Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι θεωρίες λήψης αποφάσεων και η επίδραση της πολιτικής ψυχολογίας στις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική: μια σφαιρική προσέγγιση στο δόγμα Μπους
Τίτλος:Decision-making theories and the effect of political psychology in international relations and foreign policy: a holistic approach to the Bush Doctrine
Κύρια Υπευθυνότητα:Σωτηροπούλου, Ειρήνη Κ.
Επιβλέπων:Χειλά, Ειρήνη
Θέματα:Διεθνείς σχέσεις -- Λήψη αποφάσεων
Διεθνείς σχέσεις -- Ψυχολογικές απόψεις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- Διπλωματικές σχέσεις -- Ιράκ
International relations -- Decision making
International relations -- Psychological aspects
United States -- Foreign relations -- Iraq
Keywords:Λήψη Αποφάσεων, Ιράκ, Πολιτική Ψυχολογία, Ηγεσία, Εσφαλμένες Αντιλήψεις
Decision-making, Iraq, Political Psychology, Leadership, Misperceptions
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος της ερμηνευτικής σπουδαιότητας της Πολιτικής Ψυχολογίας ως παρεμβαίνουσας μεταβλητής, βασισμένης ως επί το πλείστον στη θεωρία της Παρανόησης (Misperception) που πηγάζει κυρίως από το έργο του Jervis ‘’Perception and Misperception in International Politics’’. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι ακριβώς για ποιους λόγους και μέσα από ποιες διαδικασίες οδηγούνται οι πολιτικοί αρχηγοί στη λήψη αποφάσεων και διαχειρίζονται διεθνείς συγκρούσεις, χαράσσοντας την εξωτερική πολιτική της χώρας τους. Μεθοδολογικά, για τον επιστημονικό έλεγχο και την προσπάθεια εμπεριστατωμένης απάντησης στα ανωτέρω ερωτήματα, θα γίνει χρήση της περιπτωσιολογικής μελέτης που αφορά στο δόγμα Μπους, το οποίο λειτούργησε ως καταλύτης κατά την επέμβαση στο Ιράκ, καθώς και της ανάλυσης περιεχομένου σε κάποιες από τις ομιλίες και τις δηλώσεις του στα απομνημονεύματά του. Η εργασία δομείται σε δύο μέρη: στο Πρώτο Μέρος γίνεται παράθεση και συστηματική μελέτη των Θεωριών Λήψης Αποφάσεων καθεμία από τις οποίες μπορεί να επεξηγήσει με διαφορετικό τρόπο τα πολιτικά φαινόμενα, αποδεικνύοντας ότι ως διαδικασία απαιτεί πολύπλευρη θεωρητική προσέγγιση. Στο Δεύτερο Μέρος δίνεται έμφαση στη σφαιρική απεικόνιση και απόπειρα ερμηνείας των αντιλήψεων του προέδρου Μπους και των Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων υπό το πρίσμα της Πολιτικής Ψυχολογίας για την απόφαση εισβολής στο Ιράκ. Κατά συνέπεια, γίνεται ανάλυση των ψυχολογικών προσδιοριστικών παραγόντων που ώθησαν τον πρόεδρο στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης βάσει προϋπαρχουσών πεποιθήσεων, κοσμοεικόνων και αντιλήψεών του για τον αντίπαλο και τις προθέσεις του. Επιπλέον, αποτιμάται ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος διαχειρίστηκε τη σύγκρουση, προβαίνοντας σε χρήση της ψευδολογίας και του φόβου, δίνοντας στην κοινή γνώμη την αίσθηση ότι ήταν αντιμέτωπη με μια αέναη απειλή. Εν κατακλείδι, δεν επιχειρείται μια κρατοκεντρική προσέγγιση, αλλά εξετάζεται ο ανθρωπολογικός παράγοντας των Διεθνών Σχέσεων, καθώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο ηγέτης και η ψυχοσύνθεσή του.
Abstract:The objective of this thesis is to examine the interpretative significance of the Political Psychology as an intervening variable, based mostly on the theory of Misperception which stems from the scientific work of Robert Jervis 'Perception and Misperception in International Politics''. The questions that arise, refer to the main causes and these specific processes through which the political leaders make their decisions and manage international conflicts, forming the foreign policy of their respective countries. The methodology employed to prove the main argument will be the close examination of a case study regarding the Bush doctrine, namely the invasion of Iraq in 2003, as well as content analysis of a selection of presidential addresses and statements directly from President Bush's memoirs. The thesis is structured in 2 parts: The first part presents the Decision-making Theories each of which may explain differently the political phenomena. The second part attempts to define, examine, and interpret the perceptions of the American president and the US government officials under the scope of Political Psychology as far as the decision of invasion in Iraq is concerned. Consequently, emphasis is given on those psychological determinants that led the president to take this decision on the basis of his pre-existing beliefs and images about the adversary and its intentions. Furthermore, the way that George Bush managed the conflict is evaluated, by employing lies and fearmongering, giving the public the impression of a necessity to face a perpetual threat. In conclusion, the anthropological factor of International Relations is examined, as the thesis focuses predominantly on the leader and his psychological portrait and how his psyche influences the decision making process.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 105-109
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_SotiropoulouEi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο