Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το Κυπριακό ζήτημα μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Τίτλος:The Cyprus Problem after the accession of Cyprus to the EU
Κύρια Υπευθυνότητα:Ματθαίος, Ιωάννης Α.
Επιβλέπων:Καιρίδης, Δημήτρης
Θέματα:Κυπριακό ζήτημα
Κύπρος -- Διπλωματικές σχέσεις
Cyprus -- History -- Cyprus Crisis, 1974-
Cyprus -- Foreign relations
Keywords:Κυπριακό ζήτημα, Ευρωπαϊκή Ένωση
Cyprus question, EU
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το Κυπριακό ζήτημα αποτελεί τη μακροβιότερη σύγκρουση μετά το παλαιστινιακό και παραμένει διεθνές πρόβλημα με κυρίαρχες τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Από το 2004 μέχρι και σήμερα, το σημαντικότερο γεγονός που επηρεάζει τις εξελίξεις είναι η ανεύρεση ενεργειακών κοιτασμάτων νοτιοανατολικά της Κύπρου, γεγονός το οποίο αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για το θέμα, αλλά ταυτόχρονα περιέπλεξε περισσότερο το ζήτημα. Το Κυπριακό είναι περίπλοκο θέμα, το οποίο επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και πρέπει να προσεγγίζεται στην ολότητά του και στις δύο αλληλοσυνδεόμενες διαστάσεις του (εσωτερική – εξωτερική). Τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 2004, αναλώθηκαν σε άκαρπες δικοινοτικές συνομιλίες και δε συντελέστηκε καμία σημαντική εξέλιξη. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ διατηρούνται στο νησί, τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα παραμένουν στη βόρεια Κύπρο και η τριχοτομημένη Κύπρος από το 1974 εξακολουθεί να είναι η μόνη μοιρασμένη χώρα στην Ευρώπη. Χωρίς ισχυρή διεθνή εμπλοκή και ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τον κατάλληλο χειρισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τουρκία θα παραμένει ο κυρίαρχος παίχτης του ζητήματος. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη/ανάλυση των γεγονότων, στη βάση των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής, τα οποία διαδραματίστηκαν μετά το 2004, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη νέα διαμορφωθείσα κατάσταση στην υπόθεση του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου.
Abstract:The Cyprus issue is the longest conflict after the Palestinian and remains an international problem with dominant preconceptions of the past. From 2004 to today, the most important event affecting developments is to finding energy resources southeast of Cyprus, which has rekindled the interest of the international community on the issue, but also has further complicated it. The Cyprus problem is a complex issue that is influenced by many factors and should be approached in its entirety on both interrelated dimensions (internal - external). The intervening years since 2004 have been wasted on fruitless bicommunal discussions and no significant progress has occurred. The UN peacekeepers are kept on the island, the Turkish occupation troops remain in northern Cyprus and Cyprus since 1974 is still the only divided country in Europe. Without strong international engagement and interest in combination with the proper handling of the Cyprus Republic, Turkey remains the dominant player of the issue. The purpose of this project is the study/analysis of the facts, on the basis of international relations and international politics, which took place after 2004 in order to draw conclusions about the new situation formed in the case of the political problem of Cyprus.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 66-74
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_MatthaiosIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο