Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Media reporting about behavioral changes needed until 2030: a content analysis of the news in the Greek digital ecosystem»
Τίτλος:«Media reporting about behavioral changes needed until 2030: a content analysis of the news in the Greek digital ecosystem»
Κύρια Υπευθυνότητα:Αποστολίδου, Μαρία Ε.
Επιβλέπων:Ψειρίδου, Αναστασία
Θέματα:
Keywords:Κλιματική αλλαγή, κλίμα, διατροφή, φυτική διατροφή, πληθυσμός, μεταφορές, ανακύκλωση, ενέργεια, άρθρα, διαδικτυακή ενημέρωση, επιστημονικά άρθρα
Climate change, climate, nutrition, plant nutrition, population, transportation, recycling, energy, articles, online news sites, scientific articles
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει σκοπό να αναδείξει, ενδεικτικά την γενικότερη τάση, των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας, σχετικά με τις αιτίες του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών και τις επιπτώσεις της κρεατοφαγίας, στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω των αναλύσεων που πραγματοποιούνται στην εργασία, απαντάτε, ενδεικτικά βάση του δείγματος και όχι παρουσιάζοντας μία γενικευμένη τάση, το ερώτημα, αν η αιτία αυτή έχει την προβολή που της αναλογεί, σχετικά με την σημαντικότητα της, στην ελληνική κοινωνία. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και συγκεκριμένα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που προκαλούνται από την κατανάλωση κρέατος, βάση μελετών της επιστημονικής κοινότητας, αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό την θερμοκρασία της Γης. Ο πλανήτης απειλείτε και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα μείωσης του ανθρωπογενούς αποτυπώματος άνθρακα, συστήνουν στην έκτη έκθεση που πραγματοποιήθηκε, τον Φεβρουάριου του 2022, από Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή («IPCC»). Στις δύο αναλύσεις που πραγματοποιούνται, σε αυτή διπλωματική εργασία, συγκρίνονται ορισμένες από τις αιτίες του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ τους, ως προς την δημοτικότητα και την προώθηση τους, στο ευρύ κοινό. Στην πρώτη ανάλυση, το δείγμα αποτελείται από άρθρα των ελληνικών ενημερωτικών ιστοσελίδων, που αφορούν τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής. Κωδικοποιώντας λέξεις κλειδιά, καταμετρήθηκε το πλήθος των άρθρων, που αφορά κάθε μία από τις αιτίες κλιματικής αλλαγής, που τέθηκαν βάση, της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Περισσότερες αναφορές στο δείγμα των άρθρων, έχει η ενέργεια, ως η πιο σημαντική αιτία εκπομπής αεριών του θερμοκηπίου. Δεύτερη αιτία, στην σειρά κατάταξης, βάση του δείγματος, είναι οι μεταφορές και μετά η διατροφή. Ενώ ακολουθεί ως λύση η ανακύκλωση, και με μεγάλη διαφορά λιγότερες αναφορές βρέθηκαν για την αιτία του υπερπληθυσμού, η οποία βάση επιστημονικών μελετών και μετρήσεων, αν μετριαστεί ως πρόβλημα θα επέλθει ζωτικής σημασίας, μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Κατά την δεύτερη ανάλυση, της παρούσας εργασίας, το δείγμα αποτελείται από επιστημονικά άρθρα, τα οποία αντλήθηκαν από την διεθνή πλατφόρμα Scopus. Τα άρθρα αυτά, προβάλουν τις αιτίες κλιματικής αλλαγής που μελέτησαν οι επιστημονικές κοινότητες, την τελευταία χιλιετία. Αναζητήθηκαν οι ίδιες αιτίες, που αναδείχτηκαν στην πρώτη ανάλυση της εργασίας, με σκοπό να πραγματοποιηθεί η σύγκριση, μεταξύ των ευρημάτων. Για να αυξηθεί η αξιοπιστία του δείγματος, η αναζήτηση έγινε και στην δεύτερη ανάλυση με όσο το δυνατόν κοινά χαρακτηριστικά, με την πρώτη. Τα ευρήματα ήταν διαφορετικά, καθώς τα περισσότερα επιστημονικά άρθρα αναφέρονται στην σημαντική επίπτωση του υπερπληθυσμού, στην άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Δεύτερη αιτία που εξετάζουν περισσότερο οι επιστήμονες, βάση του δείγματος, είναι η ενέργεια και μετά η διατροφή. Ακολουθούν οι μεταφορές και μετά, με μεγάλη διαφορά, η ανακύκλωση. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα, των δύο αναλύσεων, διαπιστώθηκε διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, στο επιστημονικό παγκόσμιο πεδίο, σε σχέση με τις ελληνικές ιστοσελίδες ενημέρωσης. Επιπλέον, το θέμα της διατροφής, ακόμα και αν αναφέρεται, δεν λαμβάνει την σημασία που του αναλογεί, βάση των επιπτώσεων του προς το οικοσύστημα.
Abstract:According to studies by the scientific community Greenhouse gas emissions, and in particular carbon dioxide emissions, caused by the consumption of animal products greatly contribute to the increase the Earth\'s temperature, The planet is threatened, and immediate measures must be taken to reduce the anthropogenic carbon footprint, as recommended by the Sixth Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change ("IPCC") in February 2022. This dissertation deals with the general trend of the media in Greece regarding the causes of the phenomenon of climate change. More specifically, regarding the dietary habits of people and the effects of animal agriculture on the increase of greenhouse gas emissions, the question of whether this important cause receives the prominence that it deserves in Greek society is answered through indicative analyses based on the sample and not presenting a generalized trend. In the two analyses carried out in this dissertation, some of the causes of the phenomenon of climate change are compared in terms of their popularity and promotion to the public. In the first analysis, the sample consists of articles concerning the causes of climate change on Greek news websites. By coding keywords, the number of articles related to each of the causes of climate change was counted, among causes which appeared in the literature review. The largest number of references in the sample of articles had energy as the most important cause of greenhouse gas emissions. The second reason in the ranking based on this sample was transport and then diet. After that, recycling was the fourth solution and many fewer reports were found for overpopulation which, if mitigated, could be the main solution for a grave reduction in carbon dioxide in the atmosphere. In the second analysis of this dissertation, the sample consists of scientific articles taken from the international scientific platform Scopus. These articles highlight the causes of climate change over the past millennium that have been researched by scientific communities. The same causes as emerged in the first analysis of this dissertation were searched for, in order to make a comparison between the findings. To increase the reliability of the sample, the search was performed in the second analysis with as many features as possible in common with the first. The findings were different, as most scientific articles referred to the significant impact of overpopulation on global warming. The second cause that scientists investigate more, based on the sample, is energy and then diet. Transportation follows and then recycling. Comparing the results of the two analyses, it was found that the scientific world presents a different strategy for dealing with the problem of climate change compared to the Greek information websites. In addition, the issue of diet, although mentioned, does not take on the importance it deserves based on its impact on the ecosystem.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 80-83
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_ApostolidouMa_0820M031.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο