Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οικονομική κρίση και αλλαγές στα στάδια του κύκλου ζωής των ατόμων: μια διαχρονική και χωρική προσέγγιση με την εφαρμογή της μεθόδου Sallivan
Τίτλος:Economic crisis and changes in life circle stages of individuals: a temporal and spatial approach with the application of Sallivan method
Κύρια Υπευθυνότητα:Λαγουδάκου, Κωνσταντίνα-Καμέλια Γ.
Επιβλέπων:Μπάγκαβος, Χρήστος
Θέματα:
Keywords:Πίνακες επιβίωσης, προσδόκιμο απασχόλησης, προσδόκιμο ανεργίας, προσδόκιμο μη ενεργούς ζωής, μέθοδος Sallivan, οικονομική κρίση, συνταξιοδότηση, οικογενειακές υποχρεώσεις
Life tables , working life expectancy, unemployment expectancy, ninactivity expectancy, Sallivan Method, economic crisis, retirement, family obligations
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των διαφοροποιήσεων που προκύπτουν στη μέση διάρκεια παραμονής των ατόμων στην απασχόληση, την ανεργία, και σε μη ενεργό καθεστώς σε σχέση με το φύλο την ηλικία και τη χώρα, ενώ ερευνώνται οι χρονικές τάσεις στα τρία αυτά μεγέθη πριν και μετά την οικονομική κρίση του 2008. Ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστεί η χρηστικότητα του δείκτη του προσδόκιμου ετών απασχόλησης, ανεργίας και μη ενεργούς ζωής σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά. Η ανάλυση βασίζεται στην εφαρμογή της μεθόδου Sallivan, και ειδικότερα στον συνδυασμό δεδομένων που αφορούν στη θνησιμότητα με δεδομένα που αναφέρονται στην εργασιακή κατάσταση των ατόμων. Με την επέκταση πινάκων επιβίωσης, υπολογίζονται τα αναμενόμενα έτη συμμετοχής στις τρείς καταστάσεις με τη χρήση δεδομένων που προέρχονται από τη βάση δεδομένων της Eurostat και τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Η ανάλυση αφορά στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία για τα έτη 2005, 2008, 2011 και 2013. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η οικονομική κρίση του 2008, δεν είχε τις ίδιες επιπτώσεις για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις τρεις καταστάσεις που αναλύονται. Ταυτόχρονα κρίνεται ότι ο υπολογισμός του προσδόκιμου μη ενεργού χρόνου και απασχόλησης παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τον καθορισμό συνταξιοδοτικών πολιτικών που τα ποσοστά συνταξιοδότησης ή η μέση ηλικία αποχώρησης από την εργασία δεν τα παρέχουν. Επιπλέον, συμβάλει στην καλύτερη ανάδειξη των ανισοτήτων που υφίστανται οι γυναίκες αναφορικά με τον ρόλο τους στην οικογένεια. Τέλος, προσφέρει μια διαφορετική απεικόνιση της εργασιακής πραγματικότητας που εστιάζει στον ατομικό κύκλο ζωής των ατόμων και αποτελεί αναγκαίο δείκτη για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στοχεύουν στο πώς τα άτομα θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στην εργασία για μεγαλύτερο διάστημα. Περαιτέρω διερεύνηση θα μπορούσε να υπάρξει με τον υπολογισμό του προσδόκιμου εκπαίδευσης, συντάξιμου χρόνου και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Abstract:The aim of this paper is to investigate temporally the differences in worklife expectancy, unemployment and inactivity in regards to gender, age and country before and after the financial crisis of 2008. At the same time there is an attempt to examine the indicators of working life expectancy, unemployment and inactive life compared with the corresponding percentages. The analysis is based on the application of the Sallivan method, and precisely the combination of data regarding mortality and the working status of individuals. By extending the survival tables, the expected time period that the individuals remain in each stage is calculated on the basis of Eurostat and LFS (Labor Force Survey) data. Greece, Spain, France, Germany and Sweden were taken into account during 2005, 2008, 2011 and 2013. The result suggests that the financial crisis of 2008 did not have the same impact for all European Union countries regarding the three parameters examined. Also, we suggest that the estimation of the working life expectancy and inactivity expectancy will provide valuable information for determining pension policies that cannot be calculated by the retirement rates or the average exit age from the labor market alone. Moreover, it contributes to better highlight the inequalities suffered by women regarding their role in the family. Finally, a different perspective of employment is provided by focusing in the individual’s life-cycle and it is an essential indicator for the implementation of policies that aim at how to encourage employees to stay in the workforce for longer. Further investigation could aim at calculating the education expectancy, retirement period and family obligations.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές", 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 54-56
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_KOI_POL_LagoudakouKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο