Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ: τρέχουσες εξελίξεις
Τίτλος:The aviation policy of the EU: current prospects
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπαδοπούλου-Παπάζογλου, Ίρις Α.
Επιβλέπων:Παπακωνσταντής, Μάρκος
Θέματα:
Keywords:αερομεταφορές, πολιτική αερομεταφορών, τρέχουσες εξελίξεις, ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός
aviation policy, current prospects, single european sky
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα μελέτη αναλύεται η πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ και παρουσιάζονται οι τρέχουσες εξελίξεις. Αναντίρρητα, οι αερομεταφορές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, τόσο για τους πολίτες όσο και για τη βιομηχανία της ΕΕ. Στηρίζοντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τον τουρισμό, τις διαπροσωπικές επαφές, καθώς και στην περιφερειακή και κοινωνική συνοχή της Ένωσης. Η πολιτική της ΕΕ για τον τομέα των αερομεταφορών περιλαμβάνει πέντε συνιστώσες. Την εσωτερική αγορά, την διαχείριση του εναέριου χώρου, την προστασία από έκνομες ενέργειες, την προστασία του περιβάλλοντος και την οργάνωση και διαχείριση των υποδομών. Αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω πολιτικής, είναι η διάσταση των εξωτερικών αεροπορικών σχέσεων, δεδομένου ότι η ΕΕ χρειάζεται μείζονα και ταχεία αναμόρφωση για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Οι αερομεταφορές είναι και θα παραμείνουν ουσιώδεις για τη σύνδεση της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, με την άρση των ιστορικών εμποδίων, η ΕΕ έχει μετατρέψει και ενσωματώσει κατακερματισμένες εθνικές αγορές αερομεταφορών στη μεγαλύτερη ενιαία και πιο ανοικτή περιφερειακή αγορά αερομεταφορών στον κόσμο. Όμως η Ευρώπη έχει πληγεί σκληρότερα από την παγκόσμια ύφεση σε σχέση με άλλες περιοχές και η ανταγωνιστική θέση των διεθνών αεροπορικών εταιρειών της απειλείται από μια σειρά διαφορετικών προκλήσεων. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό κλάδο αερομεταφορών στο επίκεντρο του παγκόσμιου δικτύου που συνδέει την ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ενισχυθεί ο στρατηγικός ρόλος των αερομεταφορών γενικότερα, ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραματίζουν οι αερομεταφορείς της ΕΕ, τα αεροδρόμια, οι πάροχοι υπηρεσιών όσον αφορά την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και τη σημαντική συμβολή που μπορούν να παράσχουν οι αερομεταφορές στη στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ και για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Abstract:This study analyzed the policy of the EU aviation and presented current developments. Undeniably, air transport plays a fundamental role in the European economy, both for citizens and for the EU industry. By supporting jobs and contributing to European GDP, contribute significantly to economic growth, employment, tourism, people to people contacts and regional and social cohesion of the Union. The EU policy for the aviation sector is divided into five components. The internal market, airspace management, protection from unlawful acts, environmental protection and the organization and management of infrastructure. It also analyzed the dimension of external aviation relations since the EU needs a major and rapid reform to address the current challenges. Air transport is and will remain essential to connect Europe with the world. During the last two decades, with the lifting of historical obstacles, the EU has turned and integrate fragmented national air transport markets in the single largest and most open regional aviation market in the world. But Europe has been hit harder by the global recession than other areas and the competitive position of international airlines in particular is threatened by a number of different challenges. Europe must maintain a strong and competitive aviation industry at the heart of the global network linking the EU with the outside world. Must be correctly depicted the strategic role of aviation in general, the special role played by EU airlines, airports, service providers in terms of growth, jobs and the important contribution that can provide air transport in the EU development strategy and for the recovery of the European economy.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 95-96
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_PapadopoulouPapazoglouIr.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο