Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το πλαίσιο της οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Τίτλος:The framework of economic and fiscal governance in the European Union
Κύρια Υπευθυνότητα:Κίτσος, Χαράλαμπος Γ.
Επιβλέπων:Κουγέας, Βασίλης Δ., 1952-
Θέματα:
Keywords:Fiscal Governance, economic governance, fiscal compact, european semester, medium-term budgetary objective
Δημοσιονομική διακυβέρνηση, οικονομική διακυβέρνηση, δημοσιονομικό σύμφωνο, ευρωπαϊκό εξάμηνο, μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η ανά χείρας εργασία διακρίνεται σε τρεις μεγάλες νοηματικές ενότητες που χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης: το πλαίσιο της μετάβασης από την αρχική σύλληψη μιας ενωμένης Ευρώπης βασισμένη σε ένα κοινό αξιακό πλαίσιο προς την οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση, η διαμορφωθείσα νέα κατάσταση στην οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση στο ενωσιακό οικοδόμημα και οι επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία από τις υποχρεωσεις που απορρέουν στην εφαρμογή των νέων διατάξεων. Η πορεία που διανύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης προς τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν γεμάτη από αναθεωρητικές σκέψεις, παλινωδίες αλλά και εμπόδια που ετέθησαν από τις διεθνείς συγκυρίες ιδιαίτερα στις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Ήταν όμως πλήρης και από ηγέτες σταθερά προσηλωμένους στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης σε όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής, ηγέτες όπως ο Robert Schuman, o Konrad Adenauer, o Altiero Spinelli, o Jean Monnet, o Pierre Werner, αλλά και πολλοί άλλοι που συνέβαλαν αποφασιστικά στο να υλοποιηθεί η «ευρωπαϊκή ιδέα», τουλάχιστον στη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα. Το πλαίσιο των νέων θεσμών οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας έχουν στόχο την αύξηση της εποπτείας και την προώθηση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης από τα θεσμοθετημένα ενωσιακά όργανα, αλλά και διακυβερνητικά μεταξύ των κυβερνήσεων των ενωσιακών χωρών ώστε να επιτευχθεί κοινός βηματισμός στην άσκηση των ανάλογων πολιτικών και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων. Καταληκτικά στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πλαίσιο στο οποίο καλείται η ελληνική οικονομία να ανταποκριθεί υπό το πρίσμα των νέων ενωσιακών δημοσιονομικών μηχανισμών μέσα στο καθεστώς οικονομικής δυσπραγίας και δημοσιονομικών περιορισμών, οι οποίοι έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής πραγματικότητας τα τελευταία 5 χρόνια. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με βάση την αυτοτελή σύνθεση της βιβλιογραφίας.
Abstract:This dissertation aims to shed light on its three major constituent parts. First the framework that governs the transition of the original conception of the notion of a unified Europe, based on a set of common values and principles, towards an Economic and Monetary Integration. Gurthermore on the first part of the essay we examine the advent of a new status concerning the European economic and financial governance and its repercussions for the Greek Economy. European Union covered a long distance since the Treaty of Rome in order to reach the Treaty on European Union (T.E.U.). This path entailed more than its fair share of wrangling and impedemts that arose due to international circumstances, especially during the ‘60s and the ‘70s. On the other hand visionary leaders such as Robert Schuman, Konrad Adenauer, Altiero Spinelli, Jean Monnet, Pierre Werner and many more, had decisively contributed in order for the «European idea» to be realized. The framework of the new institutions that came to existence, especially after the Treaty of Lisbon concerning the economic and fiscal matters is set to increase monitoring and promote coordination among thw Members of the EU and especially among the Member State of the Eurozone. This enhanced coordination and monitoring is also extended between the European Institutions and the Member States, in order for the E.U. and the Eurozone to achieve a common pace for its constituent countries and maximize the results of the applied measures. Finally the essay at hand presents the framework under which the Greek economy of the new pressing rules. These commitments must be realized during a period of economic downturn and prolonged economic crisis. This dissertation was based on theoretical analysis through the review of the relevant bibliography.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 68-69
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7pMS_DHM_DIO_KitsosHa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο