Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η υψηλή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη μεταψυχροπολεμική εποχή
Τίτλος:The US grand strategy after the end of the Cold War
Κύρια Υπευθυνότητα:Καραμανίδης, Κωνσταντίνος Κ.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:ΗΠΑ, υψηλή στρατηγική, εθνικά συμφέροντα, εξωτερική πολιτική
USA, grand strategy, national interests, foreign affairs
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα ατομική διατριβή στοχεύει να παρουσιάσει μια ανασκόπηση της Αμερικανικής Υψηλής Στρατηγικής μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Έχοντας ως γνώμονα το θεωρητικό υπόβαθρο της προσέγγισης των διεθνών σχέσεων υπό το πρίσμα του πολιτικού ρεαλισμού, γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής, προκειμένου να κατανοήσουμε την επιδίωξη των ΗΠΑ να διαδραματίσουν έναν ηγεμονικό ρόλο στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο και αξιολόγησης της με βάση τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Για να εξυπηρετήσει τον σκοπό αυτό η εργασία είναι δομημένη ως εξής : Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της στρατηγικής και ο προσδιορισμός της υψηλής στρατηγικής όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την κοινή προσπάθεια όλων των συντελεστών ισχύος που έχει στη διάθεσή του κάθε κράτος, για την επίτευξη των πολιτικών και εθνικών του σκοπών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους παράγοντες, οι οποίοι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής και στους πυλώνες στους οποίους αυτή στηρίζεται. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η μεθοδολογία εντοπισμού των εθνικών συμφερόντων και ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας όπως διδάσκεται στη Σχολή Πολέμου του Στρατού των ΗΠΑ (USAWC). Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η αμερικανική εξωτερική πολιτική στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο μέσα από τους χειρισμούς των τεσσάρων προέδρων και τα δόγματα που εφάρμοσαν, ενώ στο τέλος γίνεται και μια αναφορά στην επίδραση της εξωτερικής πολιτικής της μεγάλης δύναμης επί των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Στο τέταρτο κεφάλαιο, που αποτελεί και έναν εκτενή επίλογο, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα και προοπτικές, αναδεικνύοντας σημαντικά στοιχεία του αναδυόμενου πολυπολικού κόσμου, όπως αυτός διαμορφώνεται στο χάραμα του 21ου αιώνα υπό την επιρροή της υψηλής στρατηγικής της ηγεμονεύουσας δύναμης των ΗΠΑ.
Abstract:The aim of this thesis is to present the reader with an overview of the US Grand Strategy implemented; immediately after the end of the Cold War till nowadays. Maintaining as a compass the theoretical background of the political realism international relations’ approach, this work attempts to analyze the US Grand Strategy for two reasons; to obtain an understanding of the US effort to assume a leading role in the post-Cold War international environment being the former and to assess it, based on the results achieved, being the latter. In order to serve the aforementioned purpose, this work is structured as follows: The first chapter attempts to approach the essence of “strategy” and to define “grand strategy”, as the latter is formed through the joint efforts of all power rates available to each state, in order to achieve its political and national objectives. The second chapter summarizes the factors, that have played a catalytic role in shaping the US Grand Strategy and the pillars upon which this is based. The methodology established to identify the national interests and develop the National Security Strategy, as this is taught in the US Army War College (USAWC), is also presented in the same chapter. The third chapter that follows, examines the US foreign policy amidst the post-Cold War international environment, through the manipulations of the four presidents and the doctrines they implemented; eventually a reference is made to the influence of the US foreign policy on the Hellenic national interests. The fourth chapter, which is an extensive epilogue, summarizes the main conclusions and prospects, highlighting the important elements of the emerging multi-polar world, as it is being shaped under the influence of the US Grand Strategy at the dawn of the 21st century.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 68-71
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_KaramanidisKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο