκεια του σημειώθηκαν οι πιο σημαντικές, βίαιες ή ειρηνικές, πληθυσμιακές μετακινήσεις που επέφεραν αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού. Οι οικονομικοί μετανάστες αλλά και οι πρόσφυγες, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς και τις οικογένειες τους, με τις μετακινήσεις πληθυσμών προκαλούν αντιδράσεις στο εσωτερικό των χωρών οι οποίες γίνονται χώρος υποδοχής γι’ αυτούς. Η Ελλάδα αποτελεί για πολλούς από αυτούς την χώρα υποδοχής, από επιλογή ή ως έναυσμα για την είσοδο τους στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που μέχρι πρότινος το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας ανταποκρινόταν σε ένα σχετικά ικανοποιητικό βαθμό στις ανάγκες των ΠΤΧ κρίθηκε αναγκαία η κατάρτιση ενός Κώδικα Μετανάστευσης ο οποίος, εκτός από την κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων, περιλαμβάνει πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω των αλλαγών στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο που επήλθαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επιπλέον σε αυτόν έχει ενσωματωθεί μέρος της ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικός, ορθολογικός και συμβατός τόσο με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, όπως αυτή έχει σήμερα διαμορφωθεί αλλά και σύμφωνα με της Ενωσιακές προδιαγραφές. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη αναφορά στη μετανάστευση ως φαινόμενο, δίνονται οι απαιτούμενοι ορισμοί και μέσα από μια σύντομή ιστορική αναδρομή και παράθεση της νομοθεσίας ,όπως αυτή χρονολογικά εξελίχτηκε στην Ελλάδα, αλλά και παραθέτοντας βασικές αρχές αντιμετώπισης της μετανάστευσης, με βάση την ενωσιακή πολιτική, φτάνουμε στην ψήφιση και την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Μετανάστευσης αναλύοντας τους άξονες που βασίστηκε και το περιεχόμενο αυτού με ιδιαίτερη αναφορά στις ενσωματωμένες σε αυτόν Κοινοτικές Οδηγίες. Τέλος, ακολουθεί σχετική έρευνα, σε Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που αποτυπώνει την γνώμη μέρους των εργαζόμενων αλλά και των εξυπηρετούμενων από αυτές ΠΤΧ μετά την σχεδόν διετή εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου κλίνοντας με συμπεράσματα και προτάσεις για μια μεταναστευτική πολιτική που να ακουμπά περισσότερο τόσο στις ανάγκες των ΠΤΧ όσο και της χώρας υποδοχής και διαμονής αυτών .
Abstract:The Final Essay titled “The new Code of Immigration L.4251/2014 and the incorporation of the European Immigration Law into the Greek one”, after a short introduction into the necessary meanings and definitions relevant to immigration, deals with the new Greek law frame as it has been formed after the adoption and implication of the New Immigration Law 4251/2014. This Law refers to the requirements for the issue and the renewal of residence permit to the immigrants in Greece and the incorporation of the Union’s Directives occurring immigration. The 20th century is believed to be the “century of immigration” during of which some of the most important, either violent or not, movements of people took place, leading to changes into the composition of the population. Both economic migrants and refugees, who are searching for a better future for them and their families, arise a lot of reactions into the host countries. Greece, as a host country, is the actual choice of some immigrants, while for some others it’s the stepping stone for their entrance into the European Union. Although, up until recently, the existing law frame of our country was considered to be satisfactory to a certain extend, the constitution of a new Code of Immigration has been considered to be necessary. This Code except for the obvious codification of the stipulations of the law, includes additional provisions following the social and economic changes occurred by the global economic crisis and at the same time incorporates the legislation if the Union so as it will be more functional, rational and compatible with the current social and economic condition of the country and the prescriptions of the Union. In this project , there is a short reference to the immigration as a global phenomenon, the necessary definitions are given and through a short historic account of the Greek legislation and a presentation of the measures taken for the confrontation of the issue of immigration based on the Union’s politics , we reach the voting and the application of the New Immigration Code analyzing its content and mainly underlining the incorporated Directives of the Union. Finally, there is a research at the Immigration Offices (aliens’ Department) revealing the opinions of some Civil Servants working there and of some third-country nationals after a two-year application of the new law frame. At the end there are conclusions and recommendations for an immigration politics fulfilling the needs of both the migrants and the host country.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 127-128
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_SinaniEi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο