Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας  

 
Τίτλος: Ψυχολογία Τόμος 14
Περιγραφή: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία αποφάσισε να εκδώσει την Ψυχολογία, αυτό το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας, για να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες ψυχολόγους να κοινοποιήσουν σε ένα έγκυρο επιστημονικό βήμα την εργασία τους και να πληροφορηθούν για την εργασία των συναδέλφων τους. Η Ψυχολογία δηλαδή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο καταλύτης που θα επιταχύνει την παραπέρα ανάπτυξη των ψυχολογικών σπουδών και της έρευνας στη χώρα. Προς το σκοπό αυτό, η Ψυχολογία θα δημοσιεύει άρθρα από κάθε περιοχή ή κλάδο της Ψυχολογίας. Τα άρθρα μπορούν να είναι είτε επισκοπήσεις ή να παρουσιάζουν εμπειρικές έρευνες.
Γλώσσα: el
Θέμα:  Ψυχολογία -- Περιοδικά
Psychology -- Periodicals
Περιεχόμενα:   Προς τα μέλη της ΕΛ.Ψ.Ε.
Ο ρόλος της βίωσης των θετικών συναισθημάτων στην ομαδική αποτελεσματικότητα
Λάθος, ατυχήματα και καταστροφές: ο παραλογισμός του «εσΰ φταις!»
Το υποκειμενικό στρες και η ικανοποίηση από τη ζωήως ενδιάμεσες μεταβλητές στη σχέση μεταξύγενικευμένων προσδοκιών και υγείας
Οι επιδράσεις της ισοτιμίας στη συναισθηματική επικοινωνία των συντρόφων της ερωτικής σχέσης
Η μέτρηση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου:Μια εναλλακτική μεθοδολογική και στατιστική προσέγγιση
Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο: Η «υποβαθμισμένη» συμβολή του σχολικού ψυχολόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Η επαγγελματική εξουθένωση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και η σχέση της με δημογραφικές μεταβλητές και την ψυχική υγεία
Βιβλιοπαρουσίαση: «Πώς σκέφτονται τα παιδιά» του R. S Siegler,(Μετάφραση: Ζωή Κουλεντιανού, Επιμέλεια: Στέλλα Βοσνιάδου) Gutenberg ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, Αθήνα 2002
The cerebellum and language functions
ΑΦΙΕΡΩΜΑ Σύγχρονες εξελίξεις στη Νευροψυχολογία
Η επίδραση της νικοτίνης στις επιδόσεις της μνήμης και στην ηλεκτροφυσιολογική διαμόρφωση του Ρ300
Βιβλιοπαρουσίαση: «Γνωστική αποκατάσταση: μία συνθετική νευροψυχολογική προσέγγιση» των McKay Moore Sohlberg και Catherine A. Mateer (2001, Guilford Press) Μετάφραση στα ελληνικά: Αικατερίνη Γιαζκουλίδου (2004, εκδόσεις Παπαζήση)
The investigation of planning in neuropsychology: from the Tower of Hanoi and Tower of London paradigms to Virtual Reality
Η γνωστική θεραπεία αποκατάστασης μετά από εγκεφαλική διαταραχή
Νευροψυχολογικά ελλείμματα οροθετικών στον HIV ασθενών σε διάφορα στάδια της λοίμωξης
Σύγχρονες μέθοδοι έρευνας στη νευροψυχολογία: βασική και εφαρμοσμένη έρευνα
Η αποτελεσματικότητα της γνωστικής παρέμβασης στις μνημονικές διαταραχές στα πρώτα στάδια της άνοιας τύπου Alzheimer
The use of a rule and a rote learning strategy in Greek inflectional spelling
Morphological awareness and literacy skills: a review
The student-teacher relationship scale in a Greek sample of preadolescents: reliability and validity data
Νόημα ζωής: συγκριτική μελέτη μεταξύ ατόμων χαμηλής, μέτριας και υψηλής καταθλιπτικής συμπτωματολογίας
Χρόνος: από τη βίωση των γεγονότων στις νοητικές αναπαραστάσεις μέσω κατανόησης κειμένων
Βιβλιοπαρουσίαση: «Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις» Κωνσταντίνος Καφέτσιος (2005) Αθήνα: Τυπωθήτω
Ο ρόλος της παραγωγικής μορφολογίας στην ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας: μια διαγλωσσική προσέγγιση
Η σχέση μεταξύ των γνωστικών και των συναισθηματικών πλευρών της έννοιας του εαυτού και η διαφοροποίησή τους στους τύπους προσκόλλησης προς τους γονείς
Μετασχηματιστική και συναλλακτική ηγεσία:Η υπόθεση της επαυξησης αναφορικά με την οργανωτική κουλτούρα και την ταύτιση με τον οργανισμό
Ο έλεγχος καν η αυτονομία ως διαστάσεις της παρακίνησης των μαθητών: Στάσεις και επιλογές υποψηφίων δασκάλων
Effects of self-focused attention on recognizing previously presented self-relevant and irrelevant stimuli
Επαγγελματική εξουθένωση, κατάθλιψη, ασάφεια και σύγκρουση ρόλων στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η επίδραση φύλου και εθνο-πολιτισμικής προέλευσης
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο