Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο απολαμβάνειν και εφαρμογή του σε ομαδικό πλαίσιο
Τίτλος:Implementation of the savoring program and its applications on a group context
Κύρια Υπευθυνότητα:Χαρισιάδης, Αλέξανδρος Λ.
Επιβλέπων:Σταλίκας, Αναστάσιος
Θέματα:Θετική ψυχολογία
Ευχαρίστηση
Συναισθήματα -- Ψυχολογικές απόψεις
Positive psychology
Emotions -- Psychological aspects
Pleasure
Keywords:Απολαμβάνειν, στρατηγικές του απολαμβάνειν, πρόγραμμα εκπαίδευσης, θετικές παρεμβάσεις
Savoring, savoring strategies, intervention program, positive intervention
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το απολαμβάνειν αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη έννοια της θετικής ψυχολογίας αν και η ύπαρξη του μπορεί να αναχθεί στους αρχαίους χρόνους. Μπορεί να οριστεί ως μια μορφή συναισθηματικής ρύθμισης που στόχο έχει την αύξηση της έντασης και την επιμήκυνση της διάρκειας ενός θετικού βιώματος (Bryant, 1989· Bryant, Chadwick, and Kluwe, 2011). Περιλαμβάνει μια ποικιλία από στρατηγικές στις οποίες συγκεκριμένες σκέψεις και συμπεριφορές αξιοποιούνται με σκοπό την διατήρηση ή ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων (Bryant, 1989, 2003· Bryant and Veroff, 2007). Οι έρευνες δείχνουν πως σχετίζεται θετικά με το ευ ζην καθώς σχετίζεται με συχνότερη και πιο έντονη υποκειμενική ευτυχία και λιγότερες ουδέτερες ή αρνητικές καταστάσεις διάθεσης (Bryant, 2003), οδηγεί σε αύξηση της ευτυχίας και των θετικών συναισθήματα. (Bryant, Smart, and King, 2005·Emmons and McCullough, 2003· Langston, 1994· Gable, Reis, Impett, and Asher, 2004· Quoidbach, Wood, and Hansenne, 2009), αυξημένη ικανοποίηση από τη ζωή (Gable and Haidt, 2005), και λιγότερα αρνητικά συναισθήματα (Hurley and Kwon, 2011· Straszewski, Siegel, 2018). Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία ενός προγράμματος εκπαίδευσης στις στρατηγικές του απολαμβάνειν και η εφαρμογή του σε ομαδικό πλαίσιο. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πραγματοποιήθηκαν τρείς έρευνες. Η πρώτη έρευνα αφορά στον έλεγχο των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ψυχομετρικού εργαλείου Ways of Savoring Checklist σε ελληνικό πληθυσμό. Σκοπός της έρευνας ήταν η δημιουργία ενός έγκυρου και αξιόπιστου ψυχομετρικού εργαλείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες του εργαλείου στον ελληνικό πληθυσμό. Η δεύτερη έρευνα αφορά στην δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος εκπαίδευσης ατόμων στο απολαμβάνειν. Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας διδασκαλίας του απολαμβάνειν, εξετάζοντας παράλληλα και τη σχέση ανάμεσα στο απολαμβάνειν και σε άλλες πτυχές της ψυχολογικής ευημερίας, όπως και δείκτες ψυχολογικών δυσκολιών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε ένα τέτοιοι πρόγραμμα μπορούν να εκπαιδευτούν ως προς τις στρατηγικές του απολαμβάνειν και η εκπαίδευση αυτή έχει σημαντικά οφέλη στην ψυχική τους υγεία. Η τρίτη έρευνα αφορά στην δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος εκπαίδευσης ατόμων στο απολαμβάνειν, με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας και αφού έχουν γίνει οι αναγκαίες τροποποιήσεις. Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας διδασκαλίας των στρατηγικών του απολαμβάνειν, εξετάζοντας παράλληλα και τη σχέση ανάμεσα στο απολαμβάνειν και σε άλλες πτυχές της ψυχολογικής ευημερίας, όπως και δείκτες ψυχολογικών δυσκολιών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε ένα τέτοιοι πρόγραμμα μπορούν να εκπαιδευτούν ως προς τις στρατηγικές του απολαμβάνειν και η εκπαίδευση αυτή έχει σημαντικά οφέλη στην ψυχική τους υγεία. Στο σύνολο τους τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων ερευνών μας παρέχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι στρατηγικές του απολαμβάνειν μπορούν να διδαχθούν και πως η αξιοποίηση τους προάγει και ενισχύει την ψυχική υγεία του ατόμου. Τέλος, οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας θα συζητηθούν με την προοπτική να δώσουν νέες κατευθύνσεις στον τομέα της έρευνας της θετικής ψυχολογίας, φωτίζοντας περισσότερο την έννοια του απολαμβάνειν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Abstract:Savoring is a relatively new concept of Positive Psychology although its origins can be traced back to ancient times. Savoring can be defined as a form of emotion regulation intending to increase the intensity and prolong the duration of a positive experience. (Bryant, 1989· Bryant, Chadwick, and Kluwe, 2011). There are ten savoring strategies, both cognitive and behavioral with which individuals respond to a positive event or experience. (Bryant, 1989, 2003· Bryant and Veroff, 2007). Research indicates that savoring is positively correlated with well-being, subjective happiness and decreased negative emotions (Bryant, 2003), it leads to increased happiness and increased positive emotions (Bryant, Smart, and King, 2005· Emmons and McCullough, 2003· Langston, 1994·Gable, Reis, Impett, and Asher, 2004· Quoidbach, Wood, and Hansenne, 2009), increased life satisfaction (Gable and Haidt, 2005), and fewer negative emotions (Hurley and Kwon, 2011· Straszewski, Siegel, 2018). The purpose of the current dissertation is the creation of a savoring training program and its implementation in a group context. To achieve this goal three surveys were carried out. The first research concerns the translation of the Ways of Savoring Scale which measures the use of the savoring strategies. The purpose of the research was to create a valid and reliable psychometric tool in the Greek Language. The results revealed satisfactory psychometric properties of the tool in the Greek population. The second research concerns the creation of a pilot training program for individuals. The aim of the program was to explore the ability to teach the savoring strategies, examining also the relation between savoring and other aspects of psychological well-being as well as indicators of psychological difficulties. The results of this research have shown that educating people on the proper use of the savoring strategies has significant benefits to their mental health. The third survey concerns the implementation of a training program for individuals as modified and improved in accordance to the pilot program. The aim of the program was to explore the ability to teach the savoring strategies, examining also the relation between savoring and other aspects of psychological well-being as well as indicators of psychological difficulties. The results of this research have shown that educating people on the proper use of the savoring strategies has significant benefits to their mental health. Overall the results provide evidence of the benefits of savoring, but also indicate that savoring strategies can be taught and can be used as a tool for promoting and enhancing the mental health of the individual. Finally, the limitations of the current research will be discussed with the prospect of offering new directions to the field of positive psychology research, illuminating the aspects of savoring, both theoretically and practically.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 149-191
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6DID_CharisiadisAl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο